Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Không nhiều triển vọng nhưng được chọn

Kinh Thánh: Mác 3:16-19

“Nầy là mười hai sứ đồ Ngài đã lập: Si-môn, Ngài đặt tên là Phi-e-rơ; Gia-cơ con Xê-bê-đê, và Giăng em Gia-cơ, Ngài lại đặt tên hai người là Bô-a-nẹt, nghĩa là con trai của sấm sét; Anh-rê, Phi-líp, Ba-thê-lê-my, Ma-thi-ơ, Thô-ma, Gia-cơ con A-phê, Tha-đê, Si-môn người Ca-na-an, và Giu-đa Ích-ca-ri-ốt, chính tên nầy đã phản Ngài.” (BTT)

Khi Chúa Jêsus lựa chọn con người, Ngài không bao giờ sai lầm. Nhưng công ty toàn cầu mới nào lại chọn nhóm người này? Những ngư dân chưa đạt đến trình độ trung học, một công chức tham nhũng, một kẻ cố chấp tôn giáo và một kẻ đang chuẩn bị phản bội. Chúa Jêsus không gọi họ – hay gọi bạn – vì những khả năng họ có thể đáp ứng cho công việc của Ngài. Ngài chọn những người mà Ngài sẽ biến đổi để giống như Ngài và làm việc với Ngài. Chúa biết chính xác những gì họ đã làm, cách họ phản ứng và động cơ thúc đẩy họ làm việc. Ngài cũng biết những người có thể dạy được và thậm chí cả người không dạy được. Chúa Jêsus nhìn thấy từng người trong số những người đó sẽ góp phần như thế nào cho nước Ngài, ngay cả khi họ không thể nhìn thấy vào thời điểm đó. Lạ thay, ngay cả Giu-đa cũng có vị trí của mình; sự phản bội đáng khinh bỉ của ông cũng có chỗ để thực hiện (Giăng 6:70).

Những người đàn ông này là ai? Danh sách trong các sách Phúc Âm và Công vụ cho thấy một số người được biết đến với những tên khác. Có ít nhất hai nhóm anh em: Anh-rê và Si-môn (sau này được đặt tên là “Phi-e-rơ” – Giăng 1:42); và Gia-cơ và Giăng, người mà Chúa Jêsus gọi là “con trai của sấm sét”. Gia-cơ là sứ đồ đầu tiên được ghi nhận là đã tử vì đạo (Công vụ 12:2). Cả bốn người đều là ngư dân. Anh-rê và Si-môn sống ở Bết-sai-đa, cũng như Phi-líp và Na-tha-na-ên, còn được gọi là Ba-thê-lê-my (Giăng 1:44-46; Ma-thi-ơ 10:3). Ma-thi-ơ là một người thu thuế tham nhũng còn được gọi là Lê-vi; cha của ông là A-phê (Mác 2:14). Thô-ma là một trong cặp song sinh nhưng chúng ta không biết người sinh đôi với ông là ai. Gia-cơ, con trai của A-phê (có lẽ không phải cùng một cha với Ma-thi-ơ) còn được gọi là Gia-cơ nhỏ (khác với Gia-cơ lớn, anh trai của Giăng; hoặc Gia-cơ người Công chính, em trai cùng mẹ của Chúa Jêsus). Tha-đê còn được gọi là Giu-đe hoặc Giu-đa (con trai của Gia-cơ, đừng nhầm với Giu-đe, anh em của Gia-cơ người Công chính, cả hai đều là anh em cùng mẹ với Chúa Jêsus). Si-môn Xê-lốt – người ta biết rất ít về người này. Giu-đa Ích-ca-ri-ốt được biết là kẻ phản bội Đấng Christ.

Có nhiều điều chúng ta chưa biết về những người này. Nhưng từng người, ngoại trừ Giu-đa Ích-ca-ri-ốt, đã được Chúa Jêsus chọn để chứng kiến chức vụ, sự chết, sự sống lại và thăng thiên của Ngài (Công vụ 1:21-22). Họ được bổ nhiệm làm sứ đồ đầu tiên với trách nhiệm bày tỏ rõ giáo lý và nguyên tắc của Hội Thánh, và sứ đồ truyền giáo để mang Phúc Âm đến “khắp thế gian”. Theo những gì chúng ta biết, không ai được đào tạo về tôn giáo – ngoài sự giáo dục của người Do Thái về luật pháp Môi-se và kiến ​​thức về Cựu Ước. Không ai là giàu có hay khôn ngoan nổi trội, (1 Cô-rinh-tô 1:26-29), nhưng Chúa Jêsus đã chọn họ để làm công việc đặc biệt của mình. Chúng ta cần noi theo sự dạy dỗ và tấm gương của họ; như Phao-lô đã nói: “Hãy bắt chước tôi, cũng như chính mình tôi bắt chước Đấng Christ vậy” (1 Cô 11:1).

Những con người bình thường nhưng yêu mến Chúa Jêsus vẫn được đầy dẫy Thánh Linh của Ngài để Ngài sử dụng họ cho sự vinh hiển của Ngài, truyền rao Phúc Âm và chinh phục linh hồn tội nhân cho Nước Trời (Công vụ 1:8). Trong bất kỳ công việc nào, sẵn sàng học hỏi và cam kết trung thành là điều cần thiết để được các chuyên gia đào tạo. Đó là cách Chúa Jêsus lựa chọn và huấn luyện chúng ta, mặc dù chúng ta còn nhiều sai lầm. Ngài biết con đường phía trước. Ngài sẽ tôi luyện và trang bị cho chúng ta những điều cần thiết để hầu việc Ngài.

Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài vì sự lựa chọn đầy khôn ngoan và yêu thương. Xin tha thứ cho con vì đã học hỏi quá chậm và vì đã đánh giá sai người mà Ngài đã chọn. Xin giúp con tin rằng những người mà Ngài kêu gọi, thì Ngài sẽ trang bị để thờ phượng và phục vụ Ngài. Và giúp con tin rằng Ngài cũng đang làm việc trong những tín nhân khác. Nhân danh Chúa Jêsus. A-men.

Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn