Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Ê-xê-chia

Kinh Thánh: II Các vua 18-20; II Sử ký 29–32; Ê-sai 36-39.

Tóm tắt về thân thế và chức vụ Ê-xê-chia:

– Ê-xê-chia là con trai của vua A-cha và mẹ người là A-bi-gia, con gái của Xa-cha-ri.

– Ê-xê-chia lên ngôi Vua Giu-đa khoảng năm 716 TC, khi người 25 tuổi và cai trị 29 năm tại Giê-ru-sa-lem.

– Ê-xê-chia được xem là vị vua tốt và làm điều thiện trước mặt Chúa như vua Đa-vít – tổ phụ người.

– Ngay trong tháng giêng năm đầu của chức vụ, ông đã cho mở các cửa đền của Đức Giê-hô-va, sửa sang và lập lại sự thờ phượng Đức Giê-hô-va, sau thời gian dài đã bị cha vua là A-cha đóng lại. (II Sử 28:22-25)

– Ê-xê-chia phá hủy các nơi cao, đập bể các trụ thờ, đánh hạ các thần tượng mà dân Y-sơ-ra-ên đã dựng lên để xông hương và thờ lạy.

– Ê-xê-chia là một trong những vua vĩ đại nhất của dân Giu-đa vì ông đã kêu gọi những nhà lãnh đạo tôn giáo phải ăn năn, dọn lòng thanh sạch, dọn đền thờ của Giê-hô-va Đức Chúa Trời cho thánh sạch, thực hiện lễ nghi thờ phượng và nghi thức dâng tế lễ để làm gương cho dân sự. (II Sử 29:4, 5)

– Ê-xê-chia biết rằng vì tổ phụ đã phạm tội, làm điều ác trước mặt Chúa, lìa bỏ Ngài để đi tìm thờ các tà thần ngoại bang… nên Đức Chúa Trời đã phó họ vào sự khổ sở, bại hoại, bị mọi người khinh bỉ và chê bai.

– Ê-xê-chia cũng kêu gọi và khích lệ cả dân sự mau ăn năn trở lại thờ phượng và phục vụ Chúa.

– Ê-xê-chia là vị vua khôn ngoan đã xây dựng hồ chứa và hệ thống dẫn nước ngầm từ ao Si-lô-ê đến suối Si-hôn để đảm bảo cho Giê-ru-sa-lem đủ nguồn nước ngọt dù có thể bị bao vây lâu ngày.

– Ê-xê-chia là vị vua rất giàu có vì Đức Chúa Trời ban cho người rất nhiều của cải.

– Ê-xê-chia tin cậy Chúa, tuân giữ các luật lệ, giới mạng của Đức Giê-hô-va, nên mọi điều vua làm đều được Chúa ban phước. Cả dân sự trong Giu-đa và Y-sơ-ra-ên đều có sự vui mừng cả thể.

– Những ngày cuối trong cuộc đời Ê-xê-chia, người tiếp đón phái đoàn từ Ba-by-lôn đến thăm viếng với những lễ vật chúc mừng, tiếc thay đó là cơ hội Ba-by-lôn tìm cách liên minh với Ê-xê-chia để chống lại A-si-ri. Muốn gây ấn tượng với các sứ thần Ba by lôn, Ê-xê-chia cho mọi người biết sự giàu có của mình nên ông đã khoe hết toàn bộ của cải trong vương quốc của mình để lấy lòng Ba-by-lôn, nào ngờ đó là lúc Ê-xê-chia nhận lời khiển trách từ tiên tri Ê-sai rao báo thảm họa trong tương lai là: Y-sơ-ra-ên sẽ phải mất tất cả! (II Vua 20:12-18)

Những thách thức trong chức vụ:

– Chỉ sau 4 năm trị vì, Ê-xê-chia phải chịu sự quấy phá liên tục của đạo quân A-si-ri, dưới sự chỉ huy của Vua A-si-ri là Sanh-ma-na-sa đến năm thứ 6 đời vua Ê xê chia thì Sa-ma-ri bị chiếm và dân Y-sơ-ra-ên bị bắt lưu đày qua A-si-ri.

– Rồi vị tân vương của A-si-ri là San-chê-ríp lại tiếp tục tấn công và chiếm lấy các thành trì kiên cố của Giu đa, bắt buộc Ê-xê-chia phải triều cống cho A-si-ri số vàng bạc rất nhiều đến nỗi phải gỡ vàng bạc đã cẩn trong các cột và cửa đền thờ để đút lót, cống nộp cho họ. Đây là sự thảm bại đầu tiên trong chức vụ của vua Ê-xê-chia.

– San-chê-ríp vẫn cứ đe dọa Ê-xê-chia bằng lời lẽ xấc xược, ngạo mạn và xúc phạm đến danh Giê-hô-va Đức Chúa Trời. (II Vua 18:17-35)

– Đang khi dân sự bị tác động bởi những lời hứa dối trá của Ráp-sa-kê bằng tiếng Giu-đa, thì vua Ê-xê-chia triệu tập các quan trưởng, những người mạnh dạn và cả dân sự để khích lệ họ khi vua dạn dĩ bày tỏ lòng tin quyết nơi Chúa bằng câu nói thấu lòng: “Khá vững lòng bền chí, chớ sợ, chớ kinh hải trước mặt vua A-si-ri và đám quân đông đảo theo người, vì có một Đấng ở cùng chúng ta thắng hơn kẻ ở với họ…” (II Sử 32:7,8)

– Dẫu vậy, Ê-xê-chia rất đau lòng, xé áo mình và mặc bao gai thể hiện sự ăn năn sâu xa, có thể vì chính ông đã có lỗi khi danh Chúa bị xúc phạm và khiến cho Giê-ru-sa-lem lâm vào hoàn cảnh tuyệt vong thể nầy! Vua cho người đi đến tìm tiên tri Ê-sai trình bày mọi việc và nhờ tiên tri của Chúa cầu nguyện cùng Đức Giê-hô-va cho những người còn sống sót của Giu-đa.

– San-chê-ríp vẫn ngoan cố gởi thêm một bức thư cuối cùng và tiếp tục nhạo báng vua Ê-xê-chia về việc vua tin cậy Đức Chúa Trời của mình là Đấng mà theo cái nhìn của San-chê-ríp cũng giống như những thần khác không thể cứu Y-sơ-ra-ên thoát khỏi quyền lực của A-si-ri.

– Vua Ê-xê-chia liền đem thư ấy lên đền thờ rồi mở ra trước mặt Đức Giê-hô-va và cầu nguyện rằng: “Ôi! Giê-hô-va là Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên… chỉ một mình Ngài là Chúa của thế gian… xin hãy nghiêng tai Ngài và nghe, xin mở mắt Ngài và xem… Xin hãy giải cứu chúng tôi khỏi tay San-chê-ríp, hầu cho muôn nước trên đất biết chỉ một mình Giê-hô-va là Đức Chúa Trời”. (II Vua 19:14-19)

– Thật vậy, Đức Chúa Trời đã bày tỏ lòng thương xót trên dân Y-sơ-ra-ên, vì cớ Đa vít mà Ngài sẽ bênh vực thành nầy (II Vua 19:34). Đức Chúa Trời ban lời hứa sẽ giải cứu Y-sơ-ra-ên khỏi tay San-chê-ríp và quân A-si-ri (II Vua 19:6, 7).

– Ngay trong đêm đó, có một thiên sứ của Đức Giê-hô-va đi đến trong dinh A-si-ri và giết 185.000 người tại đó. San-chê-ríp cũng bị giết trong khi người đang thờ lạy trong chùa Nít-róc (II Vua 19:35, 36).

– Là người lãnh đạo dân Y-sơ-ra-ên đầy ơn, luôn nhờ cậy Chúa, không xây bỏ luật pháp Chúa, hết lòng vì dân sự Chúa như Ê-xê-chia… cũng không thể miễn trừ khỏi bệnh tật! Ê-xê-chia bị bệnh rất nặng gần chết! (II Vua 20) “Hãy lo thu xếp mọi việc, vì vua sẽ không qua khỏi”. Đó là lời công bố của Chúa qua tiên tri Ê-sai. Ê-xê-chia kinh hoàng và tuyệt vọng, ông xây mặt vào vách cầu nguyện và khóc thảm thiết. Đức Chúa Trời đã nghe lời cầu xin của ông, không phải vì điều tốt lành chi của ông bèn là bởi sự thành tín của giao ước Ngài đối với Đa vít và bởi lời khẩn thiết của ông, nên Chúa hứa sau 3 ngày ông sẽ được lên đền của Chúa và Ngài sẽ cho ông thêm 15 năm nữa… với một phương cách trị liệu của Chúa. Ê-xê-chia đã được lành bệnh.

– Cuối cùng Ê-xê-chia an giấc cùng tổ phụ mình, người ta chôn cất ông trong lăng tẩm đặc biệt của con cháu Đa-vít, cả Giu-đa và Giê-ru-sa-lem đều tôn kính người. Ông rất thành tâm tận tụy lãnh đạo, dẫn dắt dân sự quay về tôn thờ Đức Chúa Trời, ổn định đất nước Giu đa trong thời gian ông cai trị.

Bài học cho chúng ta:
– Ê-xê-chia bước vào chức vụ giữa hoàn cảnh: (II Vua 16, 17)

  • Dân Y-sơ-ra-ên sa sút thuộc linh, họ phản nghịch Chúa, phạm tội đáng gớm ghiếc trước Chúa y như các dân ngoại bang.
  • Kế thừa chức vụ từ vua A-cha, một vị vua gian ác đã đưa dân sự vào sự bại hoại thuộc linh.
  • Biết bao sự hăm dọa từ các thế lực và áp bức của các vua chung quanh.
  • Tất cả là những thách thức nặng nề cho vị vua trẻ Ê-xê-chia – 25 tuổi. Nhưng ông đã cương quyết thể hiện mọi cách để phá hủy các thần tượng, loại bỏ những điều bất khiết và lập lại sự thờ phượng Giê-hô-va Đức Chúa Trời. Lời Chúa chứng rằng: “Người làm điều thiện trước mặt Đức Giê-hô-va, y như Đa-vít, tổ phụ người, đã làm. Ê-xê-chia nhờ cậy nơi Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên; nên trong các vua sau người hoặc trong những vua trước người, chẳng có một ai giống như người. Người tríu mến Đức Giê-hô-va, không xây bỏ Ngài, song gìn giữ các điều răn mà Đức Giê-hô-va đã truyền cho Môi se. Đức Giê-hô-va ở cùng người, hễ người đi làm sự gì đều được thành tựu…” (II Vua 18:1-7)
  • Trong khắp xứ Giu-đa, Ê-xê-chia đã làm điều lành, ngay thẳng và chân thành trước mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời của người. (I Sử 31:20)

– Nhìn lại chặng đường đã qua trong hành trình thuộc linh, dường như chúng ta cũng phải trải qua những khó khăn, gian khổ, biết bao thách thức mà “những San-chê-ríp ngày nay” cứ hung hăng đe dọa tấn công chúng ta bằng nhiều cách đôi khi làm chúng ta sợ hãi nao lòng, lui bước…

– Xin Chúa cho chúng ta hết lòng tìm kiếm và tin cậy Đức Giê-hô-va, dâng trình lên Chúa tất cả để Ngài dẫn dắt chúng ta đi trong đường lối tin kính, nhận biết sự non trẻ đơn sơ của mình, không tự phụ kiêu căng khi trên chốn vinh quang, cũng đừng tự ti mặc cảm trong cảnh nghèo khó, luôn thận trọng khôn ngoan trong cách sống giữa đời. (Châm ngôn 3:5, 6)

– Xin Chúa cho chúng ta nhìn lại tình trạng thuộc linh của gia đình, xem đã sa sút từ đâu, hãy ăn năn và phải chấn chỉnh, thay đổi trong suy nghĩ, thiết lập thứ tự ưu tiên cho tâm linh, đặt sự thờ phượng tin kính Chúa trên hết trong sinh hoạt hằng ngày.

– Xin lời chứng cho Ê-xê-chia trên đây cũng là lời chứng cho mỗi chúng ta. (Ma-thi-ơ 6:33)

(Nhóm biên tập Chuyên mục Nhân vật Kinh Thánh)

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn