Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Ma-na-se

Kinh Thánh: II Các Vua 21:1-18 & II Sử Ký 33:1-20

Ma-na-se, con trai của Ê-xê-chia và Hép-si-ba, cai trị vương quốc phía nam, Giu-đa suốt 55 năm, có lẽ đồng cai trị với vua cha từ năm 696-686 TC, và cai trị chính thức từ năm 686-642 TC.* Chi tiết về cuộc đời của ông được ghi lại trong 2 Các Vua 21:1–18 và 2 Sử Ký 33:1–20. Ông cũng được nhắc đến trong Giê-rê-mi 15:4. Ma-na-se là con trai của một trong số ít vị vua tốt của Giu-đa, Ê-xê-chia. Bất chấp mối quan hệ của ông với Ê-xê-chia, vị vua kính sợ Đức Giê-hô-va, thì Ma-na-se “làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va và theo sự thờ phượng gớm ghiếc của các dân tộc mà Đức Giê-hô-va đã đuổi khỏi trước mặt dân Y-sơ-ra-ên” (2 Các Vua 21:2).

Ma-na-se lên làm vua lúc mười hai tuổi, một cái tuổi quá non trẻ, tuổi còn thiếu nhiều kinh nghiệm.

Ma-na-se là một vị vua không kính sợ Đức Chúa Trời, không đi theo đường lối Chúa và ông trở nên một vị vua gian ác. Một vị vua không kính sợ Chúa, một vị vua gian ác sẽ dẫn dắt đất nước đến chỗ lụn bại vì Đức Chúa Trời sẽ chống cự lại những vị vua gian ác, không kính sợ Chúa.

Những việc làm gớm ghiếc, gian ác của vua là vua thờ các thần tượng của các dân tộc bị Chúa đuổi khỏi trước mặt Đức Giê-hô-va. Ông cho xây sửa lại các nơi cao mà Ê-xê-chia đã đập bỏ, lập bàn thờ cho Ba-anh, và dựng tượng A-sê-ra rồi đem đặt trong đền thờ của Đức Giê-hô-va. Ông còn cho xây những bàn thờ của các cơ binh trên trời tại nơi hai hành lang đền thờ của Đức Giê-hô-va. Những việc vua Ma-na-se làm cho thấy ông không hề kính sợ Chúa, cũng như ông làm quá nhiều việc bất kính với Chúa, khiến cho dân sự xa cách Chúa và đi thờ các thần tượng nên Đức Chúa Trời không để cho ông yên.

Không những một mình vua phạm tội mà vua còn quyến dụ luôn cả Giu-đa phạm tội nên Đức Chúa Trời phán rằng, Ngài sẽ giáng tai vạ trên Giê-ru-sa-lêm và cả Giu-đa, và sẽ hình phạt họ một cách nặng nề mà ai nghe đến đều phải kinh khủng trước sự hình phạt của Chúa. Một người phạm tội và xem thường Chúa thì trước sau gì cũng nhận lấy những sự hình phạt thích đáng từ nơi Chúa. Đức Chúa Trời không phải là loài người mà dám thách thức Ngài. Vua Ma-na-se không chỉ phạm tội một mình mà còn kéo người khác cùng phạm tội với mình, kéo dân Giu-đa phạm tội nên Chúa không để cho ông bình yên.

Chúa nói rằng Ngài sẽ xóa sạch Giê-ru-sa-lem và phó họ vào tay quân thù nghịch và họ trở nên miếng mồi cho các thù nghịch (tham chiếu 2 Các vua 21:13-15). Đó là hậu quả do chính Ma-na-se gây ra. Đức Chúa Trời có những lời cảnh cáo rõ ràng nhưng vua vẫn không ăn năn và tiếp tục làm ác thì cơn thạnh nộ của Chúa chắc chắn sẽ giáng trên họ.

Cuộc đời của một vị vua gian ác đã làm cho đất nước đi xuống về mọi mặt. Vua cai trị trong năm mươi lăm năm, nhưng là năm mươi lăm năm của sự rủa sả trên đất nước vì vua toàn làm những điều ác trước mặt Chúa mà không thấy một điều tốt nào, vua khước từ Đức Chúa Trời, vua đi thờ lạy các thần tượng hư không. Do đó, đất nước không được Chúa ban phước, đất nước bị nhiều tai họa (tham chiếu 2 Sử Ký 33:10-14).

Cuộc đời của chúng ta trong những tháng năm qua như thế nào? Có khi nào cha ông của chúng ta qua đi thì chúng ta lại từ bỏ Đức Chúa Trời và trở về với đời sống cũ, làm những việc gian ác, thờ lạy các thần tượng hư không và không còn nhìn biết, không thờ phượng Chúa nữa. Đây là bài học nhắc nhở cho mỗi chúng ta để chúng ta phải tiếp tục nhờ cậy Chúa, đi trong đường lối Chúa, tránh xa những việc làm gian ác, tránh xa việc thờ cúng hình tượng. Khi đó Đức Chúa Trời sẽ ban phước cho chúng ta và hậu tự của chúng ta dù chúng ta có qua đi. Hãy dẫn dắt gia đình chúng ta đi trong đường lối Chúa thì Ngài sẽ tiếp tục làm ơn cho chúng ta đến ngàn đời, Ngài sẽ không tiếc điều chi tốt nhất cho con cái của Ngài. A-men!

*Trích từ Thánh Kinh Tân tự điển (p.1108)

(Nhóm biên tập Chuyên mục Nhân vật Kinh Thánh)

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2023. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn