Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Động vật có được lên Thiên đàng không?

Hỏi: Con cún (chó con/con vật yêu quý) nhà em vừa mới chết. Em đem con cún chôn ở đằng sau nhà. Em hỏi: “Con cún của nhà em có thật sự được lên Thiên đàng không?”

Đáp: Con vật yêu quý đối với chúng ta thật là quý. Mặc dù chúng ta có thể cảm kích sự gắn bó của một người với con vật yêu quý, nhưng chúng ta cần tra xem Kinh Thánh để tìm câu giải đáp cho câu hỏi: “Con vật yêu quý có được lên thiên đàng khi chúng chết không?” Kinh Thánh không cho câu trả lời cụ thể nào, nhưng cung cấp cho chúng ta sự hiểu biết về thiên đàng và động vật để hướng dẫn chúng ta hiểu thêm về vấn đề được đưa ra.

Kinh Thánh ghi rõ cả người lẫn động vật đều có hơi thở sự sống, nghĩa là cả người lẫn vật đều là những sinh vật sống (tham chiếu Sáng thế Ký 2:7; 1:30; 6:17; 7:15,21). Điểm khác biệt cơ bản giữa loài người và loài vật là loài người được dựng nên theo ảnh tượng và giống như Đức Chúa Trời (xem Sáng thế Ký 1:26,27).
Hơn nữa, Kinh Thánh dạy rằng loài người được tạo dựng cách đặc biệt là những hữu thể độc nhất vô nhị trên đất nầy, có khối óc, con tim, ý chí và tâm linh. Vì vậy, loài người được lập làm người cai trị trên mọi sinh vật sống, kể cả thế giới động vật và quản lý quả địa cầu của Đức Chúa Trời, Đấng Tạo Hoá. Tác giả Thi thiên ngợi khen Chúa như vầy:

“Loài người là gì mà Chúa nhớ đến?
Con loài người là chi mà Chúa thăm viếng nó?
Chúa dựng nên loài người kém Đức Chúa Trời một chút,
Đội cho người mão miện vinh quang và tôn trọng.
Chúa ban cho con người quyền cai trị công việc của tay Chúa;
Khiến muôn vật phục dưới chân người,
Tất cả loài chiên và gia súc
Cũng như các thú đồng,
Chim trời và cá biển
Cùng sinh vật bơi lội dưới biển.”
(Thi thiên 8:4-8 -TTHĐ)

Vì chúng ta được ban cho một vai trò đặc biệt trên đất, nên chúng ta kỳ vọng những khác biệt trong cách Đức Chúa Trời định hình tương lai của chúng ta. Những người được cứu chuộc sẽ liên tục ngợi khen Đức Chúa Trời nơi thiên đàng, đặc biệt về sự cứu chuộc của Ngài qua Đấng Christ. Những người không được cứu sẽ ở trong nơi khổ hình đời đời vì tội bất tuân và khước từ Đấng Christ. Thật vậy, loài người chúng ta có linh hồn chịu trách nhiệm trước mặt Đức Chúa Trời ngay sau khi chúng ta qua đời (xem Hê-bơ-rơ 9:27).

Trong khi đó, động vật không có phương diện đạo đức để tồn tại. Chúng không phạm tội nghịch Đức Chúa Trời và cũng không thể hiểu Phúc Âm về Chúa Jêsus. Cũng vậy, động vật không thể nhận biết tình trạng tội lỗi của chúng, không thể ăn năn và tin Chúa Jêsus để được cứu rỗi (tham chiếu Thi thiên 32:8-11; 1 Giăng 5:20). Vì vậy, động vật không thể trở thành Cơ Đốc nhân và cũng không phải là những hữu thể thuộc linh như con người. Do đó, động vật kể cả những con vật yêu quý không được lên thiên đàng theo cách con người tin Chúa Jêsus và nhận lãnh sự sống đời đời.

Tuy nhiên, điều nầy không nhất thiết có nghĩa là sẽ không có động vật nào trong tương lai. Được cảm thúc bởi Đức Thánh Linh, tiên tri Ê-sai nói trước rằng động vật sẽ hiện diện trên đất khi Đức Chúa Jêsus trở lại để cai trị một ngàn năm bình an (tham chiếu Ê-sai 11:6-9), và khi Đức Chúa Trời sẽ làm mới lại muôn vật và trời mới đất mới sẽ được kiến tạo cho những người thuộc về Ngài (tham chiếu Khải huyền 21&22). Đức Chúa Trời chọn tạo nên một số động vật vì sự vinh hiển của Ngài và để chúng ta tận hưởng. Kinh Thánh không nói cụ thể một số động vật nào và chúng ta cũng không thể khẳng định số động vật nầy là những con vật yêu quý mà chúng ta có khi còn sống trên đất.

Do đó, tín nhân chúng ta chỉ cần tin cậy Chúa cung cấp mọi thứ chúng ta cần để sống bình an, vui mừng và phước hạnh nơi Thiên đàng.

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn