Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Trở lại với giao ước

Kinh Thánh: Lu-ca 1:17

“Chính người lại sẽ lấy tâm thần quyền phép Ê-li mà đi trước mặt Chúa, để đem lòng cha trở về con cái, kẻ loạn nghịch đến sự khôn ngoan của người công bình, đặng sửa soạn cho Chúa một dân sẵn lòng.” (BTT)

Giăng Báp-tít không lựa chọn nghề nghiệp của mình. Đức Chúa Trời đã bổ nhiệm ông là “nhà tiên tri cuối cùng của Cựu Ước” (mặc dù câu chuyện về ông nằm ở phần đầu của Tân Ước). Các nhà tiên tri có nhiệm vụ giống nhau, đó là kéo mọi người trở lại với giao ước của Đức Chúa Trời, và trông đợi ngày Chúa Jêsus thiết lập giao ước mới. Sau 400 năm không có nhà tiên tri nào kể từ Ma-la-chi, người đã nói tiên tri về chức vụ của Giăng (Ma-la-chi 3:1), nhiệm vụ của Giăng là hoàn thành cuộc đua tiếp sức tiên tri bằng cách đích thân nhận diện Chúa Jêsus (Giăng 1:29-34).

Bởi sự hà hơi của Đức Chúa Trời, Giăng được đầy dẫy Đức Thánh Linh từ trước khi được sinh ra (Lu-ca 1:15). Một nhân vật tương tự trước ông là Ê-li, người đã công bố sự rủa sả của Đức Chúa Trời đối với tội lỗi, đối đầu với các tiên tri giả và nói sự thật với vị vua đang lạm dụng quyền lực. Giống như Ê-li, Giăng sẽ là một nhà giảng đạo cô đơn gặp gỡ Đức Chúa Trời trong hoang mạc, nhưng đó sẽ là cuộc gặp gỡ bằng xương bằng thịt với Chúa Jêsus, Con Đức Chúa Trời. Nhiệm vụ đã được nêu ra trong những câu cuối cùng của Cựu Ước, Ma-la-chi 4:5-6: “Nầy, ta sẽ sai đấng tiên tri Ê-li đến cùng các ngươi trước ngày lớn và đáng sợ của Đức Giê-hô-va chưa đến. Người sẽ làm cho lòng cha trở lại cùng con cái, lòng con cái trở lại cùng cha, kẻo ta đến lấy sự rủa sả mà đánh đất nầy…”. Nói cách khác, Giăng phải làm cho tất cả các thế hệ trong gia đình Y-sơ-ra-ên sẵn sàng và háo hức gặp gỡ Đức Chúa Trời của họ.

Chức vụ của Giăng rất đặc biệt, ông đã được ban cho một đặc ân lớn để giới thiệu Chúa Jêsus với thế gian. Nhiệm vụ của Giăng cũng có ý nghĩa mô tả chức vụ rao giảng Phúc Âm của toàn thể Hội Thánh (Ma-thi-ơ 28:18-20), đó là trách nhiệm của mọi môn đồ theo Chúa Jêsus. Chức vụ của chúng ta cũng đặc biệt. Tất cả dân sự của Đức Chúa Trời đều góp phần kêu gọi mọi người đáp ứng với giao ước mới của Đức Chúa Trời trong Phúc Âm.

Mỗi Cơ Đốc nhân nên hiểu điều đó vì chính chúng ta đã tiếp nhận điều đó, và nhờ ân điển của Đức Chúa Trời cùng với sự ăn năn và đức tin, chúng ta đã được bước vào gia đình của Đức Chúa Trời. Khi được sinh lại, chúng ta được ban Đức Thánh Linh (Ê-phê-sô 1:13). Khi được môn đồ hoá, chúng ta học Lời Đức Chúa Trời cho chính mình và để truyền lại Lời ấy (II Ti-mô-thê 2:2). Chúng ta cũng sẽ phải đối mặt với sự chống đối và đôi khi phải nói sự thật với những người chưa bao giờ nghi ngờ thẩm quyền của chính họ. Chúng ta cũng sẽ tìm thấy sự an ủi và sức mạnh khi trò chuyện ở nơi kín nhiệm với Đức Chúa Cha (Ma-thi-ơ 6:5-6). Thế giới này đang thiếu lẽ thật, nhưng lẽ thật đã được giao cho bạn! Hãy dùng lẽ thật để chiếu sáng những tấm lòng và tâm trí tăm tối để họ cũng có thể tiếp nhận Chúa Jêsus là sự sáng của thế gian.

Lạy Cha là Đức Chúa Trời. Cảm ơn Ngài đã giải thích mục đích quan trọng của cuộc đời con trên đất này. Xin tha thứ cho con khi không hiểu rằng con được giao nhiệm vụ làm người đại diện của Ngài giữa những người xung quanh con. Xin giúp con nghe theo mạng lịnh của Ngài là mang ánh sáng đến cho thế giới tăm tối khi con nói về Chúa Jêsus và khuyến khích mọi người xung quanh tiếp nhận lẽ thật của Phúc Âm mà Ngài đã ban cho mọi người cách nhưng không. Nhân danh Chúa Jêsus. A-men.

Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn