Skip to content Skip to footer

Mọi khoản dâng hiến xin vui lòng liên hệ Ban Thủ quỹ Hội Thánh hoặc chuyển khoản:

Tài Khoản VND
Tên tài khoản: HOI THANH TIN LANH CHI HOI SAI GON
Số tài khoản: 0071000975892
Ngân Hàng Vietcombank – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh

Tài Khoản USD
Tên tài khoản: HOI THANH TIN LANH CHI HOI SAI GON
Số tài khoản: 0071371314170
Ngân Hàng Vietcombank
Swift Code: BFTVVNVX

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn