Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Giày Chúa- giày tôi

Ngày nọ, có một người theo giáo phái hoài-nghi, ông ta đến hỏi bà Tín -đồ Đấng Christ rằng:
-Có phải bà là Tín đồ của Chúa Jêsus Christ không ? Hôm nay tôi muốn biết người Thánh-đồ là thế nào? Đạo Đấng-Christ là thế nào?
Bà Tín đồ liền đáp:
-Thưa ông, đạo Đấng Christ là con đường cứu chuộc nhân loại của Đức Chúa Trời cho con người bày tỏ qua sự giáng-sinh, sự chết, sự sống-lại của Chúa Cứu Thế Jêsus. Tôi chắc ông cũng biết nhưng cách để nhận được sự Cứu-rỗi của Đức Chúa Trời là chỉ bởi lòng tin mà nhận được thôi.

Bà Tín đồ nói tiếp:
-Điều khác biệt giữa tín đồ theo Chúa và người đời là Đức tin vào Chúa Cứu Thế Jêsus. Tôi tin quả quyết rằng tôi đã được cứu bởi ân đển của Đức Chúa Jêsus-Christ. Chính bởi cớ ấy tôi vui mừng trong đời này và trông cậy về nước Thiên-Đàng trong đời sau nữa.
Ông kia lại hỏi tiếp:
-Bà chỉ biết bao nhiêu đó thôi sao? Chắc bà còn biết nhiều hơn thế? Vậy được cứu-rỗi là thế nào?
-Được cứu-rỗi cũng ví như Chúa Jêsus- Christ đã đi đôi giày của tôi và tôi đã đi đôi giày của Ngài. Chúa Jêsus Christ đã đến trần gian chịu lấy tội lỗi xấu-xa của tôi, Ngài chết và sống lại vì tôi, để tôi từ người cũ thành người mới, để tôi từ địa vị tội lỗi sang địa vị Thánh sạch…vv.. được làm con cái Ngài và hoàn toàn do Ân Điển của Đức Chúa Trời.

Suy gẫm:
“Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời.” Êphêsô 2:8
Cảm tạ Chúa bởi Ân-điển Ngài quá lớn trên con người chúng con, xin cho chúng con trung tín theo Chúa, xin thêm sức mới cho chúng con để chúng con sống đẹp-lòng Ngài, Cao-rao ơn Cứu chuộc cho mọi người chưa biết Chúa. Amen.

Nguồn: -G.C.Ferry-

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn