Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Vâng lời Chúa trong mọi lĩnh vực

Kinh Thánh: II Sử Ký 8:1-171

Cuối hai mươi năm, sau khi Sa-lô-môn đã xây cất xong cái đền của Đức Giê-hô-va và cái cung mình, 2 thì Sa-lô-môn cũng sửa xây lại các thành mà vua Hu-ram đã nhường cho người, và khiến cho dân Y-sơ-ra-ên ở đó. 3 Sa-lô-môn đi đến đánh Ha-mát-Xô-ba và thắng được. 4 Người xây thành Tát-mốt trong đồng vắng, và xây các thành dùng làm kho tàng tại xứ Ha-mát. 5 Người cũng xây Bết-Hô-rôn trên và Bết-Hô-rôn dưới, là những thành bền vững, có vách tường, cửa và then khóa; 6 lại xây thành Ba-lát và các thành làm kho tàng của Sa-lô-môn, các thành để chứa xe, và các thành cho lính kỵ người ở; phàm điều gì Sa-lô-môn ước ao xây cất, hoặc tại Giê-ru-sa-lem, trên Li-ban, hay là trong khắp xứ phục dưới quyền người, thì đều xây cất cả. 7 Hết thảy những người còn sống sót lại trong dân Hê-tít, dân A-mô-rít, dân Phê-rê-sít, dân Hê-vít, và dân Giê-bu-sít, không thuộc về Y-sơ-ra-ên, 8 tức là những con cháu chúng nó hãy còn lại trong xứ, mà dân Y-sơ-ra-ên không diệt hết, thì trong chúng nó Sa-lô-môn bắt kẻ làm xâu cho đến ngày nay. 9 Nhưng về dân Y-sơ-ra-ên, Sa-lô-môn không bắt ai làm xâu hết, vì họ làm quân lính, quan tướng, quan cai xe, và lính kỵ của người. 10 Còn về quan trưởng của Sa-lô-môn đặt lên để quản đốc dân sự làm công việc, số là hai trăm năm mươi người. 11 Sa-lô-môn sai rước công chúa Pha-ra-ôn ở thành Đa-vít lên cung mà người đã cất cho nàng; vì người nói rằng: Vợ ta chẳng nên ở trong cung Đa-vít, vua Y-sơ-ra-ên, vì nơi nào hòm của Đức Giê-hô-va đến, thì đã nên thánh rồi. 12 Bấy giờ, Sa-lô-môn dâng của lễ thiêu cho Đức Giê-hô-va tại trên bàn thờ của Giê-hô-va mà người đã xây trước hiên cửa; 13 lại tùy theo lệ luật của Môi-se, người dâng mỗi ngày của lễ phải dâng, cùng trong các ngày sa-bát, ngày mồng một, và hằng năm nhằm ba lễ trọng thể, tức lễ bánh không men, lễ các tuần lễ, và lễ lều tạm. 14 Tùy theo lịnh truyền của Đa-vít, cha mình, người phân định ban thứ của những thầy tế lễ trong phần việc họ, và lập người Lê-vi trong chức sự họ, đặng ngợi khen Chúa và hầu việc tại trước mặt những thầy tế lễ, cứ công việc ngày nào theo ngày nấy; tại mỗi cửa cũng đặt kẻ giữ cửa, cứ theo phiên mình, vì Đa-vít, người của Đức Chúa Trời, đã truyền lịnh như vậy. 15 Phàm điều gì vua đã phán dạy những thầy tế lễ và người Lê-vi, hoặc về kho tàng hay là về việc khác, thì họ chẳng bỏ bê chút nào. 16 Vả, các tài liệu mà Sa-lô-môn dùng về việc cất đền của Đức Giê-hô-va, đều đã sắm sửa từ ngày đặt nền cho đến khi công việc xong. Đền của Đức Giê-hô-va đã cất xong là như vậy. 17 Khi ấy Sa-lô-môn đi đến Ê-xi-ôn-Ghê-be và Ê-lốt, tại trên mé biển, trong xứ Ê-đôm.

Câu gốc: “Hãy cẩn thận làm theo hết thảy điều răn mà ta truyền cho các ngươi ngày nay, để các ngươi được sống, được gia thêm, và được vào nhận lấy xứ mà Đức Giê-hô-va đã thề cùng tổ phụ các ngươi, để ban cho các ngươi”(Phục Truyền 8:1).

Câu hỏi suy ngẫm:

-Vua Sa-lô-môn đã xây cất những công trình quan trọng nào?

-Vì sao ông xây cung riêng cho hoàng hậu?

-Sự vâng lời của Vua Sa-lô-môn thiếu trọn vẹn ở điểm nào?

-Ông đã nhận hậu quả gì?

-Bạn học được điều gì từ cuộc đời Vua Sa-lô-môn?

Vua Sa-lô-môn đã làm vua được 20 năm. Ông thể hiện sự vâng lời Chúa qua việc xây dựng Đền thờ. Ông cũng thể hiện sự vâng lời khi truyền dạy thực hiện thường xuyên các lễ nghi (câu 15), bao gồm những luật lệ của ông Môi-se truyền và những quy định của Vua Đa-vít. Theo luật Môi-se, hằng ngày phải dâng của lễ thiêu, hằng tuần giữ ngày Sa-bát, hằng tháng giữ ngày trăng mới, và ba ngày đại lễ hằng năm. Những quy định của Vua Đa-vít gồm phân công các thầy tế lễ và những người phụ giúp khi dâng các tế lễ hàng ngày, bổ nhiệm những người giữ cửa Đền thờ. Vua Sa-lô-môn đã vâng lời trong mọi lĩnh vực vì đó là lệnh truyền cha mình và đặc biệt là của “Đa-vít, người của Đức Chúa Trời” (câu 14); cũng như luật lệ Chúa đã truyền dạy cho ông Môi-se, cũng là “người của Đức Chúa Trời” (I Sử Ký 23:14).

Vua Sa-lô-môn còn thể hiện sự tôn trọng mạng lệnh của Chúa khi đem con gái của vua Ai Cập ra khỏi thành Đa-vít và xây cho bà một cung điện ở nơi khác. Khi cưới bà vợ ngoại bang này ông đã cho bà ở tạm một nơi trong thành Đa-vít nhưng ông biết rõ một người vợ như thế không được ở gần nơi có Hòm Giao Ước của Chúa nên ông đã sắp xếp để bà có chỗ ở khác.Dường như Vua Sa-lô-môn là một người vâng giữ các điều răn của Chúa. Tuy nhiên, sự vâng lời của ông không trọn vẹn vì ông không vâng giữ “hết thảy điều răn” (Phục Truyền 8:1) khi kết hôn với những người nữ ngoại bang. Hậu quả là về sau ông bị quyến dụ đi theo các thần khác và đánh mất ơn phước của Chúa, vương quốc để lại cho con trai của ông sau này chỉ còn hai chi phái Giu-đa và Bên-gia-min (I Các Vua 11:1-13; 12:20-21).Chúa muốn sự vâng lời trọn vẹn trong mọi lĩnh vực.

Vua Sa-lô-môn đã vâng lời Chúa trong nhiều lĩnh vực nhưng lại không vâng lời trong lĩnh vực hôn nhân. Sự không vâng lời này đã khiến ông đánh mất ơn phước trong tương lai dù hiện tại ông được Chúa ban cho nhiều ơn phước, làm được việc lớn cho Chúa. Chúa cũng muốn sự vâng lời trọn vẹn nơi mỗi chúng ta. Đó phải là vâng lời trong mọi lĩnh vực. Sự không vâng lời dù chỉ ở một lĩnh vực nào đó trong hiện tại cũng sẽ dẫn đến sự đoán phạt hay gánh lấy hậu quả đau buồn trong tương lai, dù hiện tại chúng ta đang được nhiều ơn phước Chúa.Bạn thấy mình có sự thiếu vâng lời trong lĩnh vực nào của đời sống không?

Lạy Chúa, xin cho con biết vâng lời Ngài trong mọi lĩnh vực. Nếu có sự không vâng lời nào trong đời sống của con, xin Chúa tha thứ và giúp cho con từ bỏ để không đánh mất những ơn phước trong hiện tại lẫn tương lai.

● Đọc Kinh Thánh trong ba năm: I Các Vua 18:36 – 19:18

Nguồn: Bài Học Kinh Thánh Hằng Ngày

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn