Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Đê-bô-ra – Một người nữ can đảm và đầy đức tin

Đê-bô-ra là một trong những người nữ có ảnh hưởng nhất trong Kinh Thánh. Bà được biết là một người nữ khôn ngoan và can đảm. Là người nữ duy nhất được biết là người đầy đức tin bằng hành động trong Cựu Ước. Sự lãnh đạo của Đê-bô-ra đem đến sự tốt đẹp cho dân sự “xứ được hòa bình trong bốn mươi năm” (Các Quan Xét 5:31), là điều hiếm có xảy ra trong lịch sử dân Y-sơ-ra-ên. Sống trong suốt thời kỳ của các quan xét, Đê-bô-ra đã làm quan xét dân Y-sơ-ra-ên trong thời gian Gia-bin, vua Ca-na-an, đã hà hiếp dân Y-sơ-ra-ên cách hung bạo trong 20 năm. Với sự kiểm soát thắt chặt của Gia-bin trên dân sự rất hung bạo, dân Y-sơ-ra-ên kêu cầu Đức Chúa Trời, Ngài đã sử dụng Đê-bô-ra tập hợp dân sự lại để chiến trận với Gia-bin. Câu chuyện về bà Đê-bô-ra được ghi lại trong đoạn văn xuôi Các Quan Xét 4 và đoạn văn thơ Các Quan Xét 5. Vậy Đê-bô-ra là ai và vai trò của bà là gì?

1/ Đê-bô-ra là ai?

Mặc dầu chúng ta biết rất ít về gia đình thật sự của Đê-bô-ra, sách Các Quan Xét cho chúng ta biết Đê-bô-ra ở trên núi Ép-ra-im, giữa khoảng Ra-ma và Bê-tên, dưới cây chà là Đê-bô-ra, và dân Y-sơ-ra-ên lên đến cùng bà, đặng nghe sự xét đoán. Đê-bô-ra là một trong những người nữ được yêu thích nhất trong Kinh Thánh, bà có một lý lịch đầy ấn tượng của một người nữ can đảm và đầy đức tin cảm động hết thảy Cơ-Đốc nhân, chúng ta.
(1) Đê-bô-ra là một nữ tiên tri của Đức Chúa Trời. (Các Quan Xét 4:4)
(2) Đê-bô-ra là quan xét nữ duy nhất được nói đến trong Kinh Thánh. (Các Quan Xét 4:4)
(3) Đê-bô-ra là một người lãnh đạo dân Y-sơ-ra-ên.
(4) Đê-bô-ra là vợ của Láp-bi-đốt. (Các Quan Xét 4:4)
(5) Đê-bô-ra cũng là một chiến binh.
(6) Đê-bô-ra là một nhạc sĩ và nhạc trưởng hướng dẫn dân sự trong sự thờ phượng Đức Chúa Trời sau khi chiến thắng.

*Đê-bô-ra là người nữ quan xét duy nhất trong năm người nữ được mô tả như một nữ tiên tri trong Cựu Ước. Bốn người khác là Mi-ri-am, Hun-đa (II Các vua 22:14, II Sử ký 34:22), Nô-a-đia (Nê-hê-mi 6:14), và “nữ tiên tri” (Ê-sai 8:3).
*Là một tiên tri, quan xét Đê-bô-ra vâng theo tiếng phán của Đức Chúa Trời và nói Lời của Đức Chúa Trời cho những người khác. Là một nữ tiên tri, bà không dâng tế lễ như những thầy tế lễ đã làm nhưng bà đã lãnh đạo dân sự thờ phượng Đức Chúa Trời và truyền lời của Chúa cho dân sự.

2/ Vai trò của Đê-bô-ra như một quan xét và một chiến binh.

(1) Quan xét Đê-bô-ra là một trong những người cai trị dân Y-sơ-ra-ên. Thời kỳ Các Quan Xét, những người cai trị được gọi là “những quan xét” Vai trò này khởi đầu khi Môi-se đã chọn những người giúp đỡ để hỗ trợ ông trong việc giải quyết những sự tranh cãi giữa dân sự (Xuất Ê-díp-tô Ký 18).
Các quan xét tìm kiếm sự hướng dẫn từ Đức Giê-hô-va qua sự cầu nguyện và suy gẫm Lời Đức Chúa Trời trước khi công bố sự xét đoán trên dân sự. Nhiều quan xét cũng được biết là những tiên tri rõ ràng bởi Lời của Đức Giê-hô-va. Đê-bô-ra ở trên núi Ép-ra-im, giữa khoảng Ra-ma và Bê-tên, dưới cây chà là Đê-bô-ra, và dân Y-sơ-ra-ên lên đến cùng bà, đặng nghe sự xét đoán.

(2) Là một chiến binh, Đê-bô-ra tiếp nhận những sự chỉ dẫn từ Đức Chúa Trời, đã gọi Ba-rác, một chiến binh Y-sơ-ra-ên, chọn đem 10 000 người đi đến núi Tha-bô để chiến trận với Si-sê-ra, quan thống lãnh đạo binh của Gia-bin, vua Ca-na-an. Ba-rác đã đáp lại: “Nếu bà đi với tôi, thì tôi sẽ đi, nhưng nếu bà không đi với tôi, tôi sẽ không đi.” (Các Quan Xét 4:8). Đê-bô-ra đồng ý đi ra chiến trận với Ba-rác và các đạo quân, nhưng chia sẻ với Ba-rác trong Các Quan Xét 4:9: “…Ừ, phải, ta sẽ đi với ngươi, song sự vinh hiển của việc này sẽ chẳng về ngươi, vì Đức Giê-hô-va sẽ phó Si-sê-ra vào tay một người nữ. Vậy, Đê-bô-ra đứng dậy đi cùng Ba-rác đến Kê-đe.” Quan xét và chiến binh Đê-bô-ra đã đi ra cùng chiến đấu với Ba-rác, và như lời tiên tri đã nói trước, Si-sê-ra đã rơi vào tay của người nữ, nhưng không phải Đê-bô-ra. Đức Giê-hô-va thực hiện lời hứa của Ngài để giải cứu dân sự của Ngài, sẽ phó Si-sê-ra vào tay một người nữ, (Các Quan Xét 4:9-10). Chính xác điều này đã xảy ra.

Trong Các Quan Xét 4 cho biết Gia-bin có một đạo quân hùng mạnh với “900 xe sắt”, đây là kĩ thuật quân sự tiến bộ nhất lúc bấy giờ. Mặc dầu đạo quân của Ba-rác về kĩ thuật thua kém với đạo binh của Gia-bin, nhưng đạo quân của Ba-rác gồm 10 000 người có thể đánh bại đạo binh Ca-na-an. Chỉ còn lại một mình Si-sê-ra, thống lãnh đạo binh vua Gia-bin sống sót (Các Quan Xét 4:11-16) và đã chạy trốn cho đến khi Si-sê-ra đến nhà của Gia-ên, vợ của Hê-be, người Kê-nít, vì hai bên hòa hảo với nhau. Nhưng cuối cùng Gia-ên trung thành với Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên và dân sự của Ngài. Gia-ên đã cho Si-sê-ra vào trại của bà được an toàn, để có thể giết ông với một cây nọc trại đóng thủng màng tang ông trong lúc ông ngủ say khiến Si-sê-rơ chết đi (Các Quan Xét 4:17-24). Thống lãnh đạo binh hùng mạnh nhất của Ca-na-an đã bị đánh bại tại lúc này không bởi một tướng lãnh nhưng bởi một người nữ bình thường trong nhà.

(3) Bài ca của Đê-bô-ra – trong Các Quan Xét 5. Đê-bô-ra nói Lời của Đức Chúa Trời, bà vâng lời và cuối cùng bà cất tiếng ca ngợi! Bài ca ca ngợi sự chiến thắng của dân Y-sơ-ra-ên trên đạo binh Ca-na-an và Si-sê-ra. Trước tiên, Đê-bô-ra ca ngợi Đức Chúa Trời vì những lãnh đạo của Đức Chúa Trời là những người dâng mình cách vui lòng đi ra chiến trận (Các Quan Xét 5:2). Bà bày tỏ tấm lòng mến mộ những người lãnh đạo được Đức Chúa Trời lựa chọn (Các Quan Xét 5:9). Quan trọng nhất, bài ca của bà được soi dẫn bởi Thánh Linh bày tỏ một tấm lòng hướng về Giê-hô-va Đức Chúa Trời và mục đích của Ngài. Đê-bô-ra ngợi khen sự vinh hiển của Đức Chúa Trời vì sự giải cứu dân sự của Ngài, kể cả sự hủy diệt những kẻ thù của họ. Bà ca ngợi Ngài vì sự thực hiện những mục đích qua những lãnh đạo sẵn lòng; qua Gia-ên, “người được phước giữa các người đàn bà!”và qua chính bà, “như một người mẹ trong Y-sơ-ra-ên” (Các Quan Xét 5:4-7; 24-31). Đê-bô-ra vui thích sự ban phước của Chúa trên những người nữ và người nam sẵn lòng dâng hiến đời sống của họ cho Đức Giê-hô-va, để làm những công việc khác nhau theo sự kêu gọi của Chúa trên đời sống họ.

3/ Những bài học từ người nữ Đê-bô-ra

Đê-bô-ra và câu chuyện của bà, có thể dạy Cơ Đốc nhân chúng ta ít nhất ba bài học:

(1) Hãy vâng lời – khi Đức Chúa Trời phán bảo chúng ta làm một điều gì đó hay đi đến một nơi nào đó, dầu chúng ta sợ hãi không muốn. Hãy vâng theo sự kêu gọi của Chúa, Ngài có những kế hoạch cho chúng ta. Giống như Đê-bô-ra, xin Chúa cho chúng ta là những người nam, người nữ kính sợ Đức Chúa Trời nói về Lời Chúa, vâng lời Ngài và ca ngợi Chúa với cả tấm lòng vì sự vinh hiển của Đức Chúa Giê-xu Christ, Cứu Chúa của chúng ta.

(2) Hãy can đảm – một người xưa đã nói:“Đức Chúa Trời không kêu gọi những người có đủ khả năng hay đủ trình độ chuyên môn, nhưng Ngài làm cho người được Ngài kêu gọi có đủ khả năng”. Cơ Đốc nhân chúng ta “ra khỏi chốn bình yên” của mình làm công việc Chúa kêu gọi, nhưng sống bởi đức tin là điều không bao giờ là dễ dàng. Hãy can đảm, hãy mạnh mẽ vì sự vinh hiển của Ngài.

(3) Hãy vững vàng – Cơ Đốc nhân đừng bao giờ từ bỏ đức tin mình. Thường chúng ta không hiểu hết mọi điều xảy ra trong đời sống mình, nhưng hãy tin cậy hoàn toàn nơi Đức Chúa Trời là Đấng Thành Tín hướng dẫn và giúp đỡ chúng ta trong ý muốn tốt lành của Ngài.

(Theo sự hỗ trợ từ Nữ Truyền đạo Lê Thị Lệ Hoà)

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2023. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn