Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Gia đình được phục hồi

Kinh Thánh: Lu-ca 3:23-38

“Khi Đức Chúa Jêsus khởi sự làm chức vụ mình thì Ngài có độ ba mươi tuổi. Theo ý người ta tin, thì Ngài là con Giô-sép, Giô-sép con Hê-li… con A-đam, A-đam con Đức Chúa Trời.” (BTT) [Phân đoạn được rút ngắn]

Chúa Jêsus là ai? Lu-ca chép thiên sứ Gáp-ri-ên nói Ngài là “Con của Đấng Rất Cao” (Lu-ca 1:32) và là “Con Đức Chúa Trời” (Lu-ca 1:35). Bà Ê-li-sa-bét đã nói tiên tri rằng Chúa Jêsus là “Đức Chúa Trời” (Lu-ca 1:43) và những người chăn chiên đã nghe thiên sứ gọi Ngài là “Đấng Cứu Thế (Đấng Christ), là Chúa” (Lu-ca 2:11). Sau đó, ở tuổi mười hai, Chúa Jêsus đã xác nhận Đức Chúa Trời là Cha của Ngài (Lu-ca 2:48-49) chứ không phải Giô-sép. Thế nên Lu-ca biết chắc Chúa Jêsus chính là Con Đức Chúa Trời. Nhưng trước khi Lu-ca bắt đầu câu chuyện về chức vụ của Chúa Jêsus, ông dừng lại để viết ra danh sách dài gồm 77 đời tổ phụ. Đây là gia phả thuộc thể mà từ đó Chúa Jêsus được sinh ra.

Lu-ca muốn người đọc hiểu rằng Chúa Jêsus không chỉ là Đức Chúa Trời hoàn toàn trong thân thể con người, mà Ngài cũng là một con người được sinh ra dưới luật pháp của Đức Chúa Trời (Ga-la-ti 4:4). Là hậu tự của vua Đa-vít, Chúa cũng có quyền và trách nhiệm cai trị dân Ngài. Trên thực tế, có hai dòng dõi từ Đa-vít đến Chúa Jêsus (dòng dõi kia được chép ở Ma-thi-ơ 1:1-17): do luật Do Thái yêu cầu phải có bằng chứng kép để xác thực những vấn đề quan trọng.

Nhưng tại sao bảng gia phả của Lu-ca lại quay về A-đam rồi đến Đức Chúa Trời? Chúa Jêsus là Đức Chúa Trời trọn vẹn và cũng là con người trọn vẹn, vô tội như A-đam trước khi sa ngã. Không chỉ là Vua được Đức Chúa Trời xức dầu, Chúa Jêsus còn là “A-đam sau cùng” (I Cô-rinh-tô 15:45). Ngài khác với A-đam đầu tiên. Ngài là người duy nhất sống cuộc đời hoàn hảo và làm trọn luật pháp của Đức Chúa Cha. Ngài sống trong sự mục nát của thế gian nhưng không bị hư hoại; Ngài bị ma quỷ cám dỗ nhưng không bao giờ sa vào tội lỗi. Vì thế, Ngài hiểu chúng ta và đại diện cho chúng ta trước tòa án thiên đàng (Hê-bơ-rơ 4:14-16). Chỉ duy Ngài có đủ tư cách là Con Đức Chúa Trời; điều mà A-đam hoàn toàn không thể làm được. Ngài là Đấng duy nhất có thể cứu chuộc nhân loại tội lỗi và phục hồi gia đình của Đức Chúa Trời.

Vì vậy, trước khi ghi chép câu chuyện lịch sử về chức vụ của Đấng Christ, Lu-ca đã giải thích Chúa Jêsus là Đức Chúa Trời và là con người; là Vua của cõi hoàn vũ, ở dưới thẩm quyền của Đức Chúa Cha; là Chủ Tể của thế gian nhưng không bị thế gian quản cai. Ngày nay, mọi người rất cần biết điều này. Ngay cả những người tin Chúa cũng cần có cái nhìn mới mẻ về sự vĩ đại của Chúa Jêsus. Khi mọi người đều hạ thấp Ngài, xem Ngài chỉ là “người thầy giỏi”, là “nhà tiên tri” hay là “một trong những lãnh đạo tôn giáo’’ thì Cơ Đốc nhân cần có lòng tin chắc vào thân vị độc nhất của Đấng Christ. Nếu chúng ta chia sẻ đức tin của mình mà không giải thích Chúa Jêsus là ai, thì chúng ta đã cướp đi quyền năng của Phúc Âm. Vậy làm sao bạn bè của chúng ta có thể tin vào Chúa nếu họ nhầm lẫn về danh tính của Ngài?

Lạy Chúa Toàn Năng, cảm ơn Ngài vì Jêsus Christ chính là Chúa và là con người trọn vẹn, Đấng có thể làm đẹp lòng Đức Chúa Trời và có thể cứu con. Ngài là Đấng Cứu Thế diệu kỳ! Xin tha thứ cho con vì đã không tôn quý Ngài như đáng phải làm và không giúp cho mọi người biết Ngài đúng với bổn tánh thật của Ngài. Xin làm mới trong con cái nhìn về Chúa Jêsus, thôi thúc con thờ phượng Chúa và cho con hiểu rằng bạn bè và đồng nghiệp của con thật sự cần biết Chúa Jêsus là ai, để họ cũng có thể đặt niềm tin nơi Ngài. Nhân danh Đức Chúa Jêsus Christ. Amen.

Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn