Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Tránh xa các lời giả dối

Kinh Thánh: Giê-rê-mi 29:24-32

24 Ngươi cũng khá nói về Sê-ma-gia ở Nê-hê-lam rằng: 25 Đức Giê-hô-va vạn quân, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, phán như vầy: Ngươi đã lấy danh mình gởi thơ cho cả dân cư Giê-ru-sa-lem, cho Sô-phô-ni, con trai Ma-a-sê-gia, làm thầy tế lễ, và cho mọi thầy tế lễ rằng: 26 Đức Giê-hô-va đã lập ngươi làm thầy tế lễ thay cho Giê-hô-gia-đa, là thầy tế lễ, đặng có người coi sóc trong nhà Đức Giê-hô-va, hễ người nào điên dại xưng mình là tiên tri, thì bắt lấy, cùm và gông lại. 27 Vậy thì làm sao ngươi không trách Giê-rê-mi ở A-na-tốt, là người xưng mình là tiên tri cho các ngươi dường ấy? 28 Vả, chính nó đã gởi lời đến Ba-by-lôn nói cùng chúng ta rằng: Sự bị phu tù còn lâu ngày; hãy xây nhà và ở; hãy trồng vườn và ăn trái. 29 Thầy tế lễ Sô-phô-ni đã đọc thơ nầy vào tai tiên tri Giê-rê-mi. 30 Bấy giờ có lời Đức Giê-hô-va phán cùng Giê-rê-mi rằng: 31 Hãy sai nói điều nầy cho mọi kẻ bị phu tù rằng: Đức Giê-hô-va phán về Sê-ma-gia ở Nê-hê-lam như vầy: Vì Sê-ma-gia đã nói tiên tri cho các ngươi, mà ta chưa hề sai nó, và nó đã làm cho các ngươi nhờ cậy sự giả dối, 32 nên Đức Giê-hô-va phán như vầy: Nầy, ta sẽ phạt Sê-ma-gia, người Nê-hê-lam, và dòng dõi nó nữa. Về dòng nó, sẽ chẳng có ai được còn ở giữa dân nầy; chính mình nó cũng sẽ chẳng thấy sự lành ta sẽ làm cho dân ta, vì nó đã nói ra sự bạn nghịch Đức Giê-hô-va, Đức Giê-hô-va phán vậy.

Câu gốc: “Ngươi phải tránh xa các lời giả dối; chớ giết kẻ vô tội và kẻ công bình, vì ta chẳng hề tha kẻ gian ác đâu” (Xuất Ê-díp-tô Ký 23:7)

Câu hỏi suy ngẫm:

-Ông Sê-ma-gia là ai?

-Ông đã làm gì với tuyển dân Y-sơ-ra-ên? –

-Đức Giê-hô-va nói gì về những điều ông đã thực hiện?

– Bạn cần làm gì để không sa vào chước cám dỗ của tiên tri giả?

Ông Sê-ma-gia là một tiên tri giả bị đày sang nước Ba-by-lôn vào năm 597 TC. Lời giới thiệu trong câu 24 cho thấy ông Sê-ma-gia ở Nê-hê-lam. “Nê-hê-lam” là một địa danh nhưng cũng có thể là một cách chơi chữ của trước giả sách Giê-rê-mi vì theo tiếng Hê-bơ-rơ thì hai âm cuối “hê-lam” có nghĩa là “chiêm bao” được nhắc đến trong câu 8, với ý nghĩa chế giễu ông Sê-ma-gia thuộc vào nhóm người mà Đức Giê-hô-va đã cảnh báo dân Chúa chẳng nên nghe theo những lời bàn mộng nhảm nhí của họ (Giê-rê-mi 27:9).Trong thực tế, những việc làm của ông Sê-ma-gia đã cho thấy rõ ràng ông là một tiên tri giả. Ông đã lấy danh của mình gửi thư cho cả dân thành Giê-ru-sa-lem và các thầy tế lễ để mạo xưng rằng chính Đức Chúa Trời lập ông làm thầy tế lễ thay thế cho thầy tế lễ Giê-hô-gia-đa đặng có người coi sóc Nhà Đức Giê-hô-va, cũng như thay Chúa để trách phạt những người dám mạo xưng là tiên tri. Qua đó, ông chỉ trích bức thư Tiên tri Giê-rê-mi đã vâng theo mạng lệnh Đức Giê-hô-va viết cho dân của Chúa rằng, “Sự bị phu tù còn lâu ngày; hãy xây nhà và ở; hãy trồng vườn và ăn trái” (câu 28). Thật khó cho ông Sê-ma-gia khi chính thầy tế lễ Sô-phô-ni là một trong những người ông gửi thư để xách động, lôi kéo, đã đem thư đọc cho Tiên tri Giê-rê-mi nghe toàn bộ (câu 25, 29). Vì sự lừa đảo, phản loạn trong lời rao của ông Sê-ma-gia đã khiến dân Chúa tin cậy vào những điều giả dối (câu 31) cho nên Đức Giê-hô-va công bố hình phạt cho chính ông và cả dòng dõi ông sẽ bị truất khỏi giữa vòng dân Chúa và không thể thấy những phước lành Đức Giê-hô-va sẽ làm cho dân của Ngài (câu 32).Lại một lần nữa chúng ta được gặp cụm từ “Ta chưa hề sai nó” (câu 31) là Lời Đức Giê-hô-va xác nhận với những người không thuộc về Ngài. Có thể mạng lệnh của Đức Giê-hô-va qua thư của Tiên tri Giê-rê-mi sẽ không đem đến niềm vui cho tuyển dân Y-sơ-ra-ên trong hiện tại, nhưng sự vâng lời Chúa sẽ giúp họ thấy những điều tốt lành Đức Giê-hô-va sẽ làm cho dân Ngài (câu 32). Tuy nhiên, những tiên tri giả vẫn muốn trấn an dân Chúa bằng những lời giả dối, những sự bình an tạm thời. Vì thế, dân Chúa cần tỉnh táo để nhận biết đâu là tiếng Chúa và ai là người của Chúa.

Ngày nay, Lời Chúa đã ban cho chúng ta rõ ràng và đầy đủ trong Kinh Thánh. Hãy đọc, học và sống theo Lời Chúa mỗi ngày để không sa vào chước cám dỗ của những tiên tri giả.Bạn sẽ chọn lợi ích lâu dài hay những điều êm tai trước mắt?

Kính lạy Đức Chúa Trời Công Bình và Yêu Thương! Con thật vui mừng khi thấy sự chăm sóc, bảo vệ thật tuyệt vời của Chúa dành cho dân Ngài. Xin giúp con luôn gắn bó với Lời Chúa, vâng theo mạng lệnh của Chúa để thấy được phước lành Ngài sẽ làm cho người thuộc về Ngài.

● Đọc Kinh Thánh trong ba năm: II Các Vua 13

Nguồn: Bài Học Kinh Thánh Hằng Ngày

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn