Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Giê-rê-mi

Kinh Thánh: Giê-rê-mi 1-52

Giê-rê-mi là người làng A-na-tốt, xứ Bên-gia-min, con trai của thầy tế lễ Hinh-kia. Làng A-na-tốt ở phía Đông Bắc thành Giê-ru-sa-lem, cách Giê-ru-sa-lem khoảng 5 km, xây trên đỉnh núi, có thể trông thấy đất núi ở Ép-ra-im và hang núi bên sông Giô-đanh. Giê-rê-mi thường nói về những việc sắp xảy ra của Giu-đa.

Ông được Đức Chúa Trời kêu gọi và biệt riêng ra khi ông còn ở trong bụng mẹ (Giê-rê-mi 1:4-5). Ngài biết ông trước khi Ngài dựng nên ông, Ngài biệt riêng ông để làm tiên tri cho các nước. Điều đó cho chúng ta thấy được rằng Ngài là Đấng biết rõ chúng ta hơn ai hết, ngay cả khi chúng ta chưa ra đời thì Ngài cũng đã biết chúng ta rồi. Khi biết Đức Chúa Trời là Đấng Toàn Tri thì chúng ta cần phải đi theo chương trình của Chúa đang vạch ra cho mình. Và hãy nhớ rằng mọi việc làm của chúng ta Chúa đều biết tất cả nên khi đi đâu, làm gì, nói gì thì chúng ta cần biết Ngài đang nhìn xem chúng ta sống, làm việc, nói năng; dựa vào đó mà Ngài sẽ thưởng cho chúng ta khi chúng ta làm theo Lời Chúa dạy hoặc Ngài phạt chúng ta nếu chúng ta sống sai trật và đi theo ý riêng.

Ông là một đại tiên tri sanh vào năm cuối của triều đại Ma-na-se, làm tiên tri đời cha, con vua Giô-si-a trị vì, bắt đầu năm 625 T.C. đến khi thành Giê-ru-sa-lem bị thất thủ huỷ diệt, là năm 586 T.C. (Giê-rê-mi 1:2-3).

Khi Chúa kêu gọi ông làm tiên tri cho các nước thì ông thưa với Chúa rằng ông chỉ là con trẻ, không biết phải nói chi, nhưng Chúa nói với ông rằng chớ nói tôi là con trẻ vì Đức Chúa Trời sẽ đặt để Lời Ngài vào miệng ông để ông nói ra những điều Chúa muốn ông nói. Khi Chúa dùng một người thì Ngài sẽ ở cùng người đó và ban Lời Ngài cho người Ngài dùng để nói ra những lời Chúa muốn.

Chúa không để ông cô đơn một mình và Ngài sẽ ở cùng ông, giải cứu ông khi ông gặp khó khăn, chống đối, bắt bớ (Giê-rê-mi 1:19). Sau này trong chức vụ của Giê-rê-mi, Đức Chúa Trời đã nhiều lần cứu ông vì ông trung thành nói ra Lời Chúa một cách chân thật nên khi ông gặp bắt bớ thì Chúa đều giải cứu ông.

Trong chức vụ của ông, Đức Chúa Trời cho ông thấy nhiều khải tượng. Mỗi khải tượng đều có ý nghĩa riêng và ông phải nói ra những điều Chúa muốn ông truyền lại cho dân sự để dân sự được sự cảnh tỉnh đời sống mà quay trở về cùng Chúa.
Giê-rê-mi rất mạnh mẽ trong việc rao giảng Lời Chúa cho dân sự, ông cáo trách tội lỗi của dân và nói trước tương lai sắp đến mà cả nước sẽ chịu nếu cứ tiếp tục phạm tội, không chịu ăn năn.

Giê-rê-mi đã than khóc với Chúa rất nhiều vì cớ ông thương dân sự, ông buồn vì dân sự, vua, các quan trưởng không nghe lời kêu gọi của ông mà cứ tiếp tục sống trong tội lỗi, lìa bỏ Đức Chúa Trời, đi thờ các thần ngoại bang.

Giê-rê-mi gặp nhiều khó khăn trong chức vụ vì vua, các quan trưởng, dân sự không thích nghe ông nói vì ông nói những lời ngay thẳng, chân thật; còn những tiên tri giả thì nói những lời dua nịnh, ru ngủ dân sự, ngay cả vua và các quan trưởng cũng bị ru ngủ nên họ cũng thích nghe những lời của tiên tri giả và họ bỏ qua lời chân thật của Giê-rê-mi.

Giê-rê-mi thà sống đẹp lòng Đức Chúa Trời hơn là đẹp lòng con người; ông không sợ con người bắt bớ, đánh đập ông. Ông chỉ sợ Đức Chúa Trời vì Ngài là Đấng nắm quyền trên đời sống của ông, là Đấng nắm sự sống và sự chết của ông trong tay Ngài nên ông cố gắng để đẹp lòng Chúa và điều đó giúp ông đi con đường ngay thẳng, đẹp lòng Đấng ông phục sự.

Đức Chúa Trời cấm, không cho phép ông cưới vợ nên ông không có vợ, không có con (Giê-rê-mi 16:1-13). Đức Chúa Trời có lý do của Ngài khi Ngài không cho phép tiên tri Giê-rê-mi lập gia đình vì nếu ông có gia đình thì ông sẽ bị chi phối và con cái của ông cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi những cái xấu, tội lỗi của dân sự. Nên Ngài bảo ông không cưới vợ và không có con để ông toàn tâm toàn ý mà hầu việc Chúa thật tốt.

Giê-rê-mi bị bắt bỏ xuống giếng bùn, Chúa không để ông chết trong cái giếng đó, Ngài đã dùng người khác để giải cứu ông ra khỏi giếng.

Giê-rê-mi dầu chứng kiến cảnh nước mất nhà tan, vua bị bắt cầm tù, dân bị tù, nhưng lòng ông vẫn không sợ. Vì Chúa phán bảo rằng: “Những ngày đến, bấy giờ ta sẽ đem những kẻ bị phu tù của dân Y-sơ-ra-ên và dân Giu-đa ta trở về… Ta sẽ khiến chúng nó trở về trong đất mà ta đã ban cho tổ phụ chúng nó, và chúng sẽ được đất ấy làm sản nghiệp.” (Giê-rê-mi 30:3).

(Nhóm biên tập Chuyên mục Nhân vật Kinh Thánh)

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2023. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn