Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Tại sao Chúa phải chết cứu chuộc con người?

Đức Chúa Trời dựng nên con người phạm tội làm chi để chết cứu chuộc con người, rắc rối quá?

Câu hỏi nầy có hai phần, phần đầu nói Đức Chúa Trời dựng nên con người là hoàn toàn đúng. Nhưng nói rằng Đức Chúa Trời dựng nên con người phạm tội là không đúng. Đức Chúa Trời không dựng nên con người như một cái máy, nhưng Ngài dựng nên con người có quyền tự do, tự do quyết định nhưng đồng thời cũng phải chịu trách nhiệm về quyết định của mình. Tiếc thay con người đầu tiên là ông A-đam và bà Ê-va lại dùng sự tự do ấy để quyết định phạm tội. Vì tình yêu thương tạo vật của Ngài, nên Ngài không nỡ bỏ mặc con người trong tội lỗi, chính Ngài đã xuống trần làm người trong thân xác Chúa Giê-xu để chịu chết trên cây Thập-tự thế cho tội lỗi của con người, sau đó Ngài đã sống lại để chứng tỏ Ngài là Đức Chúa Trời và cũng để ban sự sống cho những ai bằng lòng tin và tiếp nhận Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa của đời mình, người đó sẽ không bị hư vong nhưng được sự sống đời đời.

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn