Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Ê-sau khinh quyền trưởng nam

Ê-sau nghĩa là nhiều lông, ông còn có tên khác là Ê-đôm, Ê-đôm nghĩa là đỏ.
Ê-sau là anh em sinh đôi của Gia-cốp. Từ trong bụng mẹ thì hai anh em đã có sự tranh giành và đứa lớn phải phục đứa nhỏ. Đó là lời của Đức Chúa Trời nói trước cho bà Rê-bê-ca biết (Sáng 25:23)

Ê-sau là con người hoạt bát, thích săn bắn, ông thường giong ruổi nơi đồng ruộng. (Sáng 25: 27). Tính cách của Ê-sau hoàn toàn ngược lại với Gia-cốp.
Ê-sau là con trưởng nam trong gia đình, con trưởng nam có nhiều quyền hạn như được hưởng gia tài gấp đôi (Phục truyền 21:15-17), được nối ngôi vua nhưng Ê-sau đã khinh quyền trưởng nam, ông đã coi thường đặc ân thuộc linh của quyền trưởng nam đó và ông đã bán quyền trưởng nam đó cho em của mình chỉ để được tô canh phạn đậu. Thường những người xem thường những đặc ân Chúa ban thì Chúa sẽ chuyển cho người khác. Cả dân tộc Y-sơ-ra-ên đều là con trưởng nam của Đức Chúa Trời giữa các dân (Xuất Ê-díp-tô-ký 4:22).

Ê-sau bị em mình cướp mất phước lành và Ê-sau rất đau đớn khi nghe cha kể lại đã chúc phước cho em rồi. (Sáng 27:34 & 38). Việc cha sẽ chúc phước cho con trai trưởng rất quan trọng vì lời chúc phước đó sẽ giúp cho con nhận được nhiều đặc ân từ nơi Đức Chúa Trời. Chính vì vậy mà Y-sác đã nói với Ê-sau hãy đi săn rồi dọn món ngon lên cho cha, sau đó cha sẽ chúc phước cho con. Khi Y-sác nói với Ê-sau về việc sẽ chúc phước cho ông thì bà Rê-bê-ca nghe được và bà đã kêu Gia-cốp hãy giả làm Ê-sau và bà sẽ hỗ trợ cho Gia-cốp hòng Gia-cốp sẽ được cha chúc phước.

Ê-sau đã đánh mất quyền trưởng nam và bây giờ lại bị cướp mất phước lành nữa nên ông rất đau đớn và ông đã khóc rất thảm thiết. Chúng ta thử nghĩ khi mất 2 điều vô cùng hệ trọng trong đời sống thì ai có thể đứng vững được, ai có thể không đau.
Sau sự việc Gia-cốp cướp phước lành của Ê-sau thì Ê-sau nuôi sự căm giận và định giết chết em mình trong ngày cha qua đời (Sáng 27: 41). Sự căm giận đã đi vào lòng của Ê-sau nên ông lên kế hoạch để giết chết em mình khi ngày tang của cha sắp gần nhưng những toan tính của ông không thể thực hiện được vì người ta đã nói cho Rê-bê-ca nghe nên bà đã khuyên Gia-cốp chạy trốn qua nhà cậu của mình để anh không thể tìm giết được.

Ê-sau sau nầy dời đến núi Sê-i-rơ ở và là tổ phụ của người Ê-đôm (Sáng 36:1-9). Khi người Y-sơ-ra-ên vào xứ Ca-na-an, người Ê-đôm không cho đi ngang qua bờ cõi mình (Dân số ký 20:18-21).

Cuộc đời Ê-sau là bài học nhắc nhở cho mỗi chúng ta. Chúng ta không được xem thường những đặc ân Chúa ban cho. Chúng ta cần gìn giữ và sử dụng những đặc ân Chúa ban vào công việc Chúa để trở nên những đồ dùng hữu ích trong tay Ngài.

(Theo sự hỗ trợ từ MSNC Hồ Hoàng Ân)

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn