Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Đấng biết và làm chứng

Kinh Thánh: Giê-rê-mi 29:20-23

20 Cho nên, hỡi các ngươi, là những kẻ phu tù mà ta đã sai đi từ Giê-ru-sa-lem qua Ba-by-lôn, hãy nghe lời Đức Giê-hô-va. 21 Đức Giê-hô-va vạn quân, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, phán như vầy về A-háp, con trai Cô-la-gia, và về Sê-đê-kia, con trai Ma-a-sê-gia, là những kẻ nhân danh ta nói tiên tri giả dối: Nầy, ta sẽ phó chúng nó trong tay Nê-bu-cát-nết-sa, vua Ba-by-lôn, người sẽ giết chúng nó trước mắt các ngươi. 22 Mọi người Giu-đa bị làm phu tù tại Ba-by-lôn sẽ lấy hai người ấy làm câu nguyền rủa mà rằng: Nguyền xin Đức Giê-hô-va làm cho ngươi cũng như Sê-đê-kia và A-háp, mà vua Ba-by-lôn đã quay trong lửa! 23 vì chúng nó đã làm sự dại dột trong Y-sơ-ra-ên, đã phạm tội tà dâm với những vợ người lân cận mình, và đã nhân danh ta rao truyền lời giả dối mà ta chưa hề khiến rao truyền. Đức Giê-hô-va phán: Ta là Đấng biết, và làm chứng.

Câu gốc: “Vì chúng nó đã làm sự dại dột trong Y-sơ-ra-ên, đã phạm tội tà dâm với những vợ người lân cận mình, và đã nhân Danh ta rao truyền lời giả dối mà ta chưa hề khiến rao truyền. Đức Giê-hô-va phán: Ta là Đấng biết, và làm chứng”(câu 23).

Câu hỏi suy ngẫm:

-Hai nhân vật được Đức Giê-hô-va nêu đích danh là ai?

-Họ phạm tội gì?

-Hình phạt Đức Giê-hô-va dành cho họ là gì?

-Bạn có quyết định gì khi học bài học này?

Hai nhân vật được Đức Giê-hô-va nêu đích danh là ông A-háp, con trai ông Cô-la-gia, và ông Sê-đê-kia, con trai ông Ma-a-sê-gia. Hai người này không phải là những vị vua của dân Giu-đa nhưng chỉ trùng tên mà thôi, vì Vua A-háp là con trai của Vua Ôm-ri (I Các Vua 16:28), và Vua Sê-đê-kia là con trai của Vua Giô-si-a (I Sử Ký 3:15).

Hai nhân vật được nhắc đến trong phân đoạn Kinh Thánh này là những tiên tri giả đã lạm dụng danh xưng của Đức Giê-hô-va để nói những điều giả dối là những điều Ngài không hề truyền biểu, không những thế họ còn “phạm tội tà dâm với những vợ người lân cận mình” (câu 23).

Tưởng rằng những điều dại dột, xấu xa họ đã phạm không ai biết và không có người làm chứng, nhưng Đức Giê-hô-va phán rằng chính Ngài đã biết rõ hết những tội lỗi họ đã phạm và Ngài sẽ làm chứng nghịch cùng họ (câu 23). Hình phạt dành cho họ chính là sự chết dưới tay Vua Nê-bu-cát-nết-sa. Điều ô nhục hơn nữa là sự chết của họ cứ được nhắc đi nhắc lại xem như một lời nguyền rủa (câu 22).

Khi một người không kính sợ Chúa thì chắc chắn không một tội nào mà họ không dám phạm. Mạo xưng Danh Chúa là một tội trọng kinh khiếp và chắc chắn sẽ nhận án tử hình, nhưng hai tiên tri giả A-háp và Sê-đê-kia lại không hề biết sợ khi dám phạm thượng đến Danh Đức Giê-hô-va, lại còn làm nhiều điều ô nhục giữa vòng dân Chúa. Đó là lý do khiến họ phải bị xử tử công khai để làm gương cho mọi người.Chúng ta đã được nghe lời cảnh báo trong ngày cuối cùng mọi người phải khai trình tất cả những điều mình đã làm lúc còn trong xác thịt (II Cô-rinh-tô 5:10), nhưng lời cảnh báo đó vẫn không cản ngăn chúng ta phạm tội cùng Đức Chúa Trời, trái lại nhiều lần chúng ta vẫn cứ lao vào, vẫn ngang nhiên “làm sự dại dột” giữa vòng dân của Chúa (câu 23) vì tưởng rằng mình có thể “giấu kín mưu mình cách thẳm sâu khỏi Đức Giê-hô-va” (Ê-sai 29:15).

Lời Chúa nhắc nhở chúng ta rằng Đức Giê-hô-va là Đức Chúa Trời Toàn Tại, Toàn Tri, Ngài biết hết mọi điều chúng ta đã làm ngay cả những ý tưởng nằm trong tâm trí chúng ta, “Khi lời chưa ở trên lưỡi con, Lạy Đức Giê-hô-va, Ngài đã biết hết rồi” (Thi Thiên 139:4 BTTHĐ). Chính Ngài là “Đấng biết và làm chứng” nghịch cùng chúng ta nếu cứ cố tình phạm tội.

Hãy cẩn trọng về những điều Chúa đã nhắc nhở qua Lời Ngài.

Bạn có giấu kín điều gì khỏi Đức Giê-hô-va không? Có điều nào cần sửa để Chúa vui lòng?

Kính lạy Đức Chúa Trời Toàn Tri! Tạ ơn Chúa đã nhắc con, Chúa là Đấng biết và làm chứng mọi điều con đã làm dù tỏ tường hay kín giấu, giúp con cẩn trọng gìn giữ đời sống ngay lành trước mặt Ngài, sẵn lòng ăn năn khi sai phạm để được Ngài thương xót.

● Đọc Kinh Thánh trong ba năm: I Các Vua 13

Nguồn: Bài Học Kinh Thánh Hằng Ngày

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2023. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn