Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Ê-li: một tiên tri can đảm (phần 2)

Giới thiệu: Trại huấn luyện quân đội đối với những người đã phục vụ trong quân đội là nơi họ không thể quên. Đối với nhiều người, đây là nơi đầu tiên họ xa nhà, là thời gian kỷ luật nghiêm khắc, liên tục làm việc, được huấn luyện từng trung đoàn, và đối diện nỗi sợ của sự lạnh lùng và cô đơn. Tuy nhiên, trong trại huấn luyện đó những người lính được trưởng thành. Một người lính không bao giờ có thể phục vụ trên chiến trường nếu người đó trải qua kỷ luật trong trại huấn luyện trước. Trong trại huấn luyện, những người lính từ bỏ tính bướng bỉnh, ương ngạnh của họ. Và họ học làm theo mệnh lệnh từ người cấp trên không một thắc mắc học đi theo người lãnh đạo, thậm chí hy sinh, nếu cần. Về mặt tích cực, chắc chắn khi trải qua những lần huấn luyện, kỷ luật và nhiều áp lực đó, người lính sẽ mạnh mẽ hơn, kỷ luật và trưởng thành hơn. Người đó được thay đổi từ một người bình thường thành một người lính sẵn sàng cuộc chiến. Chúng ta có thể hiểu bước vào trại huấn luyện giống như ghi danh một chương trình học trong trường đại học ngắn hạn. Người lính học nhiều điều trong thời gian ở đây, và những điều họ học trong trại huấn luyện là cần thiết cho sự sống còn của người lính trên chiến trường. Ngày nay, Đức Chúa Trời cho phép mỗi con cái của Ngài những lần cần phải trải qua trường huấn luyện như vậy trong ý nghĩa thuộc linh.

Khi học về nhân vật Ê-li, thường có hai sự kiện lớn trong đời sống của ông. Thứ nhất, sự kiện Ê-li được cất lên trời trong một cơn gió lốc, bởi một cái xe ngựa lửa. Thứ hai, sự kiện Ê-li chiến thắng lớn trên núi Cạt-mên. Ngày nay, Cơ Đốc nhân cần được nhắc nhở rằng để có thể vững vàng bước theo Chúa, chúng ta phải được Chúa thử nghiệm trong những hoàn cảnh nào đó để rèn luyện tâm tánh, tính cách của chúng ta cho được tầm thước vóc giạc trọn vẹn của Đấng Christ (tham chiếu Ê-phê-sô 4:13).

Cũng vậy, trước khi Đức Chúa Trời đưa chúng ta vào chiến trường như một chiến binh thập tự, Ngài đưa chúng ta vào trại huấn luyện. Vì vậy, trải nghiệm của tiên tri Ê-li chứa đựng những bài học quan trọng cho Cơ Đốc nhân học hỏi, sẽ giúp cho Cơ Đốc nhân khi ghi danh vào trường huấn luyện của chính Chúa, như trường của Khe Suối bị khô trong trường hợp của Ê-li dựa trên phần Kinh Thánh trong 1 Các vua 17:2-7.

1/ Nơi Đức Chúa Trời quyết định – trong bối cảnh khi tiên tri Ê-li đã đứng trước vua Y-sơ-ra-ên và đã phân phát sứ điệp về sự đoán phạt của Đức Chúa Trời đã ban cho ông. Bây giờ, lời phán tiếp theo từ Đức Chúa Trời là mệnh lệnh cho Ê-li đi ẩn mình. Dầu sao đi nữa, đường lối của Chúa không phải đường lối của chúng ta! Đức Chúa Trời có kế hoạch! Ngài muốn thay đổi tiên tri Ê-li từ Ê-li ở Thi-sê-be (1Các vua 17:24) thành một người của Đức Chúa Trời (1 Các vua 17:24). Để thực hiện điều này, Đức Chúa Trời đã đưa Ê-li đến Trường Đại học Khe Suối bị khô.

(1) Tên của khe suối bị khô (1 Các vua 17:2)
 – Kê-rít, theo nguyên văn Hy-bá-lai có nghĩa là “cắt đứt, cắt bớt”. Đức Chúa Trời đã cắt Ê-li ra khỏi cộng đồng để Ngài có thể cắt bớt đi phạm vi ảnh hưởng của ông.

Một trong những bài học khó nhất mà con cái của Chúa từng học đó là Ngài đưa chúng ta đến Kê-rít trước khi sử dụng chúng ta vì sự vinh hiển của Ngài. Ngài truyền lệnh chúng ta ẩn mình đi để hình ảnh của Ngài được rõ ràng hơn trong chúng ta. Như người thợ bạc nung nóng bạc có những cặn bã cho đến khi người thợ bạc có thể nhìn thấy hình ảnh của mình trong miếng bạc. Vì vậy Đức Chúa Trời sẽ hành động trong đời sống của chúng ta để đem chúng ta đến một nơi mà hình ảnh của Ngài được nhìn thấy trong chúng ta, Ê-xê-chi-ên 22: 20-22.

(2) Trạng thái tự nhiên khe bị khô (1 Các vua 17:3)
 – Đó là nơi ẩn mình, chú ý mệnh lệnh từ Đức Chúa Trời cho tiên tri Ê-li là “ẩn ngươi bên khe Kê-rít”. Trạng thái tự nhiên của Kê-rít là nơi khô khan và bị khô, tại đây Ê-li sẽ được loại bỏ khỏi sự nổi bật trong dân sự. Tại đây ông cô đơn một mình khi Đức Chúa Trời thực hiện ý muốn của Ngài trong đời sống của ông.

Cơ Đốc nhân có thể học được từ trải nghiệm này của tiên tri Ê-li trong đời sống theo Chúa. Một trong những bài học lớn nhất đó là đừng bao giờ bỏ qua sức mạnh của đời sống ẩn mình. Đó là nơi ẩn mình khỏi tầm nhìn của cộng đồng, để rồi Ê-li trở thành người của Đức Chúa Trời. Đó là nơi tiên tri Ê-li học tin cậy Đức Chúa Trời hoàn toàn, là nơi ông tập trung dựa nương vào Đức Chúa Trời. Là Cơ Đốc nhân, để có thể đi ra cách mạnh mẽ, trước tiên chúng ta phải tiếp nhận sức mạnh thuộc linh. Trước khi Đức Chúa Trời có thể sử dụng chúng ta như những chiếc bình của Ngài đầy tràn phước hạnh tuôn đến người khác, thì Ngài phải đặt để điều gì đó trong bình của chúng ta.

Tất cả chúng ta cần học giá trị của đời sống ẩn mình, mà người đời không thể có được cũng không nhận thấy những giá trị ấy. Đó là thời gian được ở một mình trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời, khiến chúng ta mạnh mẽ vì sự vinh hiển của Ngài.

Chắc chắn, kế hoạch của Chúa là làm cho chúng ta trưởng thành, được sống trong nơi ẩn mình để được rèn luyện. Ngày kia chúng ta sẽ được Chúa sử dụng theo thời điểm của Ngài vì sự vinh hiển cho Ngài, và vì vậy, chúng ta phải trung tín trong nơi ẩn mình. Khi chúng ta trung tín trong nơi ẩn mình, Ngài sẽ mở rộng tầm ảnh hưởng của chúng ta và đem chúng ta ra khỏi nơi ẩn mình, như Lời Chúa trong Lu-ca 16:10, “Ai trung tín trong việc rất nhỏ, cũng trung tín trong việc lớn, ai bất nghĩa trong việc rất nhỏ, cũng bất nghĩa trong việc lớn.”

(3) Sự cần thiết của khe bị khô
 – Kê-rít là một nơi rất đặc biệt, nơi duy nhất tiên tri Ê-li có thể được ở với Chúa. Nếu Ê-li đi đến một nơi khác, ông sẽ phải đói đến chết. Đức Chúa Trời đã truyền lệnh mọi cần nhu phải được chu cấp cho tiên tri Ê-li tại Kê-rít, là nơi duy nhất để ông nhận lãnh.

Khi Chúa đưa chúng ta vào một nơi khó khăn trong đời sống, chúng ta thường có khuynh hướng muốn một nơi khác. Thật vậy, có ai muốn đau đớn? Có ai thích đau yếu? Có ai thích đối diện những khó khăn về tài chính? Có ai thích tranh chiến? Những gì chúng ta cần phải học, đó là khi Đức Chúa Trời đưa chúng ta vào khe Kê-rít, vì Ngài biết Ngài sẽ làm gì? Nơi duy nhất cho chúng ta là nơi Đức Chúa Trời sai chúng ta đến! Đó là một phần trong kế hoạch của Chúa cho đời sống của chúng ta (xem Rô-ma 8:28). Do đó, chúng ta chỉ có hai lựa chọn: một là phản kháng lại, thì chúng ta có thể phàn nàn với Chúa và ở lại trong Kê-rít lâu hơn; Hai là giống như Ê-li, chúng ta thuận phục mệnh lệnh của Chúa và Ngài sẽ thực hiện kế hoạch của Ngài trong đời sống của chúng ta (xem 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:18; Phi-líp 4:6-7).

2/ Lời Đức Chúa Trời đã hứa ban
 – Tiên tri Ê-li được Đức Chúa Trời sai đến một nơi để ẩn mình với hai lý do: được bảo vệ và được huấn luyện. Ngài hứa sẽ thỏa đáp mọi nhu cầu cho tiên tri Ê-li ở nơi này. Bài học cho Cơ Đốc nhân là: Sự kêu gọi của Chúa luôn luôn đi với sự chu cấp của Ngài. Chúa không bao giờ đưa chúng ta đến một nơi nào đó mà không có sự chu cấp của Ngài.

(1) Liên quan đến kế hoạch phía trước (1 Các vua 17:4)
 – Chú ý trước khi nhu cầu nảy sinh, Đức Chúa Trời đã cung phòng đúng chỗ. Chính Chúa đã tạo dựng cả cõi vũ trụ. Chắc chắn Ngài đã dựng nên khe Kê-rít nhỏ bé này trong trường hợp của Ê-li ở đây. Trước khi Ngài phán với ông đến Kê-rít, Đức Chúa Trời đã truyền lệnh những con quạ chăm sóc người của Ngài. Cần nhớ Kê-rít của chúng ta luôn luôn được Chúa trang bị với sự chu cấp của Ngài, vì chúng ta đang thờ phượng và phục vụ một Đức Chúa Trời hằng sống! Trước khi bắt đầu cho trách nhiệm ngày mai, Chúa đã ở đây và Ngài đã định liệu các bước trong đời sống của chúng ta (xem Thi Thiên 37:23). Đây là trải nghiệm sứ đồ Phao-lô đã chiến đấu trong những thử thách khó chịu với cái giằm xóc vào thịt ông (2 Cô-rinh-tô 12:7-10). Chúa phán với Phao-lô rằng ân điển Ngài đủ cho ông rồi!

(2) Liên quan đến sự bình an lạ lùng – (1 Các vua 17:5)
 “Vậy, Ê-li đi, vâng theo lời của Đức Giê-hô-va” cho biết khi Chúa kêu gọi, Ê-li đơn giản bước đi bởi đức tin và vâng lời. Đó là bí quyết sống qua những trải nhiệm Kê-rít của chúng ta! Đến một nơi chúng ta không đặt câu hỏi với Chúa. Vì vậy, khi Ngài phán, chúng ta phải vâng theo ý muốn của Ngài. Nhưng khi chúng ta chọn đi theo đường riêng, chúng ta phải trả giá cho sự lựa chọn của mình. Câu chuyện của tiên tri Giô-na được ghi lại trong Giô-na 1:1-3 là bài học cơ bản về Kê-rít. Những đầy tớ của Đức Chúa Trời phải đến một nơi mà họ chỉ tin cậy và phải tin cậy Ngài hoàn toàn.

(3) Liên quan đến sự cung phòng kỳ diệu (1 Các vua 17:6)
 – Đức Chúa Trời đã sử dụng khe suối bị khô không có nước, cũng như chim quạ để nuôi tiên tri Ê-li khi ông ở trong Kê-rít. Điều đáng chú ý là chim quạ thuộc loài chim ăn xác thối, tuy nhiên, Đức Chúa Trời đã sử dụng chúng đem thức ăn để nuôi sống tiên tri Ê-li. Đừng bao giờ quên Đức Chúa Trời biết những điều chúng ta cần. Ngài sẽ sử dụng quyền tể trị của Ngài thỏa đáp nhu cầu cho con cái Ngài. Chúa biết nơi chúng ta ở và nơi chúng ta cần được chu cấp. Ngài sẽ dẫn dắt cuộc đời của chúng ta đến một nơi Ngài có thể thỏa đáp mọi nhu cầu của chúng ta (xem Phi-líp 4:19).

3/ Kế hoạch Đức Chúa Trời được thực hiện
 – Đức Chúa Trời kiểm soát hoàn toàn mọi tình huống trong đời sống con cái Ngài.

(1) Là kế hoạch cao cả
 – Chú ý Đức Chúa Trời tể trị hoàn toàn mọi điều: Chim quạ đã làm theo khi Ngài ra lệnh và chúng đã mang thức ăn gồm bánh và thịt cho tiên tri mỗi ngày hai lần, và khe Kê-rít cũng đem lại sự yên tịnh êm dịu. Tất cả những điều này được Chúa truyền lệnh để dạy tiên tri Ê-li – Ngài đang tể trị mọi điều xảy ra. Khi Chúa đặt chúng ta trong một nơi chúng ta không thể làm bất cứ điều gì ngoại trừ chỉ tin cậy Ngài, Ngài sẽ bày tỏ ân điển kỳ diệu ban sự cứu rỗi cho chúng ta nhưng cũng ban phước trong đời sống này. Khi chúng ta ở trong một nơi chỉ tin cậy một mình Ngài, chúng ta đạt đến đỉnh cao của sự trưởng thành.

(2) Là kế hoạch đem đến sự thỏa nguyện
–Thỏa nguyện bởi vì tiên tri Ê-li vui hưởng sự ứng nghiệm các lời hứa của Chúa. Ông chỉ tiếp nhận những điều Chúa đã phán bảo và làm theo. Ông nhận biết Đức Chúa Trời là Đấng Chân Thật và Hằng Sống. Không có điều gì có ý nghĩa nhiều bằng khi một thánh đồ chịu khổ được bình an hiểu rằng Đức Chúa Trời đang tể trị mọi sự.

(3) Là kế hoạch để thuận phục
 – 1 Các vua 17:5b cho biết: “…và đến ở nơi mé khe Kê-rít đối ngang Giô-đanh.” Ở đây, động từ “ở” có nghĩa là “sống.” Tiên tri Ê-li đã đi khỏi đây, qua phía đông, và ẩn mình bên khe Kê-rít để sống ở đó cho đến khi Chúa đến và bảo ông đi đến nơi khác.
Cơ Đốc nhân đến một nơi theo kế hoạch của Chúa khi vâng phục ý muốn của Đức Chúa Trời cho đời sống, cho dầu tình huống không thuận lợi như thế nào, chúng ta được ở trong sự cứu giúp và ban phước của Ngài, như sứ đồ Phao-lô khẳng định trong Phi-líp 4:11-13; 1 Ti-mô-thê 4:6-8. Toàn bộ mục đích trong kế hoạch của Đức Chúa Trời là giúp cho tiên tri Ê-li đến chỗ tin cậy Chúa hoàn toàn. Những ngày tại khe Kê-rít qua đi. Đức Chúa Trời chứng minh chính Ngài là Đấng Thành Tín với lời hứa của Ngài, và tiên tri Ê-li học bước đi bởi đức tin. Đây cũng là điều Chúa muốn chúng ta đến một nơi mà chúng ta không biết bước tiếp theo là gì? Ngài muốn chúng ta đến một nơi yên nghỉ trong cánh tay toàn năng của Ngài bởi đức tin.

(a) Khe suối bị khô (1Các vua 17:7): Tiên tri Ê-li cảm thấy như thế nào khi khe bị khô trước mắt ông? Có thể tiên tri Ê-li cảm giác bị Chúa từ bỏ và quên chăng? Có thể ông không hiểu tại sao Chúa để ông ở trong tình trạng đó? Có bao giờ quý vị cảm thấy bị Chúa lìa bỏ khi một trong những khe suối của chúng ta bị khô không? Hãy nhớ Đức Chúa Trời không lìa bỏ chúng ta (xem Ê-sai 49:14-16). Khi sống trong ý muốn của Chúa, nơi Chúa muốn chúng ta đến, chúng ta sẽ kinh nghiệm sự yên nghỉ trong lời hứa của Ngài – Đấng luôn chăm sóc chúng ta. Như tiên tri Ê-li, khi khe bị khô, Đức Chúa Trời có sẵn một ống dẫn mới đầy phước hạnh mà Ngài bày tỏ cho chúng ta theo thời điểm của Ngài.

Đức Chúa Trời có thể sử dụng những sự kiện xảy ra trong đời sống để sửa trị, uốn nắn khi chúng ta không sống theo ý muốn của Ngài. Có những lần Chúa cho phép khe suối của chúng ta bị khô trong sự phục vụ. Điều này đã xảy ra với Áp-ra-ham khi ông được kêu gọi lên núi Mô-ri-a để dâng Y-sác, với Giô-sép khi ông phục vụ trong nhà của Phô-ti-pha, và với sứ đồ Phao-lô khi ông trung tín phục vụ Chúa trong thành Lít-trơ.vv..

(b) Tiên tri mạnh mẽ – đối với Ê-li, những trải nghiệm tại khe suối bị khô là điều khiến ông có thể mạnh mẽ tuyên bố, bởi hai lý do sau:
(1) Lời cầu nguyện của ông đã được đáp lời (xem Gia-cơ 5:17-18).
(2) Lời tiên tri của ông đã được ứng nghiệm (xem 1 Các vua 17:1).

Kết luận: Hãy nhớ Đức Chúa Trời đã đưa tiên tri Ê-li vào một trường huấn luyện, và ông đã được thử rèn thành người của Chúa. Trước khi tiên tri Ê-li có thể đứng mạnh mẽ trên núi Cạt-mên, Chúa biết ông phải được huấn luyện trong khe Kê-rít. Mục đích của Chúa tương tự cho chúng ta ngày nay. Nhiều người đã được tham dự vào trường huấn luyện như tiên tri Ê-li đã bước vào và cũng có những người khác đang và sẽ ghi danh và trường huấn luyện này. Khi những khe suối bắt đầu bị khô trong đời sống mình, chúng ta sẽ làm gì và làm điều đó như thế nào qua đời sống của tiên tri Ê-li?

(Nhóm biên tập Chuyên mục Nhân vật Kinh Thánh)

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn