Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Sẽ không còn sợ hãi

Kinh Thánh: Giê-rê-mi 30:1-10

1 Có lời của Đức Giê-hô-va phán cùng Giê-rê-mi rằng: 2 Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, phán như vầy: Hãy chép mọi lời ta đã phán cùng ngươi vào trong sách. 3 Đức Giê-hô-va phán: Nầy, những ngày đến, bấy giờ ta sẽ đem những kẻ bị phu tù của dân Y-sơ-ra-ên và dân Giu-đa ta trở về. Đức Giê-hô-va phán: Ta sẽ khiến chúng nó về trong đất mà ta đã ban cho tổ phụ chúng nó, và chúng nó sẽ được đất ấy làm sản nghiệp. 4 Đây là những lời của Đức Giê-hô-va đã phán về Y-sơ-ra-ên và Giu-đa. 5 Đức Giê-hô-va phán như vầy: Chúng ta đã nghe tiếng run rẩy sợ hãi, chẳng phải tiếng bình an. 6 Hãy dò la, hỏi thử có phải ấy là đàn ông sanh đẻ không? Làm sao ta thấy mọi người nam đều lấy tay đỡ lưng mình như đàn bà đang đẻ? Làm sao mặt ai nấy đều tái xanh đi? 7 Khốn thay! Ngày đó thật lớn, đến nỗi chẳng hề có ngày nào giống như vậy. Ấy là kỳ tai hại của Gia-cốp! Nhưng nó sẽ được cứu thoát khỏi sự ấy. 8 Đức Giê-hô-va vạn quân phán: Trong ngày đó, ta sẽ bẻ ách nó khỏi cổ ngươi; sẽ dứt dây trói ngươi, dân ngoại sẽ không bắt nó phục dịch nữa; 9 nhưng chúng nó sẽ hầu việc Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình, và Đa-vít, vua mình, mà ta sẽ dấy lên cho. 10 Đức Giê-hô-va phán: Hỡi Gia-cốp, ngươi là tôi tớ ta, chớ sợ chi. Hỡi Y-sơ-ra-ên, đừng kinh hãi! vì, nầy, ta sẽ cứu ngươi từ phương xa, và dòng dõi ngươi từ đất bị đày. Gia-cốp sẽ trở về được yên lặng an ổn, chẳng có ai làm cho nó sợ hãi.

Câu gốc: “Nếu các ngươi tuân theo luật pháp ta, gìn giữ các điều răn ta và làm theo,… Ta sẽ giáng sự bình tịnh trong nước, các ngươi ngủ không sợ ai dọa; ta sẽ diệt những loài thú dữ khỏi xứ, gươm giáo chẳng đưa qua xứ các ngươi” (Lê-vi Ký 26:3, 6)

Câu hỏi suy ngẫm:

-Những cụm từ nào được dùng để mô tả kỳ tai nạn kinh khiếp đang giáng xuống dân Giu-đa và dân Y-sơ-ra-ên?

– Lời hứa từ Đức Giê-hô-va dành cho dân Chúa như thế nào?

-Bạn nhận được lời bảo đảm nào từ Đức Chúa Trời để kinh nghiệm đời sống không lo sợ?

Tiên tri Giê-rê-mi tiếp nhận Lời của Đức Giê-hô-va phán cho dân Y-sơ-ra-ên và dân Giu-đa rằng Ngài sẽ giải cứu họ, Ngài sẽ đem những phu tù trở về lại trong đất mà Ngài đã ban cho tổ phụ của họ (câu 3-4). “Tiếng run rẩy sợ hãi” trong câu 5 chính là cụm từ mô tả sự run sợ, kinh khiếp khi phải đối diện với sự tàn diệt trong cơn chiến trận, và cụm từ “đàn ông sinh đẻ” trong câu 6 nói lên tâm trạng lo lắng, bồn chồn cùng những sự đau đớn phải đối diện của những người nam giống như những cơn đau chuyển dạ… Tất cả những điều ấy được dùng để nói lên tâm trạng cùng những nỗi khốn khó mà dân Y-sơ-ra-ên và dân Giu-đa đang phải đối diện trong cảnh phu tù.Tuy nhiên, trong ngày kinh khiếp, trong kỳ tai nạn ấy Đức Giê-hô-va sẽ giải cứu họ, đó là lý do họ sẽ chẳng còn phải sợ hãi nữa. Đức Giê-hô-va thành tín sẽ giữ lời hứa của Ngài để “bẻ ách nó khỏi cổ ngươi; sẽ dứt dây trói ngươi, dân ngoại sẽ không bắt nó phục dịch nữa…” (câu 5). Dân Chúa đã trải nghiệm sự khốn khổ tại nơi xứ người, họ không được thờ phượng Đức Chúa Trời mà bị buộc phải thờ phượng thần tượng hư không. Họ đã than khóc, đã khát khao lại được đàn hát để ca ngợi Đức Chúa Trời (Thi Thiên 137:1, 4). Chính vì thế, lời hứa từ Đức Giê-hô-va rằng họ sẽ được trở về, lại được phục vụ Đức Chúa Trời, và phục vụ Vua mình, vị Vua mà Chúa sẽ dấy lên trong dòng dõi Vua Đa-vít của chính dân tộc họ (câu 9).Đức Giê-hô-va không bao giờ quên lời hứa của Ngài với dân Y-sơ-ra-ên và Giu-đa, Ngài phán nếu dân Chúa “tuân theo luật pháp ta, gìn giữ các điều răn ta và làm theo” (Lê-vi Ký 26:3) thì họ sẽ không lo sợ bất cứ điều gì vì chính Đức Giê-hô-va sẽ ban bình tịnh trong xứ của họ. Mỗi chúng ta có thể đang ở trong kỳ tai nạn lớn, có thể đang phải trải qua những lo sợ, đau đớn, bất an. Tuy nhiên, chắc chắn đến thời điểm của Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ nhận được sự giải cứu kỳ diệu của Ngài và chúng ta lại tiếp tục được bảo đảm sẽ không phải sống trong sợ hãi nữa. Hãy bước đi bởi đức tin với Đức Chúa Trời thành tín và yêu thương.Bạn đã từng kinh nghiệm sự giải cứu từ Đức Chúa Trời trong những cơn rất đau đớn của mình chưa?Kính lạy Đức Chúa Trời Thành Tín! Học biết sự chăm sóc của Ngài trên tuyển dân Y-sơ-ra-ên và Giu-đa, con thấy tình yêu, lòng thương xót và sự thành tín của Ngài thật lớn. Xin giúp con luôn trọn thành tuân giữ luật pháp của Chúa và làm theo để trọn đời con được sống trong sự bình tịnh Ngài ban.

● Đọc Kinh Thánh trong ba năm: II Các Vua 14—Nguồn: Bài Học Kinh Thánh Hằng Ngày

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2023. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn