Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Vua A-Sa – lòng trọn thành với Chúa chưa đến cuối cùng

Vì con mắt của Đức Giê-hô-va soi xét khắp thế gian, đặng giúp sức cho kẻ nào có lòng trọn thành đối với Ngài.” (II Sử ký 16:9a)

Câu Kinh Thánh trên rất quen thuộc với nhiều Cơ Đốc nhân nhưng ít ai biết bối cảnh Lời Chúa này dành cho vị vua của nước Giu-đa, vua A-sa. Thật cuộc đời của vua A-sa gắn liền với nguyên tắc Chúa dạy: Lòng trọn thành với Đức Chúa Trời là chìa khoá để nhận phước hạnh đầy trọn và sức mạnh vô biên từ chính Chúa. Vua A-sa đã khởi đầu trị vì thành công tốt đẹp và chỉ đến khi chính bản thân A-sa quên đi nguyên tắc của lẽ thật này, vua mới vấp ngã.

Mặc dầu không phải là vị vua toàn hảo hoàn toàn, nhưng vua A-sa để lại cho con dân Chúa ngày nay những bài học vô cùng quý giá. Vậy vua A-sa là ai?

1. Vua A-sa: Đem sự chữa lành cho nước Giu-đa

A-sa là vị vua thứ ba và là vị vua tốt trong các vua của vương quốc miền Nam Giu-đa. Vua A-sa cai trị trong bốn mươi mốt năm, 911-870 TC. Ông làm điều thiện và ngay thẳng trước mặt Đức Chúa Trời như Đa-vít, tổ phụ mình.

Tên A-sa có nghĩa là “chữa lành” – một cái tên đầy ý nghĩa và thích hợp với cuộc đời của ông. Vì khi ông lên ngôi, tình trạng nước Giu-đa lúc bấy giờ có thể nói là một vùng đất bệnh hoạn. Dân chúng mắc bệnh “thờ hình tượng”, là điều “ghê tởm” trước mặt Chúa. Và chính vua A-sa đã đem sự chữa lành đến cho nước Giu-đa bằng cách phá hủy các thần tượng và lập lại sự thờ phượng Đức Chúa Trời. Hơn thế nữa, vua A-sa đã khôi phục lại sự lành mạnh thuộc linh cho nước Giu-đa bằng cách cùng dân sự lập lại giao ước với Đức Chúa Trời. “Người cất bỏ các bàn thờ của thần ngoại bang và những nơi cao, đập bể các trụ thờ, và đánh đổ những tượng A-sê-ra; người khuyên Giu-đa phải tìm cầu Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ chúng, cùng làm theo luật pháp và điều răn của Ngài.” (II Sử ký 14:2-4)

Có lẽ nhiều người sẽ nghĩ rằng A-sa chắc được thừa hưởng đức tin hay lòng yêu mến Chúa từ cha ông mình. Nhưng, hoàn toàn trái ngược, cha và ông nội của vua A-sa là những vị vua gian ác của nước Giu-đa. Cha của A-sa, A-bi-gia, đã làm nhiều điều ác trước mặt Đức Chúa Trời và chỉ cai trị trong ba năm. Ông nội của A-sa là Rô-bô-am cũng làm điều ác trước mặt Ngài.

Khi lên ngôi vua, A-sa tiến hành cải cách đất nước bằng cách loại bỏ các mại dâm nam trong đền thờ, đốn hạ các tượng thần A-sê-ra. Và điều đặc biệt hơn cả, vua A-sa dũng cảm phế truất chính bà nội của mình khỏi vị trí hoàng thái hậu vì bà dính líu đến việc thờ phượng A-sê-ra. (I Các vua 15:12–13)

Mặc dù vua A-sa không dỡ bỏ các nơi cao, nhưng lòng của A-sa vẫnđược cho là “trọn lành cả đời người.” (I Các Vua 15:14; II Sử Ký 15:17)

Suy ngẫm:

  • Vua A-sa sẵn sàng triệt phá tất cả các thần tượng và phế truất chính bà nội của mình vì liên quan đến thờ thần tượng. Sự can đảm của A-sa đã đem sự chữa lành cho nước Giu-đa, khiến dân sự trở lại trong sự tìm kiếm Chúa.
  • Ngày nay, Chúa cũng muốn nhìn thấy nơi con dân Ngài lòng trọn thành và can đảm vâng theo lời Ngài như A-sa. Mỗi chúng ta tự hỏi: Lòng nhiệt thành về nhà Chúa có thể thiêu nuốt tôi không? Tôi có sẵn lòng làm vui lòng Chúa hơn tất cả, và vâng theo ý muốn Chúa cách tuyệt đối ngay cả khi bị người thân chống đối?


2. Những Thành Công của vua A-sa

Xứ hoà bình, an ninh và thịnh vượng:
Vua A-sa lên ngôi cai trị, nước Giu-đa có sự phục hưng khivua đứng vững trong đường lối của Chúa. Nước Giu-đa hòa thuận với các nước xung quanh trong mười năm đầu dưới triều đại của vua A-sa. Vua A-sa cho xây dựng các thành kiên cố, và Giu-đa tận hưởng thời kỳ hòa bình và thịnh vượng. (II Sử ký 14:6–7)

Chiến thắng đạo quân Ê-thi-ô-bi:
Quân đội hùng mạnh của Ê-thi-ô-bi do Xê-rách lãnh đạo tấn công vào Giê-ru-sa-lem. Với một đội quân chỉ bằng một phần ba so với kẻ thù, nhưng vua A-sa đã chiến thắng một cách oanh liệt. Và đây là bí quyết của vua A-sa: “A-sa cầu khẩn Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình, mà rằng: Lạy Đức Giê-hô-va! Trừ ra Chúa chẳng có ai giúp đỡ người yếu thắng được người mạnh.” (II Sử ký 14:11)

Trên đường vua A-sa trở về sau chiến thắng quân Ê-thi-ô-bi, Chúa dùng tiên tri A-xa-ria nhắc nhở, “Hỡi A-sa, cả Giu-đa, và Bên-gia-min, hãy nghe lời ta: Các ngươi theo Đức Giê-hô-va chừng nào, thì Đức Giê-hô-va ở với các ngươi chừng nấy; nếu các ngươi tìm Ngài, ắt sẽ gặp Ngài được; nếu các ngươi lìa bỏ Ngài, thì Ngài sẽ lìa bỏ các ngươi.” (II Sử ký 15:2).

Nghe theo lời A-xa-ria, vua A-sa dẹp bỏ những thần tượng ghê tởm khỏi toàn cõi Giu-đa và Bên-gia-min, và sửa sang lại bàn thờ của Chúa. Và Đức Chúa Trời thành tín đã giữ lời, Ngài khiến cho xứ được bình an giữa các đế quốc lân bang; các nước hùng mạnh như A-si-ri, Ai Cập không dám đánh nước Giu-đa.

Suy ngẫm:

  • Chìa khoá thành công của vua A-sa là sự vâng lời và nương dựa nơi Đức Giê hô-va, chính Ngài sẽ đem lại sự chiến thắng cho dù kẻ thù có đông và mạnh đến đâu.
  • Đáng chú ý là khi vừa chiến thắng kẻ thù xong, đang ở trên đỉnh vinh quang, không dễ để sẵn sàng nghe lời Chúa phán bảo. Nhưng vua A-sa không hề kiêu hãnh, ông đã nghe theo lời tiên tri của Đức Chúa Trời để dẹp bỏ hết thần tượng.
  • Sau khi chúng ta thành công trong một chiến thắng, cái bẫy của ma quỷ là muốn chúng ta tự phụ và quên đi Chúa. Do đó, xin Chúa ban cho chúng ta tấm lòng tìm kiếm Chúa mỗi ngày, lúc đang thịnh vượng hay gặp khó khăn. Dù hoàn cảnh nào, chúng ta cũng tôn cao, làm theo ý muốn Chúa và luôn đặt Chúa làm trung tâm của đời sống mình.

3. Sự Thất Bại của vua A-sa:

Nhờ trợ giúp từ dân ngoại

Rất tiếc, vua A-sa đã mắc lỗi lầm với Chúa vào lúc cuối đời mình. Lỗi thứ nhất của vua A-sa đó là thỏa hiệp để nhờ sự giúp đỡ từ dân ngoại. Vua A-sa quá sợ việc vua Ba-ê-sa, vương quốc phía bắc xây thành Ra-ma, chặn lối đi của dân Giu-đa phía nam. Thay vì cầu cứu với Chúa, vua A-sa đã nhờ sự trợ chiến của vua Sy-ri. Vua A-sa lấy bạc và vàng trong kho của đền Đức Giê-hô-va để lập giao ước với Bên-ha-đát, vua Sy-ri, và muốn vua Sy-ri phá đi kết ước với vua Ba-ê-sa, kẻ thù mình. (I Các Vua 15:17-19) Do đó, Chúa đã sai đấng tiên kiến Ha-na-ni đến nhắc nhở A-sarằng: “Vì mắt của Đức Giê-hô-va soi xét khắp thế gian để giúp sức cho người nào trọn lòng đối với Ngài. Trong việc nầy, vua đã cư xử cách dại dột nên từ nay về sau, vua sẽ phải luôn đương đầu với chiến tranh.” (II Sử ký 16:9, HĐTT)

Đức Chúa Trời không làm việc gì mà Ngài không báo trước. Thật tiếc thay, vua A-sa không ăn năn, nhưng lại nổi giận đấng tiên kiến, đem cầm tù người.

Không tìm cầu Đấng Chữa Lành

Lỗi thứ hai của vua A-sa xảy ra trong ba năm cuối trị vì, ông bị đau chân rất nặng, thay vì nhờ cậy Chúa, một lần nữa, vua nhờ sự giúp đỡ từ con người. “Người không tìm kiếm Đức Giê-hô-va, nhưng tìm kiếm những thầy thuốc.” (II Sử ký 16:12) Và bức tranh sống động về kết quả không thể buồn hoặc châm biếm hơn: “A-sa an giấc cùng tổ phụ người.”

Suy ngẫm​:

  • Sự sợ hãi đôi khi làm chúng ta mù quáng và không còn tìm kiếm Chúa. A-sa bắt đầu triều đại mình với lòng cam kết mạnh mẽ với Đức Chúa Trời. Nhưng rồi nhiều năm trôi qua, lòng trọn thành với Chúa của ông giảm dần và mang lại những hậu quả đáng tiếc cuối đời. Sự thất bại cuối đời của Vua A-sa là một sự cảnh tỉnh, nhắc nhở chúng ta như Lời Chúa đã dạy: “Cuối cùng của một việc hơn sự khởi đầu nó.” (Truyền-đạo 7:8a). “Ngày chết hơn ngày sanh.” (Truyền đạo 7:1-2)
  • Xin Chúa giúp chúng con đi trọn con đường mà Chúa đã đặt để đến giây phút cuối cùng trên đất. Xin giúp chúngcon không thất bại giữa chừng bằng cách tập chú vào Ngài luôn luôn và để Ngài làm trung tâm của đời sống của chúng con. Cảm ơn Chúa vì Ngài không hứa đường đời chúng con đi sẽ luôn bằng phẳng, nhưng Ngài hứa sẽ đi cùng chúng con để giúp vượt qua mọi trở ngại. Mắt Chúa dõi theo để thêm sức cho người có lòng trọn thành với Ngài. A-men!

(Nhóm biên tập Chuyên mục Nhân vật Kinh Thánh)

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn