Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Mạc-đô-chê

Kinh Thánh: Ê-xơ-tê 2-8

Mạc-đô-chê sinh trưởng tại Su-san. Ông là con trai Giai-rơ, cháu của Si-mê-i, chắt của Kích người Bên-gia-min, bị bắt làm phu tù đồng thời với Giê-hô-gia-kin. (Ê-xơ-tê 2:5-6)

Mạc-đô-chê là người rất kiên định, ông đã không chịu cúi xuống, cũng không quỳ lạy trước Ha-man, mặc dù vua có truyền lệnh là các thần bộc tại cửa vua phải cúi xuống và quỳ lạy trước Ha-man. Việc Mạc-đô-chê không cúi xuống, không quỳ lạy Ha-man là điều ông đã được dạy dỗ trong Thánh Kinh. Phục truyền 20:5a “Ngươi chớ quì lạy trước các hình tượng đó, và cũng đừng hầu việc chúng nó”. (Ê-xơ-tê 3:3-5)

Việc Mạc-đô-chê không chịu cúi đầu, không chịu quỳ lạy trước Ha-man đã khiến cho Ha-man hết sức giận dữ và âm mưu giết hết dân tộc của Mạc-đô-chê, ông nói giết một người là nhỏ mọn thay nên ông đã âm mưu giết hết thảy người Giu-đa vì ông biết Mạc-đô-chê là người Giu-đa.

Khi Mạc-đô-chê quyết định không cúi xuống, không quỳ lạy trước Ha-man thì ông sẽ trả giá nhưng ông không biết giá đó quá cao. Dù sao đi nữa thì Mạc-đô-chê còn có một Đấng để ông nương dựa, đó là Đức Chúa Trời chí cao, quyền năng, Đấng đó sẽ giúp ông vượt qua những khó khăn, giải cứu ông khỏi những âm mưu đen tối của con người.

Sau khi chiếu chỉ của vua ban ra và lệnh giết hết thảy người Giu-đa vào ngày đó, tháng đó được công bố cho những thơ ký biết thì Mạc-đô-chê cũng biết. Mạc-đô-chê đã đau buồn, ông xé áo mình, lấy bao làm áo và bỏ tro lên đầu, ông đi ra giữa thành khóc lóc cay đắng. Điều này cho thấy Mạc-đô-chê rất đau đớn khi nghe tin dữ cho cả dân tộc của ông. Sau đó Mạc-đô-chê gặp được Ha-thác, một người được cắt cử để hầu hạ cho Ê-xơ-tê và Mạc-đô-chê đã thuật lại tất cả mọi sự cho Ê-xơ-tê biết.

Sau khi Ê-xơ-tê nghe hết sự việc thì bà đã nói với hoạn quan Ha-thác, xin ông nói với Mạc-đô-chê đi gặp các người Giu-đa và nói với họ hãy kiêng ăn ba ngày ba đêm để cầu nguyện. Sau ba ngày thì bà sẽ vào cung gặp vua, nếu vua thuận ý cho bà gặp thì bà sẽ được sống. Tại sao như vậy? vì nếu không có lệnh vua triệu hồi mà bà tự ý vào thì bà có thể chết.

Mạc-đô-chê đã kêu gọi mọi người Giu-đa hãy kiêng ăn và cầu nguyện trong ba ngày và mọi người Giu-đa đều hưởng ứng vì nó liên quan đến sự tồn vong của cả dân tộc. Khi đứng trước những nan đề khó khăn, không thể tự giải quyết thì điều trước tiên là kiêng ăn cầu nguyện với Chúa, cầu xin sự giúp đỡ, giải cứu của Ngài với chúng ta. Khi đó chúng ta sẽ kinh nghiệm được sự đáp lời, giải cứu lạ lùng của Chúa đối với con cái Ngài.

Cảm tạ ơn Chúa sau khi Mạc-đô-chê, Ê-xơ-tê và dân Giu-đa cầu nguyện xong và bà Ê-xơ-tê đã hành động, bà vào cung vua và vua đã đưa cây phủ việt vàng ra cho bà rờ và bà được sống. Chúa còn mở miệng vua A-suê-ru và khiến vua hứa với Ê-xơ-tê rằng bà muốn xin điều gì, dầu xin đến phân nửa nước vua cũng ban cho. Không dễ gì vua A-suê-ru nói được điều này, những điều vua nói, vua hứa là bởi quyền năng của Chúa can thiệp vào, tức là Ngài làm cho bà Ê-xơ-tê được ơn trước mặt vua nên vua mới nói, mới hứa với bà như vậy.

Đêm hôm đó, vua A-suê-ru không ngủ được nên ông bảo đem sách sử ký ra đọc cho ông nghe và người ta đọc được chỗ Mạc-đô-chê đã tỏ ra mưu của Bích-than và Thê-rết định giết vua. Vua hỏi các hoạn quan: vì công sự ấy, Mạc-đô-chê có được vinh hiển và tước vị gì chăng? Họ trả lời là chưa và vua muốn thưởng cho Mạc-đô-chê. Mạc-đô-chê được vua cho cỡi trên ngựa của vua, mặc áo triều của vua và đội vương miện của vua trên đầu cho người và sai Ha-man làm công việc đó cho Mạc-đô-chê. Mạc-đô-chê được vua tôn trọng và ban thưởng. Điều đó cho thấy bàn tay của Đức Chúa Trời can thiệp vào hết sức kỳ diệu, tuyệt vời.

Mạc-đô-chê cuối cùng được sống, được Chúa ban phước và làm ơn cho. Chúa cũng giải cứu dân tộc Giu-đa khỏi sự hủy diệt của Ha-man và Ngài giáng hình phạt lên kẻ gian ác là Ha-man. Ha-man phải bị treo lên cây mộc hình do chính người đã dựng nên.

Qua bài học của Mạc-đô-chê, chúng ta thấy được bàn tay nhân lành của Chúa và sự giải cứu của Ngài đúng thời điểm để chúng ta tiếp tục tin cậy Chúa, sống đẹp lòng Ngài, hầu cho qua cuộc đời của chúng ta mà người ta sẽ biết đến Chúa và chương trình của Chúa quá diệu kỳ cho chúng ta. Ngài đã hành động trong việc giải cứu dân Giu-đa như thế nào thì Ngài cũng sẽ hành động giải cứu chúng ta ngày hôm nay như thế để qua đời sống của chúng ta mà danh Chúa sẽ được vinh hiển, tôn cao ở trên thế gian này.

(Nhóm biên tập Chuyên mục Nhân vật Kinh Thánh)

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn