Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Tôn giáo không thể cứu rỗi

Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 24:15-22

“Khi các ngươi sẽ thấy sự gớm ghiếc tàn nát lập ra trong nơi thánh, mà đấng tiên tri Đa-ni-ên đã nói (ai đọc phải để ý), thì ai ở trong xứ Giu-đê hãy trốn lên núi; ai ở trên mái nhà, đừng xuống chuyên của cải trong nhà; và ai ở ngoài ruộng, đừng trở về lấy áo mình. Đang lúc đó, khốn khó thay cho đàn bà có mang, và đàn bà cho con bú! Hãy cầu nguyện cho các ngươi khỏi trốn tránh nhằm lúc mùa đông hay là ngày Sa-bát; vì lúc ấy sẽ có hoạn nạn lớn, đến nỗi từ khi mới có trời đất cho đến bây giờ chưa từng có như vậy, mà sau nầy cũng không hề có nữa. Nếu những ngày ấy không giảm bớt, thì chẳng có một người nào được cứu; song vì cớ các người được chọn, thì những ngày ấy sẽ giảm bớt.” (BTT)

Những câu Kinh Thánh nầy làm cho mọi cuộc thảo luận về các lời tiên tri trở nên thú vị. Nhưng chúng ta cần nhớ rằng bối cảnh của những câu nầy là khi các môn đồ đang quan sát các bức tường của Đền thờ, thì Chúa Jêsus nói với họ rằng Đền thờ sẽ bị phá hủy. Họ hỏi Ngài khi nào điều đó xảy ra (Ma-thi-ơ 24:1-3), và những dấu hiệu Ngài sẽ đến làm Vua là gì. Phần còn lại của đoạn này trả lời những câu hỏi này, ít nhiều theo thứ tự đó. Mặc dù phân đoạn nầy đã làm nảy sinh nhiều ý kiến khác nhau về sự tái lâm của Chúa Jêsus, nhưng cách giải thích chủ yếu là về các sự kiện xung quanh việc mạo phạm Đền thờ Giê-ru-sa-lem.

Người Do Thái tin rằng Đền thờ sẽ cứu họ. Thậm chí họ còn chỉ Đền thờ mà thề (Ma-thi-ơ 23:16). Nhưng mục đích của Đền thờ là để dân sự Đức Chúa Trời sẵn sàng thờ phượng Chúa Jêsus là Chủ và Đấng Cứu Rỗi. Khi họ từ chối làm điều đó, thì Đền thờ không còn mục đích gì nữa. Chúa Jêsus đang chuẩn bị cho các sứ đồ tập sự của Ngài để họ lãnh đạo Hội Thánh đầu tiên trải qua giai đoạn Đền thờ bị phá hủy, là điều sẽ xảy ra sau cuộc vây hãm thành Giê-ru-sa-lem vào năm 66-70 sau Chúa. Trong thời gian đó, những người thuộc đảng Xê-lốt lục soát Đền thờ và cuối cùng, Đền thờ bị phá bỏ và cờ hiệu báng bổ của La mã ngoại giáo được dựng lên trên Núi Si-ôn.

Đa-ni-ên 9:27, 11:31 và 12:11 đều nói đến “sự gớm ghiếc gây ra sự hoang tàn,” một thuật ngữ chung chỉ về sự báng bổ chống đối Đền thờ Đức Chúa Trời, là điều khiến các tín đồ bị bơ vơ. Chuyện xảy ra vào năm 167 trước Chúa, khi Antiochus Epiphanes dựng một bức tượng ngoại giáo trên Si-ôn; và nó sẽ tái diễn. Lời cảnh báo của Chúa Jêsus đã thành hiện thực – Đền thờ không thể cứu bạn và bạn cũng không thể cứu nó; vì vậy hãy nhanh chóng ra khỏi thành phố. Các sử gia kể về những cuộc tàn sát con người dã man và việc phá hủy các tòa nhà. Không điều gì và không ai còn sống sót. Nhưng nhiều tín đồ đã chạy trốn, mang theo Phúc Âm. Họ bị phân tán khắp Đế quốc La Mã và trở thành những người cầm đuốc của lẽ thật. Họ không cần Đền thờ nữa vì họ có Chúa Jêsus: Ngài đã hy sinh cho tội lỗi của họ, Ngài là Thầy Tế Lễ thượng phẩm của họ, và Ngài hiện diện với họ bất cứ họ đi đâu.

Tôn giáo không thể đem đến sự cứu rỗi, nhưng Chúa Jêsus thì có thể. Sự sống đời đời không phải là những gì chúng ta làm để đẹp lòng Đức Chúa Trời, mà là điều Chúa Jêsus đã làm để chúng ta được Đức Chúa Trời chấp nhận (Ê-phê-sô 2:8-9). Khi tôn giáo trở nên lớn hơn Chúa Jêsus, thì có điều gì đó không ổn. Khi bộ mặt tôn giáo cản trở tấm lòng của Đức Chúa Trời, thì Ngài cho phép loại bỏ nó. Khi Đức Chúa Trời muốn thế giới biết Chúa Jêsus, Ngài khiến dân sự Ngài đi khắp mọi nơi. Có thể khó, nhưng Đức Chúa Trời sẽ kiềm hãm điều tồi tệ nhất của điều ác để lẽ thật của Phúc Âm được lan truyền. Hễ bạn đi đâu, ngay cả khi không muốn đi, cũng hãy đem theo Chúa Jêsus và Lời của Ngài. Hãy chiếu sáng!

Lạy Cha Thiên Thượng! Cảm ơn Cha vì Ngài đang điều khiển thế giới hỗn loạn này và thậm chí đã sử dụng lòng căm thù của nó để định hình cách thức truyền bá Phúc Âm. Hãy tha thứ cho con vì đã nghĩ đến việc thối lui khi sự chống đối gia tăng. Xin giúp con luôn vững vàng hoặc luôn đi cùng với Ngài. Con cầu nguyện cho những anh chị em của con đang bị bắt bớ. Xin ban cho họ sự khôn ngoan để vững vàng và luôn theo sự chỉ dẫn của Ngài. Nhân danh Chúa Jêsus. Amen.

Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn