Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Ru-tơ – một người nữ tận tâm (Phần 2)

Sách Ru-tơ không chỉ là câu chuyện ngắn, nhưng đây là câu chuyện tình yêu, không chỉ là câu chuyện về Ru-tơ, nhưng cũng là câu chuyện về Ru-tơ và Bô-ô. Đây là câu chuyện đẹp đẽ về đức tin và tình yêu và sự cam kết dẫn đến sự ra đời của một con trai sẽ thay đổi thế giới. Điểm nổi bật tiếp theo Phần (1), chúng ta gặp nhân vật thứ ba không kém phần quan trọng là Bô-ô từ Đoạn 2. Là một người ngay thẳng đạo đức, đã bày tỏ lòng nhân từ, sự bảo vệ và cung cấp cho một người nữ trẻ tuổi có nhu cầu. Vì vậy người ngay thẳng đạo đức là như thế nào? Một người ngay thẳng đạo đức trông như thế nào? Người ngay thẳng đạo đức hành động như thế nào? Khi chúng ta gặp Bô-ô trong phần 2 này có ít nhất 5 đặc điểm của một người ngay thẳng đạo đức cách ngắn gọn.

(1) Một người ngay thẳng đạo đức đặt Đức Chúa Trời đầu tiên trong đời sống mình (Ru-tơ 2:1-4).
(2) Một người ngay thẳng đạo đức bày tỏ lòng tử tế với người nghèo (Ru-tơ 2: 5-10).
(3) Một người ngay thẳng đạo đức khích lệ dân sự trong đời sống của họ với Chúa (Ru-tơ 2: 11-13).
(4) Một người ngay thẳng đạo đức bảo vệ và cung cấp (Ru-tơ 2: 14-16).
(5) Đức Chúa Trời sử dụng một người ngay thẳng đạo đức để chúc phước cho những người khác (Ru-tơ 2:17-23).

Ru-tơ là hình ảnh của tội nhân hư mất nhận biết Đức Chúa Trời và tin nhận Ngài bởi đức tin. Bà là người xưng nhận đức tin thật. Bà được vào gia đình của Đức Chúa Trời và có một cam kết hoàn toàn đi theo Chúa trọn đời.

Ru-tơ quyết định đi theo bà gia mình trở về Bết-lê-hem, mặc dầu Na-ô-mi không có gì để cho bà. Bà tiếp nhận một gia đình mới, một Đức Chúa Trời Chân thật và Hằng sống bởi đức tin, tiếp nhận một đời sống mới. Ru-tơ bày tỏ một cam kết hoàn toàn cho đến cuối cùng, tận hiến mỗi giây phút còn lại trong đời sống bước đi với Chúa.

Khi Ru-tơ tin cậy và cam kết mình vào Đức Giê-hô-va, Ngài đã ban sự bình an cho bà qua Bô-ô, sự bình yên cho Na-ô-mi, và cuối cùng cho cả dân Y-sơ-ra-ên. Bà trở thành công cụ của Đức Chúa Trời ban phước cho bà gia của bà bởi ban cho thức ăn, sự đảm bảo một dòng dõi. Hơn nữa, bà trở thành công cụ của Đức Chúa Trời ban phước cho cả Y-sơ-ra-ên, và thậm chí cho cả thế giới – bởi ban cho bà con trai đặt tên là Ô-bết, từ đó sanh ra Đa-vít, từ người sẽ đến Đấng Christ. Thật vậy, Ru-tơ trở thành mẫu mực những gì Đức Chúa Trời có mục đích cho dân Y-sơ-ra-ên trong thế gian: “phước cho người khác” và “phước cho chính mình”. Đức Chúa Trời thành tín thực hiện điều này ứng nghiệm bởi vì Ru-tơ đã xưng nhận đức tin trong Ngài. Vì vậy, “phần thưởng” của Đức Chúa Trời ban cho những ai đi theo Ngài cách trung tín, như Hê-bơ-rơ 3 & 4 bày tỏ rõ ràng. Ru-tơ được ban thưởng:

1/ Về vật chất – Đức Chúa Trời làm thỏa đáp nhu cầu của bà:
(a) Ru-tơ và bà Na-ô-mi đã về đến Bết-lê-hem nhằm đầu mùa gặt lúa mạch.
(b) Luật pháp đã đưa ra cho người nghèo, người ngoại bang, người góa bụa và những kẻ mồ côi “mót lúa” trong những cánh đồng của Y-sơ-ra-ên trong mùa gặt để sống còn (Lê-vi Ký 19:9, 10; 23:22; Phục truyền Luật lệ Ký 24:19).
(c) Khi bà đi theo các con gặt mót lúa thì bà gặp sở đất của Bô-ô, về họ hàng Ê-li-mê-léc (Ru-tơ 2:3). Bô-ô là một người tốt, đối đãi với những người làm việc của ông cũng vậy (Ru-tơ 2:4, 5) và đối đãi với Ru-tơ với sự quan tâm (Ru-tơ 2:8-16; 2:4). Ông là “người chuộc sản nghiệp”, một thành viên của một gia đình lớn có trách nhiệm để bảo vệ những lợi ích của những thành viên khác đang có nhu cầu.

  • Những người có quyền chuộc sản nghiệp phải nối danh cho người cho người anh em đã chết (Phục. 25: 5-10).
  • Họ phải chuộc sản nghiệp của người bà con nghèo đã bán (Lê-vi Ký 25:25-28).
  • Họ phải chuộc người bà con đã bị bán làm nô lệ (Lê-vi Ký 25:47-49).
  • Họ phải báo thù kẻ giết người bà con mình (Dân số Ký 35:19-21).

Bô-ô là giàu có (bởi vì ông có một cánh đồng rộng lớn và những con gặt chăm sóc đồng ruộng (Ru-tơ 2:8).
(d) Bô-ô đã chỉ dẫn bà Ru-tơ tiếp tục mót lúa trong những cánh đồng của ông với các tớ gái, hứa bảo vệ bà khỏi những đầy tớ nam, nói với bà nếu có khát, hãy đi uống nước nơi bình của chúng sẽ múc cho (Ru-tơ 2: 8, 9).
(e) Bà Ru-tơ đã mót nhiều lúa mạch trong ruộng của Bô-ô (Ru-tơ 2:17).
(f) Bô-ô đã cung cấp lúa mạch cho bà bởi chỉ dẫn những đầy tớ của mình “rút vài gié trong bó lúa, bỏ rớt cho bà lượm lấy và không trách móc bà (Ru-tơ 2:16).

2/ Về mặt xã hội – Ru-tơ đã có được một thanh danh là một “người nữ cao quý” – “con gái ta”
(a) Dân thành Bết-lê-hem nói tốt về Ru-tơ cho Bô-ô (Ru-tơ 2:11)
(b) Bô-ô khen ngợi bà về những hành động của bà đối với bà Na-ô-mi và đã cầu xin Đức Chúa Trời báo đáp trên Ru-tơ (Ru-tơ 2:11, 12)
(c) Một lần, Bô-ô đã chúc phước cho Ru-tơ và nói với bà có một thanh danh thật sự “con gái ta” (Ru-tơ 3:10, 11).

3/ Về mặt tình cảm – bà Na-ô-mi đảm bảo “một gia đình”, một chỗ an thân, làm cho Ru-tơ được phước hạnh (Ru-tơ 3:1).
(1) Một người chồng
(a) Bà Na-ô-mi đã tìm cách cho Ru-tơ kết hôn (Ru-tơ 3:2-4). Bà đã khuyên Ru-tơ ăn mặc như một nàng dâu và khẩn khoản nài xin Bô-ô, là người có quyền chuộc sản nghiệp, để ban cho bà sự che chở hôn nhân (Ru-tơ 3:1-4, 9)
(b) Bô-ô đã đáp lại cách thiện cảm, ông khen ngợi Ru-tơ đã vâng lời bà Na-ô-mi và vì “tính cách cao quý” của bà. Ông hứa chuộc bà nếu có thể và đã sai người trút cho sáu đấu lúa mạch, để bà trở vào thành, (Ru-tơ 3: 10-15).
(c) Bô-ô đã giải quyết những sự việc: Bô-ô đã sắp xếp để gặp gỡ người bà con khác tại cửa thành, người có quyền chuộc sản nghiệp gần nhất với Ê-li-mê-léc, để hỏi nếu người chuộc sản nghiệp của Ê-li-mê-léc và phải kết hôn với Ru-tơ (và vì vậy để cung cấp một dòng dõi cho con trai của Ê-li-mê-léc, Ru-tơ 4:1-4).
Người chuộc sản nghiệp gần nhất đã từ chối và đã chuyển quyền chuộc sản nghiệp của mình cách hợp pháp cho Bô-ô, trước mặt các trưởng lão tại cửa thành như những người làm chứng, Ru-tơ 4: 6-12. Cuối cùng, Bô-ô và Ru-tơ kết hôn (Ru-tơ 4:13)

(2) Một con trai
Ru-tơ và Bô-ô đi lại cùng nhau và bà được thọ thai và sanh một con trai, là Ô-bết, trở thành dòng dõi của con trai Ê-li-mê-léc (Ru-tơ 4: 14-17). Cuối cùng, con trai đó sẽ là cha của Giê-se, và là ông nội của Đa-vít, vua Y-sơ-ra-ên (Ru-tơ 4: 17-22)

Những bài học cho Cơ Đốc nhân chúng ta:

(1) Đức Chúa Trời rất quan tâm đến ích lợi của những góa bụa (Gia-cơ 1:27).

(2) Đức Chúa Trời chu cấp nhu cầu cho con cái của Ngài (Thi Thiên 37:25).

(3) Đức Chúa Trời tiếp nhận hết thảy mọi người thật sự tìm kiếm Ngài (Giăng 6:37).
Chính Đức Chúa Trời đã ban cho Y-sơ-ra-ên một Ô-bết, và cuối cùng Đa-vít và Chúa Giê-xu, từ người nữ tận tâm này, và Ngài đã chấp nhận bà vào trong dòng dõi những Cơ Đốc nhân truy nguyên trở về A-đam và Ê-va là những người đến với Ngài chỉ bởi đức tin, là Đấng có thể thỏa đáp mọi nhu cầu của con người. Bông trái Thánh Linh chúng ta có thể thấy trong đời sống của bà Ru-tơ là tình yêu thương, sự nhân từ, và sự tiết độ.

(Theo sự hỗ trợ từ Nữ Truyền đạo Lê Thị Lệ Hoà)

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn