Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Tại sao Chúa Giê-xu dạy cầu nguyện?

Tại sao Chúa Giê-xu dạy chúng ta cầu nguyện theo bài cầu nguyện chung?

Tại sao Chúa Giê-xu dạy chúng ta cầu nguyện theo bài cầu nguyện chung?Khi các môn đồ xin Chúa Giê-xu dạy họ cách cầu nguyện, thì Ngài cho họ bài cầu nguyện chung được ký thuật trong Phúc-âm Ma-thi-ơ 6:9-13. Đây là một bài cầu nguyện mẫu để họ biết cầu nguyện cách nào. Nói cách khác, đó là một chỉ dẫn và là một chuẩn mực, chứ không phải là một bài kinh để chúng ta tụng mỗi khi cầu nguyện. Bài cầu nguyện chung hướng dẫn chúng ta cầu nguyện cách phải lẽ trước mặt Đức Chúa Trời.
Thí dụ, chúng ta phải kêu cầu Chúa đáp ứng đúng với nhu cầu theo ý Cha được nên trong bất cứ điều gì chúng ta cầu xin. Chúng ta cầu xin Chúa cho đức tin đủ mạnh để chống lại sự cám dỗ, đó là lời cầu xin của chúng ta theo đúng lời dạy của Ngài. Mỗi người có thể dùng cách diễn giải riêng của mình với lòng thành kính để trình dâng lên Ngài lời cầu nguyện cá nhân.
Bài cầu nguyện chung thường được các tín hữu dâng lên Chúa trong các thì giờ nhóm lại chung. Không phải là một hình thức nghi lễ, bèn là bày tỏ sự thành tâm hiệp một của những người đang hiện diện. Việc dâng lên Chúa lời cầu nguyện theo đúng nguyên mẫu bài cầu nguyện chung mỗi ngày, không được gọi là những lời lặp vô ích, bởi những nhu cầu được nêu ra trong lời cầu nguyện này là thiết thực và cần yếu mỗi ngày. Miễn là bạn đừng đọc bài cầu nguyện chung theo cách qua loa, chiếu lệ, Chúa không bao giờ đẹp lòng với tinh thần thiếu thành tâm, kỉnh kiền đó.

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn