Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Tất cả đều nằm trong kế hoạch

Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 2:13-15

“Sau khi mấy thầy đó đi rồi, có một thiên sứ của Chúa hiện đến cùng Giô-sép trong chiêm bao, mà truyền rằng: Hãy chờ dậy, đem con trẻ và mẹ Ngài trốn qua nước Ê-díp-tô, rồi cứ ở đó cho tới chừng nào ta bảo ngươi; vì vua Hê-rốt sẽ kiếm con trẻ ấy mà giết. Giô-sép bèn chờ dậy, đem con trẻ và mẹ Ngài đang ban đêm lánh qua nước Ê-díp-tô. Người ở đó cho tới khi vua Hê-rốt băng, hầu cho ứng nghiệm lời Chúa đã dùng đấng tiên tri mà phán rằng: Ta đã gọi Con ta ra khỏi nước Ê-díp-tô.” (BTT)

Các thầy thông thái đã trở về xứ mình. Trong giấc chiêm bao, Chúa bảo họ không được nói cho vua Hê-rốt bất cứ điều gì về việc gặp được Chúa Jêsus cả; vì vậy họ đã lánh sang đường khác để về xứ mà không đi ngang qua thành Giê-ru-sa-lem. Cách lâu sau, Giô-sép có chiêm bao Chúa bảo ông phải trốn khỏi thành Bết-lê-hem ngay vì vua Hê-rốt muốn tìm giết Chúa Jêsus. Chiêm bao ấy làm ông tỉnh giấc và ông nhanh chóng đánh thức Ma-ri dậy. Họ hối hả sắp xếp những lễ vật của các bác sĩ đã dâng và bồng theo Chúa Jêsus lên đường trong lúc nửa đêm. Chúa bảo Giô-sép đi qua Ai-cập ngay, đừng chậm trễ. Và họ đã làm như vậy.

Chúa phán và Giô-sép vâng lời. Các của dâng do các nhà thông thái mang đến được đem bán làm ngân khoản để chu cấp cho gia đình nhỏ nầy: và họ đã ở tại Ai-cập cho đến khi vua Hê-rốt độc ác băng hà. Y như con cái Y-sơ-ra-ên được giải cứu ra khỏi xứ Ai-cập, Con Đức Chúa Trời sẽ được giải cứu khỏi nơi đó để ứng nghiệm lời tiên tri trong Ô-sê 11:1. Tất cả đều nằm trong kế hoạch của Chúa.

Giô-sép đã biết rằng khi Chúa phán thì sự việc xảy ra y như vậy; và nếu ông ở trong kế hoạch của Chúa, thì ông cần phải vâng lời Ngài ngay lập tức. Tình cảnh không mấy dễ chịu nhưng Chúa đã chu cấp mọi điều cho ông bà trốn qua xứ khác, và truyền lệnh cho ông phải làm ngay. Có thể vài người sẽ cho rằng sự vâng theo và hành động ngay chỉ dành cho đầy tớ mà thôi. Đúng như vậy! Tất cả con dân Chúa không chỉ là thành viên trong gia đình mà còn là đầy tớ của Chúa; và mỗi người đầy tớ của Đức Chúa Trời Hằng sống cần phải nhanh chóng vâng phục hầu cho kế hoạch của Ngài sẽ được kết quả theo ý Chúa. Giô-sép khao khát nhìn biết Lời Đức Chúa Trời phán được ứng nghiệm. Vì vậy, ông chọn cách vâng theo lời Chúa để đảm bảo rằng ông không cản trở mục đích của Chúa. Bạn có biết Chúa muốn bạn làm gì không? Vậy thì sao bạn lại không làm? Sự vâng lời là phương cách duy nhất để nhận được ơn phước Chúa ban theo kế hoạch của Ngài.

Cha Thánh ơi! Con cảm ơn Chúa đã nói cho con biết điều nào là đúng và có thật, và cho con cơ hội để dự phần vào kế hoạch lớn của Ngài. Con xin lỗi nếu con chống nghịch lại Chúa khi con không vâng theo sự hướng dẫn của Ngài. Con cầu xin Chúa tha thứ cho con và ban cho con cơ hội mới để vâng lời Chúa. Xin giúp con thấy được con phải là một phần trong kế hoạch lớn của Chúa hơn là mong chờ Chúa sẽ giúp con làm được hết những kế hoạch nhỏ của con. Nhân danh Chúa Jêsus. Amen!

Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn