Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Tín hữu Tin Lành có thể đánh mất sự cứu rỗi không?

HỎI: Một tân tín hữu thắc mắc: Người tín hữu Tin Lành có thể đánh mất sự cứu rỗi không? Làm sao biết chắc mình được cứu rỗi?

ĐÁP: Kinh Thánh nói: “Không!” Người tín hữu Tin Lành không thể đánh mất sự cứu rỗi. Người được cứu rỗi thì “được sự sống đời đời, và không đến sự phán xét, song vượt khỏi sự chết mà đến sự sống” (xem Giăng 5:24). Theo định nghĩa, sự sống đời đời không thể tạm thời. Sự sống đời đời là sản nghiệp quý báu của tất cả những ai thật sự tin cậy Đức Chúa Jêsus Christ.

1. Niềm tin của người được cứu rỗi
Tín hữu Tin Lành không cần phải sợ mình sẽ đánh mất sự cứu rỗi, và cũng không thể mất sự cứu rỗi. Kinh Thánh tuyệt đối nói rõ về điều nầy. Chúa Jêsus phán “Chiên ta nghe tiếng ta, ta quen nó, và nó theo ta. Ta ban cho nó sự sống đời đời; nó chẳng chết mất bao giờ, và chẳng ai cướp nó khỏi tay ta. Cha ta là Đấng lớn hơn hết đã cho ta chiên đó, và chẳng ai cướp nổi chiên đó khỏi tay Cha” (Giăng 10: 27-29). Có một sự mầu nhiệm mà người tín hữu không thể thấu đáo hoặc giải nghĩa tường tận được, nhưng chỉ có thể vui mừng tiếp nhận (xem Rô-ma 11:33-36). Đức Chúa Trời biết rõ bầy chiên Ngài, chiên nghe tiếng Ngài và đáp lại. Cũng vậy, khi một tội nhân nghe Lời Chúa, người đó không biết sự mầu nhiệm nầy, nhưng chỉ biết rằng Chúa Jêsus đã chết thay tội lỗi cho nhân loại và người đó có thể tiếp nhận tặng phẩm sự sống bởi tin nhận Đấng Christ. Khi tin nhận Ngài, người đó trở nên con cái trong gia đình của Đức Chúa Trời và là chiên trong bầy của Ngài.
Phân đoạn Kinh Thánh trong Rô-ma 8:28-39 cho thấy rõ rằng không điều gì trong vũ trụ nầy có thể phân rẽ con cái Chúa ra khỏi tình yêu của Ngài. Đấng chọn cứu rỗi chúng ta “có quyền năng giữ anh em khỏi vấp ngã và khiến anh em đứng trước vinh quang Ngài một cách không tì vết và vui mừng” (Giu-đê 24 – TTHĐ). Thật vậy, chúng ta “hưởng một cơ nghiệp không hư hoại, không hoen ố, không suy tàn, để dành trong các tầng trời cho anh em, là những người nhờ đức tin được gìn giữ bởi quyền năng của Đức Chúa Trời, để nhận sự cứu rỗi là điều sẵn sàng bày tỏ ra trong thời kỳ cuối cùng!” (I Phi 1:4-5 – TTHĐ). Nếu quyền năng của Đức Chúa Trời không thể gìn giữ chúng ta, thì chẳng có điều gì đáng tin cậy hoặc đáng tin trong thế gian nầy. Vì vậy, một tín hữu Tin Lành không có lý do gì ở bất cứ thời điểm nào trong cuộc đời nghĩ rằng mình mất sự cứu rỗi. Nếu bởi sự chết của Đấng Christ mà chúng ta được cứu rỗi, thì chắc chắn bởi sự sống quyền năng và sự cầu thay của Ngài, chúng ta lại càng được cứu (xem Rô-ma 5:10).
Trong ánh sáng Lời Thánh Kinh, những người đã một lần thừa nhận biết Đấng Christ, nhưng sau đó cố ý chối bỏ Ngài thì thật sự chưa hề được cứu. Có thể những người đó rất gần với kinh nghiệm của sự cứu rỗi, và thậm chí có một số đặc tính được coi là Cơ Đốc nhân; thế nhưng vẫn không phải là con cái Đức Chúa Trời. Sứ đồ Giăng ghi lại điều nầy, “Chúng nó đã từ giữa chúng ta mà ra, nhưng vốn chẳng phải thuộc về chúng ta; vì nếu chúng nó thuộc về chúng ta, thì đã ở cùng chúng ta; song điều đó đã xảy đến, hầu cho tỏ ra rằng mọi kẻ ấy chẳng thuộc về chúng ta vậy” (I Giăng 2:19).
Tuy nhiên, ngay cả một tín hữu thật cũng có thể phạm tội vì thiếu niềm tin về sự cứu rỗi như trong lời cầu nguyện ăn năn của vua Đa-vít, “Xin hãy ban lại cho tôi sự vui vẻ về sự cứu rỗi của Chúa, dùng thần linh sẵn lòng mà nâng đỡ tôi” (Thi Thiên 51:12). Không tăng trưởng thuộc linh cũng tước đoạt khỏi chúng ta lòng tin chắc rằng mình là con cái của Đức Chúa Trời (II Phi-e-rơ 2:8-9). Nhưng bất cứ ai có Đức Thánh Linh ngự trị thì được đảm bảo cho sự sống đời đời, vì Ngài “là bảo chứng của cơ nghiệp chúng ta cho đến khi những người thuộc về Ngài nhận được sự cứu chuộc, để ca ngợi vinh quang của Ngài” (Ê-phê-sô 1:14- TTHĐ).

2. Ba dấu hiệu chứng minh người tín hữu Tin Lành được cứu rỗi
Đối với những ai vẫn chưa chắc chắn về việc mình có được cứu rỗi hay không, thì có ít nhất ba dấu hiệu giúp nhận biết rằng mình đã sở hữu sự cứu rỗi trong lòng.
(a) Chúng ta tin Đức Chúa Jêsus là Con Đức Chúa Trời và vì vậy, hết lòng kính mến Chúa.
Người tín hữu phải tin quyết mình được cứu rỗi nếu đặt đức tin nơi Đức Chúa Jêsus Christ là Con Đức Chúa Trời. Trong thư tín I Giăng 5:11-13, sứ đồ Giăng không muốn người ta nghi ngờ Đức Chúa Trời. Chúa muốn chúng ta có sự đảm bảo rằng chúng ta có sự sống đời đời. Đây là dấu hiệu đầu tiên chúng ta tin Chúa Jêsus.- Chúng ta tin Ngài là Đấng Christ – Đấng Mết-si-a (I Gi 2:22).- Chúng ta tin Ngài là Con Đức Chúa Trời (I Gi 5:10).- Chúng ta tin Đức Chúa Jêsus Christ đã đến trong thân xác (I Gi 4:2).
* Nếu chúng ta hiểu sai thần học về Chúa Jêsus, thì chúng ta sẽ dễ thiếu niềm tin về sự cứu rỗi. Thế nhưng, một trong những dấu hiệu giúp chúng ta có lòng tin quyết trước mặt Đức Chúa Trời là chúng ta đặt trọn đức tin nơi Con Ngài, Đức Chúa Jêsus Christ là Chúa là Chủ của mình, và tin rằng Ngài là Đức Chúa Trời đã đến trong thân xác. Khi chúng ta nắm vững lẽ thật quý báu nầy, thì chính lẽ thật nầy làm cho tấm lòng chúng ta an tâm và rồi chúng ta sẽ toàn tâm toàn ý kính mến Chúa.
(b) Chúng ta muốn sống công chính
Người tín hữu tin chắc mình được cứu rỗi nếu người đó muốn sống đời sống công chính (I Gi 3:6-9; 3:24). Khi chúng ta tiếp nhận Đấng Christ làm Cứu Chúa của mình, những biến đổi lớn lao về tâm linh xảy ra trong chúng ta. Chúng ta được ban cho một vị trí mới trước mặt Đức Chúa Trời, được nhận là công chính trong nhãn quan của Ngài. Vị trí mới này được gọi là “sự xưng công chính.” Nó không bao giờ đổi thay và không bao giờ mất đi được. Sứ đồ Phao-lô cũng nói cho chúng ta biết chúng ta không còn nô lệ cho tội lỗi, nhưng trở thành nô lệ cho sự công chính (tham chiếu Rô-ma 6:15-23). Tuy nhiên, chúng ta nhớ rằng sống công chính không có nghĩa là tuyên bố rằng mình sống mà không phạm tội, nhưng đến với Đấng Christ để xin Ngài thanh tẩy khi chúng ta phạm tội (xem I Gi 1:9-10).
(c) Chúng ta yêu thương những Cơ Đốc nhân khác
Người tín hữu tin chắc mình được cứu rỗi nếu người đó yêu thương những Cơ Đốc nhân khác (I Gi 3:14). Dấu hiệu cần thiết của đời sống thuộc linh thật là chúng ta yêu mến lẫn nhau. Nếu chúng ta không yêu thương nhau, chúng ta không thể bước đi trong sự sáng, dù cho chúng ta có vỗ ngực tuyên xưng đức tin mình thế nào đi nữa. Vì vậy, tín hữu Tin Lành đã vượt từ sự chết sang sự sống thì được Đức Thánh Linh cảm thúc yêu thương anh em mình.

Nói tóm lại, có ba dấu hiệu để đảm bảo rằng người tin Chúa Jêsus đang trên đường dẫn đến sự sống đời đời. Đây không phải là ba điều chúng ta làm để có được sự cứu rỗi, nhưng là ba dấu hiệu chứng minh Đức Chúa Trời thật sự đã cứu rỗi chúng ta. Chúng ta tin Đức Chúa Jêsus Christ là Con Đức Chúa Trời, khao khát sống công chính, và rộng lượng yêu thương những Cơ Đốc nhân khác. Muốn thật hết lòng!

(Phỏng theo Grace to you)

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn