Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Các sứ đồ của Chúa Jêsus

Trong tất cả những con người sống trên đất, rất ít người được biết đến đã đem sự ảnh hưởng cho toàn thế giới như những người được gọi là các “sứ đồ” của Chúa Jêsus. Thoạt nhìn bên ngoài, ai cũng có thể nghĩ rằng họ sẽ thành công tiếp nối chức vụ Chúa Jêsus. Trong Giê-ru-sa-lem mới, tên của họ còn được ghi trên tường thành: “Còn tường của thành có mười hai cái nền, tại trên có đề mười hai danh, là danh mười hai sứ đồ của Chiên Con”. (Khải huyền 21:14)

Quả thật, Cơ Đốc nhân ngày nay phải học đòi theo gương các sứ đồ của Chúa Jêsus; nhưng trên tất cả, đó là sự trả giá để đi theo tiếng gọi của Chúa và hoàn thành sứ mạng Ngài giao.

Danh xưng “Sứ Đồ của Chúa Jêsus”

Điều trước tiên, có lẽ chúng ta cần biết lý do nào họ được gọi là sứ đồ của Chúa Jêsus. Từ “sứ đồ” (apostolos) có nghĩa là “người được sai đi”. Trong Tân Ước, từ sứ đồ có thể được dùng chính để nói đến mười hai sứ đồ của Chúa Jêsus và cũng có thể là những cá nhân khác được sai phái làm sứ giả hay đại sứ của Chúa Jêsus.

Tuy nhiên, mười hai sứ đồ của Chúa Jêsus không còn trong Hội Thánh ngày nay bởi những tiêu chuẩn để được chọn làm sứ đồ thời đó là: đã từng ở với Chúa Jêsus và chứng kiến Ngài sống lại từ kẻ chết (I Côr 9:1). Ngoài ra, sứ đồ là người đã được chọn rõ ràng bởi Đức Thánh Linh (Công vụ 9:15) và có khả năng thực hiện những dấu kỳ phép lạ (Công vụ 2:43; II Côr 12:12). Như vậy, các sứ đồ của Chúa Jêsus là những con người được chọn đặc biệt tại một thời điểm đặc biệt trong lịch sử nằm trong kế hoạch đặc biệt của Đức Chúa Trời.

Tên Các Sứ Đồ của Chúa Jêsus

Mười hai sứ đồ giữ một vị trí đặc biệt trong Kinh Thánh. Họ được nhắc đến trong Ma-thi-ơ 10:2; Mác 3:14; 4:10; 6:7; 9:35; 14:10,17, 20; Lu-ca 6:13; 9:1; 22:14; Giăng 6:71; Công vụ 6:2; và I Côr 15:5.

Tên của các sứ đồ được liệt kê trong Ma-thi-ơ 10:2-4; Mác 3:16-19, Lu-ca 6:12-16 và Công vụ 1:13,26.

So sánh bốn phân đoạn Kinh Thánh này có một vài điểm nhỏ khác biệt về tên. Tha-đê dường như cũng được biết dưới tên “Giu-đê con của Gia-cơ” (Lu-ca 6:16) và “Tha-đê Lép-ba-ơ” (Ma-thi-ơ 10:3). Còn Si-môn Xê-lốt (Lu-ca 6:15) được biết dưới tên Si-môn người Ca-na-an (Mác 3:18).

Giu-đa Ích-ca-ri-ốt là kẻ phản Chúa Jêsus được thay thế bởi Ma-thia trong mười hai sứ đồ (Công vụ 1:20-26). Các học giả Kinh Thánh tin rằng Phao-lô cũng được chọn làm sứ đồ của Chúa Jêsus. Nhưng điều quan trọng chúng ta cần biết làm sao Chúa lại chọn mười hai con người này và họ phải làm gì để thật sự trở nên “Sứ đồ của Chúa Jêsus”.

Sự Lựa Chọn

Sự lựa chọn để trở thành mười hai sứ đồ hoàn toàn nằm trong ý muốn và kế hoạch tể trị của Đức Chúa Trời. Nhiều người theo Chúa Jêsus nhưng chỉ có mười hai người được chọn. “Đức Chúa Jêsus đi lên núi để cầu nguyện; và thức thâu đêm cầu nguyện Đức Chúa Trời. Đến sáng ngày, Ngài đòi môn đồ đến, chọn mười hai người gọi là sứ đồ.” (Lu-ca 6:12-13) Rõ ràng, Chúa Jêsus không dựa vào khả năng hay lý lịch tốt để chọn của các sứ đồ, nhưng Ngài đã cầu nguyện thâu đêm tìm kiếm ý muốn của Chúa Cha trong sự lựa chọn.

Mười hai sứ đồ có hoàn cảnh, học thức và địa vị hoàn toàn khác nhau. Trong số họ, có người làm nghề đánh cá, chăn nuôi, thâu thuế và có người làm cách mạng. Mười một người trong số họ là người Ga-li-lê, ngoại trừ Giu-đa Ích-ca-ri-ốt là sứ đồ duy nhất từ vùng Giu-đê.

Mười hai sứ đồ là những con người rất khác nhau, tính cách của nhiều người còn đối lập nhau. Tuy nhiên, họ đều có chung một điểm đó là sẵn sàng đáp lại tiếng gọi của Chúa Jêsus, đi theo Ngài suốt hơn ba năm để được huấn luyện, trang bị và ra đi rao truyền Phúc âm trong quyền năng của Chúa. Đây là sự ủy nhiệm mà Chúa Jêsus đã trao cho các sứ đồ.

Sứ Mạng Của Các Sứ đồ

Mục đích Chúa Jêsus lựa chọn các sứ đồ có thể được tóm tắt trong câu Kinh Thánh này: “Ngài bèn lập mười hai người, gọi là sứ đồ, để ở cùng Ngài và sai đi giảng đạo, lại ban cho quyền phép đuổi quỉ.” (Mác 3:14-15)

Các sứ đồ được kêu gọi trước tiên là để ở cùng Chúa Jêsus. Để tiếp bước công việc của người Thầy Vĩ Đại, các sứ đồ phải “ở cùng Ngài” để nghe Ngài dạy, thấy việc Ngài làm và tương giao với Ngài trong mối liên hệ mật thiết giữa Thầy và trò.

Thật ra, Chúa Jêsus không chỉ “dạy” mà Ngài “huấn luyện” họ. Chúa dạy họ qua cách gần gũi và làm gương cho họ. Các sứ đồ học theo Chúa Jêsus bằng cách quan sát những gì Ngài làm như một người học việc. Chúa Jêsus đã dành thời gian cho họ hơn là tổng số thì giờ Ngài đã dùng cho tất cả các công việc khác. Ngài cùng ăn, cùng ngủ, cùng trò chuyện với họ.

Phương pháp huấn luyện của Chúa Jêsus còn hơn cả một bài giảng được lặp đi, lặp lại; đó là cách dạy có minh họa thực tế. Làm sao các sứ đồ có thể quên được những lời này:“Vậy, nếu ta là Chúa là Thầy, mà đã rửa chân cho các ngươi, thì các ngươi cũng nên rửa chân lẫn cho nhau.” (Giăng 13:14)

Một khi được “ở cùng”, được huấn luyện và trang bị thì bước tiếp theo trong tiến trình đào tạo là phải được “sai đi” giảng đạo. Họ đã trở thành các đại sứ cho nước Trời. Công bố Phúc âm là công việc của các sứ đồ. Trong vòng truyền giáo tổng quát lần thứ ba tại vùng Ga-li-lê, Chúa Jêsus bắt đầu trao trọng trách cho họ: “Ngài bèn kêu mười hai sứ đồ bắt đầu sai đi từng đôi” (Mác 6:7, Ma-thi-ơ 10:5, Lu 9:1, 2); và các sứ đồ phải đi rao giảng trong phạm vi mà Chúa truyền: “Đừng đi đến dân ngoại,… song thà đi đến cùng con chiên lạc mất của nhà Y-sơ-ra-ên. (Ma-thi-ơ 10:5-6)

Tuy nhiên, một yếu tố không thể bỏ qua đó là các sứ đồ nhận lấy thẩm quyền và được ban quyền phép để thực thi công tác được giao. “Vậy, các sứ đồ đi ra, giảng cho người ta phải ăn năn; đuổi nhiều ma quỉ, xức dầu cho nhiều kẻ bịnh, và chữa cho được lành. ( Mác 6:12-13)

Các sứ đồ không phải là những con người trọn vẹn hoàn toàn. Các sách Phúc âm ký thuật lại họ có cả thành công và thất bại. Đặc biệt, họ trải qua những giờ phút khó khăn, yếu đuối lúc Chúa Jêsus chịu thương khó. Tuy nhiên, sau khi chứng kiến Chúa Jêsus sống lại, về trời, và đặc biệt, họ nhận lãnh quyền phép Đức Thánh Linh (Công 1:8), các sứ đồ đã trở thành những sứ giả đầy quyền năng. Họ không còn nhút nhát nhưng đầy dũng cảm và sẵn sàng chịu khổ vì Danh Chúa.

Các sứ đồ là những con người tầm thường, ít học nhưng đã đảo ngược cả thế giới khi họ rao giảng Tin lành về sự cứu rỗi của Chúa Jêsus khắp nơi. Nhưng giá trả của họ thật lớn lao, tất cả các sứ đồ đều sẵn lòng chết cho đức tin của mình.

Sự Hy Sinh Của Các Sứ Đồ

Lời Chúa Jêsus đã nói trước: “Họ sẽ nộp các người trước tòa án, đánh đòn các ngươi trong Nhà Hội…” (Ma-thi-ơ 10:17, 18); “Các ngươi lại sẽ bị thiên hạ ghen ghét vì danh ta.” (Ma-thi-ơ 10:22); và những lời này đã được ứng nghiệm. Dưới đây là danh sách các sứ đồ và môn đồ đã hy sinh trừ Giu-đa-ích ca-ri-ốt, được ký thuật trong Kinh Thánh cũng như theo “truyền thống”:

 • Ma-thi-ơ đã bị giết bằng gươm trong một thành phố xứ Ê-thi-ô-bi.
 • Mác bị kéo khắp các đường phố trong thành Alexandria, xứ Ê-díp-tô cho đến chết.
 • Sau khi thoát khỏi bị quăng vào vạc dầu sôi, Giăng chết già tại Ê-phê-sô.
 • Gia-cơ bị chém đầu tại Giê-ru-sa-lem.
 • Phi-e-rơ bị đóng đinh ngược đầu xuống đất tại Rô-ma.
 • Ba-tê-lê-my bị lột da, do lệnh của một ông vua dã man.
 • Anh-rê bị cột vào thập tự giá, tại đó, ông cứ giảng cho đến khi tắt hơi.
 • Thô-ma bị đâm bằng một ngọn giáo tại Coromandel, Ấn Độ.
 • Giu-đe bị bắn chết bằng tên.
 • Si-môn Xê-lốt bị đóng đinh trên thập tự giá tại Ba Tư.
 • Ma-thia bị ném đá, rồi bị chém đầu.
 • Phao-lô bị bạo quân Nê-rô chém đầu tại Rô-ma.
 • Lu-ca bị thắt cổ trên một cây Ô-li-ve trong nước Hy Lạp.
 • Phi-líp bị thắt cổ vào một cây trụ tại thành Hierapolis, xứ Phi-ri-gi.

(Theo Thánh Kinh Báo số 11-41)

Suy ngẫm:

“Anh em đã được dựng lên trên nền của các sứ-đồ… chính Đức Chúa Jêsus-Christ là đá góc nhà. (Ê-phê-sô 2:20) Tiếp bước theo gương các sứ đồ của Chúa Jêsus, mỗi Cơ Đốc nhân ngày nay tiếp tục xây dựng phát triển Hội Thánh Chúa trên đất.

Các sứ đồ có mối liên kết sống động với Chúa Jêsus thể nào, thì xin Chúa cho chúng ta cũng luôn ở trong sự hiện diện gần gũi với Chúa. Chúng ta cần ngồi dưới chân Chúa để học và nhận lãnh quyền năng Ngài. Để rồi, chúng ta ra đi môn đồ hoá muôn dân như các sứ đồ đã hy sinh tất cả cho sự kêu gọi này. (Ma-thi-ơ 28:19-20)

Xin Chúa vui dùng chúng con như công cụ chuyển tải ơn phước Ngài cho thế giới tối tăm này. Xin giúp bàn chân chúng con là kẻ rao truyền Tin Lành, đi đến bất cứ nơi nào Chúa sai phái. Nguyện chúng con sẵn sàng hy sinh tất cả để Danh Chúa được tôn cao, như đời sống các sứ đồ của Chúa Jêsus.

(Nhóm biên tập Chuyên mục Nhân vật Kinh Thánh)

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn