Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Tại sao Đức Chúa Trời không tạo nên loài người biết vâng lời để không phải phạm tội bất tuân với Ngài?

Hỏi: Em học các thuộc tính của Đức Chúa Trời. Ngài là Đức Chúa Trời toàn tri, nghĩa là biết tất cả. Vậy, tại sao Đức Chúa Trời không tạo nên loài người biết vâng lời để không phải phạm tội bất tuân với Ngài?

Đáp: Đức Chúa Trời không tạo nên loài người biết vâng lời để không phạm tội bất tuân với Ngài bởi vì Ngài là Đấng Tạo Hoá vĩ đại, khôn ngoan và biết tất cả.

Đức Chúa Trời tạo dựng loài người không phải là những người máy thụ động, hay là những con múa rối nhảy theo hướng nhất định tuỳ theo dây giựt. Chúa ban cho loài người có trí khôn, có sự tự do để chọn điều thiện hay ác. Chúa không muốn cất quyền tự nhiệm của chúng ta để khiến chúng ta vâng theo ý chỉ Ngài một cách máy móc và tuyệt đối y như các hành tinh vận chuyển trong không gian. Thật vậy, Đức Chúa Trời ban cho loài người chúng ta ý chí tự do để tự do chọn thờ phượng, yêu kính và biết Chúa.

Thuỷ tổ của nhân loại thay vì vâng lời Đức Chúa Trời đã theo tự ý sa vào chước cám dỗ của ma quỷ, mắc phải tội lỗi nên đã gặt lấy biết bao hậu quả khốc hại đau khổ. Cũng bởi sự bất tuân của tổ phụ loài người mà sự chết đã vào trong thế gian. Từ địa vị làm con Đức Chúa Trời, loài người đã làm mất đi quyền tự do lựa chọn của mình và hậu quả là phải ở trong sự trói buộc của Sa-tan và tội lỗi.

Mặc dù Đức Chúa Trời biết chúng ta phạm tội và không vâng lời Ngài, nhưng Ngài vẫn yêu thương chúng ta. Nhiều người trong chúng ta cho rằng mình sẽ không làm giống như A-đam, và Ê-va, nhưng tất cả chúng ta cũng đã làm y như vậy. Tất cả chúng ta đều phạm tội và không vâng lời Ngài. Thật ra, bất cứ hành động tội lỗi nào cũng đều không vâng lời Đức Chúa Trời:

“Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời”

(Rô-ma 3:12).

Y như Đức Chúa Trời biết A-đam và Ê-va sẽ phạm tội và không vâng lời Ngài, thì Ngài cũng biết Ngài sẽ sai Con Độc sanh của Ngài đến thế gian để hy sinh chết đền tội cho nhân loại. Mặc dù loài người chúng ta phạm tội, nhưng Đức Chúa Trời vẫn có kế hoạch cứu rỗi chúng ta bởi vì Ngài yêu thương chúng ta. Vì vậy, nếu chúng ta quay về với Đức Chúa Trời, ăn năn tội, tiếp nhận Đức Chúa Jêsus Christ làm Cứu Chúa thì đời sống sẽ được đổi mới hoàn toàn, trở nên con cái của Đấng Chí Cao, nọc độc của tội lỗi sẽ bị tiêu trừ, bản tánh thánh thiện của Chúa sẽ truyền đạt sự sống vào tâm linh chúng ta và chúng ta sẽ đắc thắng tội lỗi, sống một đời đầy hạnh phúc vì hằng vâng theo ý chỉ Ngài. Kinh Thánh có chép:

Ai sanh bởi Đức Chúa Trời, thì chẳng phạm tội, vì hột giống của Đức Chúa Trời ở trong người, và người không thể phạm tội được, vì đã sanh bởi Đức Chúa Trời.” (1 Giăng 3:9).

“Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài” (Giăng 1:12).

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2023. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn