Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Phục hồi người phạm lỗi (2)

Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 18:18-20

“Quả thật, ta nói cùng các ngươi, hễ điều gì mà các ngươi buộc ở dưới đất thì cũng sẽ buộc ở trên trời, và điều gì mà các ngươi mở ở dưới đất thì cũng sẽ mở ở trên trời. Quả thật, ta lại nói cùng các ngươi, nếu hai người trong các ngươi thuận nhau ở dưới đất mà cầu xin không cứ việc chi, thì Cha ta ở trên trời sẽ cho họ. Vì nơi nào có hai ba người nhân danh ta nhóm nhau lại, thì ta ở giữa họ.” (BTT)

Những câu Kinh Thánh này xuất hiện ngay sau lời dạy của Chúa Jêsus về vai trò của Hội Thánh trong việc dẫn dắt những tín đồ lầm lạc quay trở lại ăn năn – trước hết là nói chuyện riêng, sau đó là mời thêm người làm chứng. Nếu họ không ăn năn, thì nên trình bày vấn đề trước Hội Thánh và người có lỗi sẽ bị dứt phép thông công.

Chúa Jêsus đã thêm vào lời dạy đó rằng Hội Thánh khi hiệp nhau lại có một vai trò thiêng liêng. Khi các tín hữu hiệp lòng với nhau trong sự cầu nguyện thì Chúa sẽ hành động. Ngài ngăn cản những người khước từ sự ăn năn không tiếp tục phạm tội, và Ngài sẽ ban phước cũng như phục hồi những ai biết ăn năn.

Con cái Chúa, khi hiệp lòng và cầu nguyện dưới sự dẫn dắt của Ngài, thực sự tạo nên sự khác biệt. Với sự cảm động của Đức Thánh Linh, họ thấy mình đang cùng làm việc với Đức Chúa Trời để đạt được mục đích của Ngài là ăn năn và phục hồi. Khi họ cầu nguyện, Ngài giải phóng những tín đồ biết ăn năn khỏi sự giam cầm của tội lỗi (Công vụ 8:21-24). Mặt khác, khi Hội Thánh hiệp lòng cầu nguyện, những tội nhân cứng lòng bị dứt phép thông công không thể mong chờ nhận được sự an ủi trong Hội Thánh cho đến khi họ quyết định ăn năn (1 Cô-rinh-tô 5:3-5).

Những câu Kinh Thánh này không ủng hộ thái độ phổ biến trong các Hội Thánh phương Tây cho rằng Hội Thánh không có quyền can thiệp vào con đường mà một tín đồ lầm lạc ​​muốn đi. Thật vậy, nếu Hội Thánh không quan tâm đến việc Danh Chúa đang bị phỉ báng bởi hành vi không tin kính của một tín đồ, thì Hội Thánh đã bị bệnh về mặt thuộc linh. Nhưng những câu Kinh Thánh này không bảo chúng ta chỉ trích những tín hữu khác với thái độ kiêu ngạo. Chúa Jêsus muốn các Hội Thánh biết rằng họ không được đứng nhìn khi một người tuyên bố tin Phúc Âm nhưng lại từ chối ăn năn về sự không tin kính. Chúa muốn các Hội Thánh phải có trách nhiệm với sức khỏe thuộc linh của hội chúng và cầu nguyện cho những nan đề làm cho Phúc Âm bị xem nhẹ, còn tội nhân ngày càng bại hoại. Khi dân sự của Đức Chúa Trời cầu nguyện, thì Ngài hành động trong họ cách mạnh mẽ.

Kính lạy Đức Chúa Cha! Cảm ơn Chúa đã quan tâm đến sức khỏe thuộc linh của con cái Ngài bằng cách giao cho anh chị em trong Hội Thánh trách nhiệm cầu nguyện cho những người đang lầm lạc. Cảm ơn Chúa đã nhậm lời cầu nguyện cách đầy năng quyền để Hội Thánh tôn vinh Ngài. Xin Chúa tha tội cho con vì đã sơ suất hoặc không quan tâm đến những điều không tin kính trong Hội Thánh. Xin Chúa dạy con biết rằng con không được kiêu ngạo chỉ trích người khác, nhưng có nghĩa vụ cầu nguyện cùng các anh chị em trong Hội Thánh hầu cho người có lỗi biết ăn năn và được phục hồi mối thông công với Chúa và Hội Thánh. Nhân danh Đức Chúa Jêsus Christ, Amen!

Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn