Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Giô-suê: Người lãnh đạo mạnh mẽ

Giô-suê là con trai của Nun, thuộc chi phái Ép-ra-im (I Sử ký 7:27)

Ông trước là Hô-sê, nghĩa là “người sẽ cứu”, nhưng sau được Môi-se đặt tên lại cho Hô-sê là Giô-suê nghĩa là “Giê-hô-va bởi người sẽ cứu dân Y-sơ-ra-ên” (Dân số ký 13:8, 16).

 Khi trẻ tuổi, Giô-suê đã đi theo Môi-se và hầu việc cho người (Xuất 24:13-15). Điều đó nói lên Giô-suê có tinh thần học hỏi, muốn được hầu việc Chúa nên Giô-suê sẵn sàng đi theo Môi-se để học và được Môi-se dạy dỗ.

Giô-suê cùng với các tráng sĩ người Y-sơ-ra-ên đã đánh bại dân A-ma-léc khi họ đến đánh dân Y-sơ-ra-ên.

Giô-suê đại diện cho chi phái Ép-ra-im đi do thám xứ Ca-na-an và người đem tin tức tốt trở về cho dân sự, còn 10 thám tử kia đã không đem tin tốt về cho dân sự mà còn làm cho dân sự hoang mang, ngã lòng vì 10 thám tử đó chỉ thấy khó khăn, người giềnh giàng mà không nhìn thấy Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên. Chỉ có Giô-suê và Ca-lép là hai người có đức tin nơi Đức Chúa Trời nên Đức Chúa Trời sẽ đem hai người vào đất hứa mà Ngài đã hứa ban cho.

Sở dĩ Giô-suê có đức tin nơi Chúa vì ông đã từng chứng kiến nhiều phép lạ Chúa làm và ông hết lòng tin cậy nơi Chúa nên ông dám khẳng định Chúa sẽ dẫn dân sự và ban xứ Ca-na-an cho dân Y-sơ-ra-ên.

Trước khi Môi-se qua đời, Chúa bảo phải chọn Giô-suê, là người có Thần cảm động, mà đặt tay trên mình người, để người thay thế Môi-se lãnh đạo dân sự. Giô-suê đã được ơn trước mặt Chúa nên Chúa chọn ông thay vị trí của Môi-se một khi Môi-se qua đời. Không phải dễ để đứng vào thay thế chỗ của Môi-se vì Môi-se là một người tài giỏi, có ơn.

Giô-suê được Chúa chọn để thay thế Môi-se vì ông được theo hầu việc Môi-se, Chúa thấy trong lòng Giô-suê, Ngài thấy đức tin của ông, sự mạnh mẽ của ông nên Ngài đã chọn ông lãnh đạo dân sự khi Môi-se qua đời.

Trước khi tiến đánh vào đất hứa thì Đức Chúa Trời đã khuyên Giô-suê: “Hãy vững lòng bền chí, chớ run sợ, chớ kinh khủng vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi vẫn ở cùng ngươi trong mọi nơi ngươi đi” (Giô-suê 1:9). Khi Giô-suê nhận được lời khuyên, lời hứa của Chúa thì ông càng thêm vững vàng, mạnh mẽ vì ông biết có Chúa đang đi với mình, vùa giúp mình thì mình không còn phải lo sợ bất cứ gì nữa.

Giô-suê thật vững vàng trong đức tin và vô cùng mạnh mẽ nên ông đã lãnh đạo cả dân sự qua sông Giô-đanh và tiến đánh các thành trong đất hứa. Đức Chúa Trời đã ở cùng và giúp đỡ Giô-suê khi bàn chân ông đạp đến đâu thì Chúa ban đất cho ông đến đó. Cảm tạ ơn Chúa đã ở cùng với Giô-suê và Ngài đã thực hiện lời hứa của Ngài cho ông và cả dân Y-sơ-ra-ên như những gì Ngài đã hứa.

Giô-suê cũng có thất bại khi vào trong đất hứa, đó là lập giao ước với dân Ga-ba-ôn mà không cầu hỏi ý Đức Giê-hô-va (Giô-suê 9:14-15). Tại sao Giô-suê thất bại? Vì Chúa bảo ông khi vào đất hứa thì phải tiêu diệt hết những người tại đó. Vậy mà ông đã kết ước và để cho người Ga-ba-ôn sống. Qua sự việc đó, Giô-suê và các trưởng lão không làm theo những gì Chúa phán nên họ đã thất bại trong việc cầu hỏi ý Chúa mà tự quyết định theo ý riêng mình.

Qua bài học về Giô-suê, chúng ta thấy ông từ thời thanh niên đã là một người có đức tin nơi Chúa, thật sự kinh nghiệm Chúa trong đời sống, ông mạnh mẽ theo Chúa và hầu việc Chúa. Ông được Chúa chọn để trở nên một lãnh đạo thay thế cho Môi-se khi ông Môi-se qua đời. Chính đời sống đức tin của ông, sự lãnh đạo của ông trên dân sự đã đem đến những ảnh hưởng tốt trên dân sự. Chúng ta cần học nơi Giô-suê về đức tin, sự mạnh mẽ, sự kính sợ Chúa của ông để đời sống của chúng ta trở nên những người mạnh mẽ, có đức tin nơi Chúa và sẽ được Chúa dùng vào công việc Chúa.

(Theo sự hỗ trợ từ Mục sư Nhiệm chức Hồ Hoàng Ân)

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn