Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Thời điểm của Đức Chúa Trời

Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 26:1-5

“Vả, Đức Chúa Jêsus đã phán những lời ấy xong rồi, thì phán cùng môn đồ rằng: Các ngươi biết rằng còn hai ngày nữa thì đến lễ Vượt qua, và Con người sẽ bị nộp để chịu đóng đinh trên cây thập tự. Bấy giờ các thầy tế lễ cả và các trưởng lão trong dân nhóm lại trong tòa thầy cả thượng phẩm tên là Cai-phe; và bàn với nhau dùng mưu chước gì đặng bắt Đức Chúa Jêsus mà giết. Song họ nói rằng: Không nên làm trong ngày lễ, e trong dân chúng sanh ra điều xào xạc chăng.” (BTT)

Các môn đồ đã được biết cách vắn tắt. Chẳng bao lâu nữa, Chúa Jêsus sẽ lìa họ. Là những sứ đồ của Chúa Jêsus, công việc của họ là nói cho thế gian biết về Đức Chúa Trời và Đấng Cứu Rỗi của họ (Giăng 20:28) cho đến khi Ngài trở lại trong vinh quang với tư cách là một Thẩm phán (Ma-thi-ơ 24-25). Nhiều năm trước đó, từ trước khi hoá hình (Ma-thi-ơ 16:21), Chúa Jêsus đã nhiều lần nói với các môn đồ rằng Ngài sẽ chịu nhiều sự khốn khổ và chịu chết. Chúa Jêsus biết các nhà lãnh đạo tôn giáo (những người nhận là đại diện cho Đức Chúa Trời nhưng chẳng biết Ngài) sẽ đòi giết Ngài.

Chúa Jêsus biết Ngài sẽ bị hành hình bằng cách đóng đinh và biết thời điểm, bởi vì đó là kế hoạch của Đức Chúa Trời. Ngài là Đấng kiểm soát. Trái lại, những nhà lãnh đạo thuộc linh của Y-sơ-ra-ên thì không biết. Mặc dù việc đóng đinh Chúa Jêsus được thúc đẩy bởi lòng căm thù của họ đối với Ngài và với thẩm quyền rõ ràng của Ngài, nhưng họ không biết Ngài sẽ chết như thế nào hoặc khi nào. Cái chết bằng cách đóng đinh không thuộc thẩm quyền xét xử của họ. Chỉ có chính quyền La Mã mới có thể thực hiện điều đó. Mặt khác, những người lính đã làm ngơ khi người ta bị ném đá đến chết. Hoặc có lẽ họ có thể bắt giữ và giết Ngài cách bí mật.

Nhưng kế hoạch của Đức Chúa Trời là Đấng Christ phải chết cách công khai để nhiều người chứng kiến và không ai nghi ngờ gì (Công vụ 26:26). Ngài cũng phải chịu chết vào ngày lễ Vượt qua vì Ngài là Chiên Con của Đức Chúa Trời, Đấng sẽ cất tội lỗi của thế gian đi (Giăng 1:29). Và chỉ còn hai ngày nữa là đến Lễ Vượt qua. Vì vậy, Chúa Jêsus đã phán cùng các môn đồ; sau này họ sẽ chắc chắn rằng đó không phải là tai nạn mà là kế hoạch của Đức Chúa Trời (Công vụ 2:23). Nhưng các thầy tế lễ cả và các trưởng lão quyết định không giết Ngài hoặc thậm chí bắt giữ Ngài trong ngày lễ, vì sợ rằng có một cuộc bạo động công khai và người La Mã không còn tin tưởng quyền lãnh đạo của họ nữa. Họ nghĩ rằng họ đang kiểm soát, nhưng không phải vậy – bởi vì họ không phải là Đức Chúa Trời. Đã bao nhiêu lần chúng ta cho rằng thế giới đang kiểm soát và Đức Chúa Trời không có quyền lực? Thật là sai lầm.

Lý do Chúa Jêsus đến thế gian là để chịu chết. Đức Chúa Trời đã sắp xếp đây sẽ là một sự kiện được mọi người biết đến và đã lên kế hoạch chính xác khi nào sẽ xảy ra. Cũng một thể ấy, Ngài hoạch định từng hoàn cảnh của mỗi một con cái Ngài (Rô-ma 8:28). Chỉ có Đức Chúa Trời mới biết trước được tương lai (Sa-tan thì không, dù nó nói dối chúng ta để làm chúng ta sợ hãi), và duy chỉ Ngài mới có thẩm quyền chu cấp mọi điều chúng ta cần (Rô-ma 8:32). Hãy tin và sống với niềm tin nơi chính Chúa; và khích lệ những Cơ Đốc nhân khác cũng sống như vậy. Đó là khởi đầu của đời sống tin cậy Đấng Christ.

Lạy Chúa của muôn loài, con cảm ơn Ngài vì Ngài kiểm soát mọi việc. Cảm ơn Ngài đã lập kế hoạch cho sự chết của Chúa Jêsus và sắp xếp thời điểm để con được cứu rỗi và được phước. Xin tha thứ khi con tin những lời nói dối của Sa-tan và sợ hãi không tin cậy Ngài. Xin giúp con biết rằng khi Ngài ban sự cứu rỗi cho con, thì Ngài cũng thỏa đáp mọi nhu cầu theo thời điểm của Ngài. Trong danh Chúa Jêsus. Amen!

Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn