Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Đường lối Chúa rất khác biệt

Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 3:13-15

“Khi ấy, Đức Chúa Jêsus từ xứ Ga-li-lê đến cùng Giăng tại sông Giô-đanh, đặng chịu người làm phép báp-têm. Song Giăng từ chối mà rằng: Chính tôi cần phải chịu Ngài làm phép báp-têm, mà Ngài lại trở đến cùng tôi sao! Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Bây giờ cứ làm đi, vì chúng ta nên làm cho trọn mọi việc công bình như vậy. Giăng bèn vâng lời Ngài.” (BTT)

Giăng làm phép báp-têm là để người ta xưng nhận và ăn năn tội lỗi. Mọi người đến nhận phép báp-têm vì họ biết rằng về mặt thuộc linh họ không trong sạch, chưa sẵn sàng để gặp Đấng Mết-si-a của Đức Chúa Trời. Nhưng tại sao Chúa Jêsus lại đến? Đó cũng chính là thắc mắc của Giăng. Dù là người đang làm phép báp-têm nhưng ông biết mình cũng là một tội nhân cần được Chúa tha thứ. Vì vậy, Giăng đã xin Chúa Jêsus làm phép báp-têm cho ông.

Nhưng Chúa Jêsus vẫn không đổi ý. Ngài nói hãy làm theo lời Ngài yêu cầu vì điều đó làm đẹp lòng Đức Chúa Trời. Tất nhiên Chúa Jêsus không thể xưng nhận tội lỗi của mình vì Ngài chẳng có tội lỗi gì cả. Ngài không phải là một tội nhân; song Ngài đã đồng nhất chính mình Ngài với tội nhân. Chẳng bao lâu nữa, Ngài sẽ gánh tất cả tội lỗi của thế gian trên thân thể Ngài. Việc Chúa Jêsus chịu báp-têm là một sự kiện dự ngôn về thập tự giá nơi Ngài “bị kể vào hàng kẻ dữ” (Ê-sai 53:12; Lu-ca 22:37).

Chúa Jêsus không ngừng làm mọi người ngạc nhiên vì họ không ngờ Ngài lại khác với họ. Nhưng Ngài là Đức Chúa Trời, và đường lối của Đức Chúa Trời khác với chúng ta. Ê-sai 55:9 chép rằng “Vì các từng trời cao hơn đất bao nhiêu, thì đường lối ta cao hơn đường lối các ngươi, ý tưởng ta cao hơn ý tưởng các ngươi cũng bấy nhiêu”. Chúng ta không thể nào suy tưởng ra việc Chúa đến thế gian làm người, hay Ngài chịu hình phạt để gánh thay tội lỗi của thế gian. Điều gì phải đối với Chúa có vẻ rất xa lạ đối với chúng ta, nhưng điều đó chẳng có gì là sai cả. Vì vậy, chớ nên phán xét đường lối của Chúa theo logic của con người hay mong đợi Chúa thay đổi cho phù hợp với những mong đợi của con người. Thay vào đó, chúng ta cần phải tin rằng đường lối, phương pháp, thời gian, kế hoạch và đường lối của Chúa sẽ cao hơn, tốt hơn và hoàn hảo hơn những gì chúng ta có thể tưởng tượng.

Kính lạy Đức Chúa Trời, lòng con vui mừng vì mọi việc Ngài làm đều tốt đẹp, chuẩn mực và hoàn hảo. Xin tha thứ cho con vì đã nghi ngờ tình yêu và sự quan phòng của Ngài cũng như chất vấn Ngài về những gì Ngài đã làm và cách Ngài dẫn dắt con. Xin giúp con ham thích khám phá kế hoạch của Ngài cho đời con. Tạ ơn Cha vì Ngài đã hoàn thành mọi việc một cách trọn vẹn và thậm chí tốt hơn quá đỗi so với những gì con dự định. Trong Danh Chúa Jêsus. Amen.

Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn