Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Nhận mình thuộc về Chúa

Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 10:32-33

“Bởi đó, ai xưng ta ra trước mặt thiên hạ, thì ta cũng sẽ xưng họ trước mặt Cha ta ở trên trời; còn ai chối ta trước mặt thiên hạ, thì ta cũng sẽ chối họ trước mặt Cha ta ở trên trời.” (BTT)

Khi các môn đồ được Chúa Jêsus sai đi truyền giáo, họ đã nói gì và hành xử ra sao? Điều quan trọng là họ phải hiểu đây là sứ mạng của Chúa Jêsus chứ không phải của họ; họ phải theo chương trình của Chúa chứ không phải chương trình riêng của họ. Họ không được “quảng bá” bản thân, nhưng là Chúa Jêsus. Tuy nhiên, rao truyền Phúc Âm là công tác nguy hiểm vì nhiều người sẽ chống đối Chúa Jêsus. Nếu kẻ thù của Đấng Christ muốn loại bỏ Ngài, họ cũng sẽ chống đối các sứ đồ của Ngài.

Nỗi sợ bị chống đối có thể ngăn các môn đồ nói về Chúa Jêsus. Tệ hơn nữa, nó có thể thúc giục họ thỏa hiệp với các nhà lãnh đạo tôn giáo chống lại Chúa Jêsus. Không có sự giám sát trực tiếp của Chúa, các môn đồ có thể bị cám dỗ sửa đổi sứ điệp để làm hài lòng người nghe. Nhưng còn có một thính giả khác nữa. Chúa sẽ biết việc họ làm. Không điều gì là bí mật với Ngài.

Cách các sứ đồ tập sự nhận diện mình trước thế gian là điều quan trọng. Điều đó có ý nghĩa đời đời. Sẵn sàng nhận mình thuộc về Chúa Jêsus Christ sẽ được ban thưởng; tên của họ sẽ được tôn vinh trên thiên đàng như những công dân của nước Đức Chúa Trời. Còn những ai từ chối Đấng Christ sẽ không được ở trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời; Chúa Jêsus sẽ nói với Cha rằng họ không thuộc về Ngài. Giu-đa Ích-ca-ri-ốt là một trong những người đó (Ma-thi-ơ 26:14-16).

Các câu Kinh Thánh hôm nay là những lời rất mạnh mẽ. Những câu Kinh Thánh này nhằm liên kết đức tin cá nhân với sự làm chứng công khai. Rô-ma 10:9 nói: “.. Vậy nếu miệng ngươi xưng Đức Chúa Jêsus ra và lòng ngươi tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại, thì ngươi sẽ được cứu”. Giô-sép người A-ri-ma-thê và Ni-cô-đem biết rằng họ phải nhận mình thuộc về Chúa Jêsus trước khi quá trễ (Giăng 19:38-42). Bạn thì sao? Bạn có vì quá sợ hãi những gì người khác nghĩ nên không dám nói về Chúa Jêsus không? Hay bạn quá kinh ngạc về chương trình của Chúa, đến nỗi vui vẻ khẳng định mối liên hệ giữa mình với Đấng Christ? Chúa Jêsus sẽ nói với Cha Thiên Thượng về bạn như thế nào?

Lạy Chúa là Cha, con rất biết ơn Ngài vì được ở trong vương quốc Ngài. Con tin Chúa Jêsus và sự hy sinh của Ngài vì tội lỗi con. Con thật xấu hổ khi nghĩ về những cơ hội mà con đã bỏ lỡ để bày tỏ mối liên hệ với Chúa Jêsus, và thậm chí những lần con đã phủ nhận rằng con biết Ngài. Xin Chúa tha thứ cho con; và cho con niềm tin mới để đứng lên với Đấng Cứu Thế của con, rao báo về Ngài cho người khác và không chùn bước khi gặp chống đối. Nhân danh Chúa Jêsus. A-men.

Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn