Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Hai chỗ đứng, một động cơ

Giăng 18:1-11
1 Sau khi phán những điều ấy, Đức Chúa Jêsus đi với môn đồ mình sang bên kia khe Xết-rôn; tại đó có một cái vườn, Ngài bèn vào, môn đồ cũng vậy. 2 Vả, Giu-đa là kẻ phản Ngài, cũng biết chỗ nầy, vì Đức Chúa Jêsus thường cùng môn đồ nhóm họp tại đó. 3 Vậy, Giu-đa lãnh một cơ binh cùng những kẻ bởi các thầy tế lễ cả và người Pha-ri-si sai đến, cầm đèn đuốc khí giới vào nơi đó. 4 Đức Chúa Jêsus biết mọi điều sẽ xảy đến cho mình, bèn bước tới mà hỏi rằng: Các ngươi tìm ai? 5 Chúng trả lời rằng: Tìm Jêsus người Na-xa-rét. Đức Chúa Jêsus phán rằng: Chính ta đây! Giu-đa là kẻ phản Ngài cũng đứng đó với họ. 6 Vừa khi Đức Chúa Jêsus phán: Chính ta đây, chúng bèn thối lui và té xuống đất. 7 Ngài lại hỏi một lần nữa: Các ngươi tìm ai? Chúng trả lời rằng: Tìm Jêsus người Na-xa-rét. 8 Đức Chúa Jêsus lại phán: Ta đã nói với các ngươi rằng chính ta đây; vậy nếu các ngươi tìm bắt ta, thì hãy để cho những kẻ nầy đi. 9 Ấy để được ứng nghiệm lời Ngài đã phán: Con chẳng làm mất một người nào trong những kẻ mà Cha đã giao cho Con. 10 Bấy giờ, Si-môn Phi-e-rơ có một thanh gươm, bèn rút ra, đánh đầy tớ của thầy cả thượng phẩm, chém đứt tai bên hữu. Đầy tớ đó tên là Man-chu. 11 Nhưng Đức Chúa Jêsus phán cùng Phi-e-rơ rằng: Hãy nạp gươm ngươi vào vỏ; ta há chẳng uống chén mà Cha đã ban cho ta uống sao?
Câu gốc:
“Bởi chưng sự tham tiền bạc là cội rễ mọi điều ác, có kẻ vì đeo đuổi nó mà bội đạo, chuốc lấy nhiều điều đau đớn” (I Ti-mô-thê 6:10).
Câu hỏi suy ngẫm:
So sánh câu 2 và câu 5 cho thấy điều gì về sự thay đổi chỗ đứng của ông Giu-đa?
Động cơ khiến “Sứ đồ Giu-đa” được Chúa kêu gọi trở thành “Giu-đa, kẻ phản Chúa” là gì?
Bạn đang theo Chúa với động cơ nào?
Sau khi chuẩn bị tinh thần các sứ đồ (chương 13-17), Chúa Giê-xu cùng họ đến khu vườn quen thuộc. Câu 2 cho thấy ông Giu-đa cũng biết chỗ này vì ông vẫn thường đến đó với Chúa và các sứ đồ khác để hội họp và cầu nguyện. Câu 5 cho biết đêm hôm ấy ông Giu-đa cũng đến và “cũng đứng đó với họ” – “với họ”, bây giờ không phải là với Chúa và các sứ đồ thân cận của ông nữa mà là với những kẻ cầm khí giới đến bắt Chúa. Từ chỗ đứng với Chúa và các môn đồ, ông Giu-đa chuyển sang đứng bên phe của những người bắt và giết Chúa. Từ Sứ đồ Giu-đa, ông đã chính thức trở thành “Giu-đa kẻ phản Chúa” (câu 2, 5).
Kinh Thánh ghi về ông Giu-đa không nhiều. Lần đầu tiên ông xuất hiện trong danh sách mười hai sứ đồ được Chúa chọn sau một đêm Ngài thức trắng để cầu nguyện (Lu-ca 6:12-16). Ông được Chúa đặt ngang hàng với các sứ đồ khác như Phi-e-rơ, Anh-rê, Giăng v.v… Lần khác khi Chúa bảo đoàn dân tìm Ngài vì muốn được Ngài hóa bánh cho họ ăn chứ không hiểu rằng Ngài chính là bánh từ trời. Khi ấy, nhiều người đã trở lui, không theo Ngài nữa. Ngay sau đó, Chúa cũng buồn bã nói về ông Giu-đa: “Ta há chẳng đã chọn các ngươi là mười hai sứ đồ sao? Mà một người trong các ngươi là quỷ!” (Giăng 6:22-71). Một lần khác, khi bà Ma-ri đập bể bình đựng một cân dầu cam tùng quý giá để xức chân cho Chúa. Sứ đồ Giăng viết: “Nhưng Giu-đa Ích-ca-ri-ốt …nói rằng: Sao không bán dầu thơm đó lấy ba trăm đơ-ni-ê đặng bố thí cho kẻ nghèo? Người nói vậy, chẳng phải lo cho kẻ nghèo đâu, song vì người vốn là tay trộm cắp, và giữ túi bạc, trộm lấy của người ta để ở trong” (Giăng 12:4-6). Sứ đồ Ma-thi-ơ ký thuật ông Giu-đa bằng lòng bán Chúa với ba mươi nén bạc (Ma-thi-ơ 26:14-16)…
Bởi đâu “Sứ đồ Giu-đa” được Chúa kêu gọi lại trở thành “Giu-đa, kẻ phản Chúa”? Những lần Kinh Thánh đề cập đến ông đều liên quan đến việc tìm kiếm bánh ăn, của báu, tiền bạc. Ông đi theo Chúa, nghe Chúa dạy, chứng kiến việc Chúa làm và làm việc Chúa giao nhưng động cơ bên trong là vị kỷ, vật chất. Ông làm công việc Chúa, nhưng kỳ thực là để làm đầy cái bụng và túi mình. Lòng tham tiền bạc đã khiến ông ở với Chúa nhưng không có Chúa, sánh bước với Chúa nhưng lòng chỉ nghĩ đến tiền, và cuối con đường, ông đã chọn bán Chúa.
Trong mùa kỷ niệm Chúa chịu thương khó năm nay, mỗi chúng ta cần tự hỏi: Tôi đang đứng ở đâu? Tôi đến chỗ quen thuộc, nơi có Chúa để biết Chúa hay để “kiếm chác”? Có những “cái rễ tham tiền bạc” nào đang len lỏi vào lòng tôi không?
Lạy Chúa, xin cứu con khỏi lòng tham mê tiền bạc để con không phải chuốc lấy nhiều điều đau đớn trong đời này và cả trong cõi vĩnh hằng.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Xuất Ê-díp-tô Ký 37: 25 – 38: 20
Nguồn: Bài Học Kinh Thánh Hằng Ngày