Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Sẵn sàng cho Chúa

Kinh Thánh: Mác 1:1-3

“Đầu Tin lành của Đức Chúa Jêsus Christ, là Con Đức Chúa Trời. Như đã chép trong sách tiên tri Ê-sai rằng: Nầy, ta sai sứ ta đến trước mặt ngươi, Người sẽ dọn đường cho ngươi. Có tiếng kêu trong đồng vắng rằng: Hãy dọn đường Chúa, ban bằng các nẻo Ngài.” (BTT)

Chúa Jêsus không đến, hoặc làm công việc của Ngài mà không báo trước (A-mốt 3:7). Ê-sai đã thông báo về Giăng Báp-tít (Ê-sai 40:3) và Giăng thông báo về Chúa Jêsus thể nào (Giăng 1:29), thì nhiệm vụ của con dân Chúa ngày nay là chuẩn bị thế giới bội nghịch cho sự hiện đến của Vua thể ấy (Ma-thi-ơ 28:18-20). Mác cho biết rõ ràng về danh tính của Chúa Jêsus. Ngài là Đấng Mết-si-a như Đức Chúa Trời đã hứa. “Mết-si-a” trong nguyên ngữ Hê-bơ-rơ có nghĩa là “Người được chọn” hoặc “Người được xức dầu”: từ liệu tương đương trong nguyên ngữ Hy-lạp là “Christos” mà trong tiếng Anh, chúng ta gọi là “Christ”.

Trong Cựu Ước, “những người được xức dầu” là những tiên tri, thầy tế lễ hoặc các vua. Tiên tri công bố lẽ thật từ Đức Chúa Trời và hướng dẫn dân sự ăn năn (1 Sử Ký 16:22); thầy tế lễ sẽ cầu xin Đức Chúa Trời giùm cho dân sự và dâng tế lễ để tội lỗi của họ được tha (Xuất 30:30); còn các vua cai trị bằng thẩm quyền của Đức Chúa Trời (I Các Vua 1:34). Chúa Jêsus đã hoàn thành tất cả các vai trò đó và được nói tiên tri trong Cựu Ước – Ngài là Đấng Cứu Rỗi của Đức Chúa Trời để giải cứu dân sự của Ngài (từ Sáng 3:15 đến Mal. 3:1). Hơn thế nữa – Chúa Jêsus cũng là Đức Chúa Con, Đấng ban sự sống mới cho những ai tin nhận Ngài (Giăng 20:31). Mục đích của Mác khi viết sách Phúc Âm của mình là giải thích “Tin Lành” này về Chúa Jêsus.

Thông báo về sự xuất hiện của một nhân vật quan trọng là đặc ân rất đặc biệt. Giăng Báp-tít đã dành cả đời sống chức vụ của mình để loan báo về Con Đức Chúa Trời; và khi làm điều đó, ông biết rằng Chúa Jêsus phải dấy lên và ông phải hạ xuống (Giăng 3:30). Vậy tại sao, một số Cơ Đốc nhân trong thế kỷ 21 này lại nghĩ rằng Đức Chúa Trời muốn họ trở thành trung tâm của mọi sự chú ý? Một số khác làm tất cả trong khả năng của họ để trấn an một thế giới vô thần rằng các Cơ Đốc nhân vẫn “bình thường” như họ vốn có. Tín hữu bị dẫn dụ vào ảo tưởng cho rằng một Cơ Đốc nhân “thành công” phải được mọi người tôn vinh. Sự thật là: Cuộc đời của Giăng Báp-tít thì khiêm nhường và kết thúc một cách nhục nhã (Mác 6:25-29), cũng như cuộc đời của hầu hết các sứ đồ. Tại sao chúng ta đánh giá mình tốt hơn (Giăng 15:20)? Điều quan trọng của cuộc đời của Giăng không phải là tìm sự thoải mái hay sự nổi tiếng – mà đơn giản là ông công bố mọi người cần phải ăn năn về những tội lỗi của họ để họ có thể sẵn sàng tiếp nhận Chúa Jêsus, Đấng Mết-si-a, Con Đức Chúa Trời và là Chiên Con của Đức Chúa Trời.

Nếu chúng ta được tôn vinh trong cộng đồng và tại nơi làm việc, chúng ta nên cảm ơn Chúa và sử dụng đặc ân đó để chia sẻ Phúc Âm. Nhưng chúng ta không nên mong đợi để được vinh danh mà nên mong đợi được chú ý. Nếu chúng ta trung thành làm chứng, đồng nghiệp của chúng ta sẽ học được cách chúng ta tôn vinh Đấng Christ và họ sẽ được thôi thúc làm điều tương tự. Một phần, khuyến khích một số người tìm kiếm Chúa trong khi những người khác thoái lui hơn trong sự bội nghịch là thách thức cho một đời sống tin kính. Nếu họ tìm kiếm Chúa – đừng cho rằng đó là nhờ một cá nhân nào đó. Nếu họ khước từ, không phải là họ từ chối bạn, nhưng là từ chối Đấng Christ – nếu họ vu khống bạn vì đời sống thánh khiết của bạn. Nếu họ hỏi làm thế nào để được cứu, chắc chắn họ sẽ mong đợi chúng ta chuẩn bị sẵn câu trả lời.

Lạy Đức Chúa Trời, cảm ơn Ngài về Tin Lành của Chúa Jêsus và về những người đầu tiên giải thích sứ điệp đó cho con. Xin tha thứ cho con vì đã không nói về Chúa Jêsus cho những người mà con đang sống chung và cùng làm việc. Xin giúp con sống theo lẽ thật ngay hôm nay để bạn bè và đồng nghiệp của con sẽ muốn nghe về Lời của Ngài và sẵn sàng tiếp nhận Chúa Jêsus. Trong danh Chúa Jêsus. Amen!

Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn