Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Phi-Líp và Hoạn quan Ê-thi-ô-bi

Kinh Thánh: Công Vụ 8:26-40

26 Bấy giờ, có một thiên sứ của Chúa phán cùng Phi-líp rằng: Hãy chờ dậy đi qua phía nam, trên con đường từ thành Giê-ru-sa-lem xuống thành Ga-xa. Đường ấy vắng vẻ. 27 Người chờ dậy và đi. Kìa, có một hoạn quan Ê-thi-ô-bi, làm quan hầu của Can-đác, nữ vương nước Ê-thi-ô-bi, coi sóc hết cả kho tàng bà, đã đến thành Giê-ru-sa-lem để thờ phượng, 28 khi trở về, ngồi trên xe mà đọc sách tiên tri Ê-sai. 29 Đức Thánh Linh phán cùng Phi-líp rằng: Hãy lại gần và theo kịp xe đó. 30 Phi-líp chạy đến, nghe người Ê-thi-ô-bi đọc sách tiên tri Ê-sai, thì nói rằng: Ông hiểu lời mình đọc đó chăng? 31 Hoạn quan trả lời rằng: Nếu chẳng ai dạy cho tôi, thể nào tôi hiểu được? Người bèn mời Phi-líp lên xe ngồi kề bên. 32 Vả, chỗ người đọc trong Kinh Thánh là đoạn nầy: Người đã bị kéo đi như con chiên đến hàng làm thịt, Lại như chiên con câm trước mặt kẻ hớt lông, người chẳng mở miệng. 33 Trong khi người hèn hạ thì sự đoán xét Người đã bị cất đi. Còn ai sẽ kể đời của Người? Vì sự sống Người đã bị rút khỏi đất rồi. 34 Hoạn quan cất tiếng nói cùng Phi-líp rằng: Tôi xin hỏi ông, đấng tiên tri đã nói điều đó về ai? Có phải nói về chính mình người chăng, hay là về người nào khác? 35 Phi-líp bèn mở miệng, bắt đầu từ chỗ Kinh Thánh đó mà rao giảng Đức Chúa Jêsus cho người. 36 Hai người đang đi dọc đường, gặp chỗ có nước, hoạn quan nói rằng: Nầy, nước đây, có sự gì ngăn cấm tôi chịu phép báp-tem chăng? 37 Phi-líp nói: Nếu ông hết lòng tin, điều đó có thể được. Hoạn quan trả lời rằng: Tôi tin rằng Đức Chúa Jêsus Christ là Con Đức Chúa Trời. 38 Người biểu dừng xe lại; rồi cả hai đều xuống nước, và Phi-líp làm phép báp-tem cho hoạn quan. 39 Khi ở dưới nước lên, thì Thánh Linh của Chúa đem Phi-líp đi; hoạn quan chẳng thấy người nữa, cứ hớn hở đi đường. 40 Còn Phi-líp thì người ta thấy ở trong thành A-xốt; từ đó người đi đến thành Sê-sa-rê, cũng giảng Tin Lành khắp những thành nào mình đã ghé qua.

Câu gốc: “Đức tin đến bởi sự người ta nghe, mà người ta nghe là khi Lời của Đấng Christ được rao giảng” (Rô-ma 10:17)

Câu hỏi suy ngẫm:

-Tại sao ông Phi-líp rời Sa-ma-ri đi vào con đường hoang vắng?

-Đức Thánh Linh hướng dẫn ông gặp ai và làm gì? Kết quả ra sao?

-Nhờ đâu ông có được kết quả như vậy? Ngày nay chúng ta cần làm gì để công tác rao truyền Danh Chúa được kết quả?

Khi Hội Thánh phát triển lớn mạnh sau ngày Lễ Ngũ Tuần, một cơn bách hại lớn xảy ra tại Giê-ru-sa-lem, các tín hữu phải tan lạc khắp nơi, đến đâu họ cũng rao truyền Danh Chúa. Ông Phi-líp cũng đến Sa-ma-ri và rao giảng về Chúa rất kết quả (Công Vụ 8:4-13). Đang khi đó, một thiên sứ bảo ông hãy xuống Ga-xa, là con đường rất hoang vắng, cách Giê-ru-sa-lem khoảng 80 cây số.

Ông Phi-líp vâng lời đi ngay và gặp đoàn hành hương của hoạn quan Ê-thi-ô-bi trên đường về xứ sau khi thờ phượng Chúa tại Giê-ru-sa-lem. Đức Thánh Linh bảo ông Phi-líp đến gần đoàn lữ hành, ông vâng lời chạy theo, lúc ấy viên hoạn quan đang đọc sách Tiên tri Ê-sai chỗ nói về người đầy tớ của Đức Chúa Trời chịu xét xử bất công và bị giết (Ê-sai 53:7-8). Nhân cơ hội đó, ông Phi-líp bắt chuyện với vị quan và giải thích Kinh Thánh về Tin Lành cứu rỗi trong Đức Chúa Giê-xu. Vị quan tiếp nhận Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa của mình và bày tỏ đức tin công khai bằng cách yêu cầu làm Báp-têm khi đi ngang qua chỗ có nước. Vừa lên khỏi nước, Đức Thánh Linh thình lình đem ông Phi-líp đến thành A-xốt cách đó chừng 30 cây số, ông tiếp tục rao giảng Phúc Âm tại các thành trên đường đi đến hải cảng Sê-sa-rê, còn vị quan vui mừng tiếp tục hành trình về xứ Ê-thi-ô-bi, thuộc Phi Châu.Ông Phi-líp đã thành công trong việc rao truyền Danh Chúa cho hoạn quan Ê-thi-ô-bi. Trước hết, do ông có tấm lòng vâng lời Chúa trọn vẹn, dù đang thành công nhưng khi Chúa gọi sai đi, ông vẫn sẵn lòng. Thứ hai, công tác chứng đạo do Đức Thánh Linh là Đấng ban quyền năng cho người làm chứng (Công Vụ 1:8), Ngài cũng hướng dẫn ông Phi-líp từng chi tiết trong công tác chứng đạo, ông Phi-líp đã đầu phục trọn vẹn Chúa Thánh Linh.

Thứ ba, quyền năng của Lời Kinh Thánh là công cụ chính bày tỏ chân lý và bắt phục người nghe, khiến người nghe có lòng mềm mại để tìm cầu chân lý. Và điểm quan trọng là chủ đề chính trong công tác chứng đạo phải là sự cứu rỗi qua Chúa Cứu Thế Giê-xu.Ngày nay, vẫn còn nhiều người đang khao khát Chúa. Đức Thánh Linh luôn đem đến cho chúng ta nhiều cơ hội, điều quan trọng là chúng ta cần vâng phục sự dẫn dắt của Chúa để rao truyền Danh Ngài cho những người được Thánh Linh thúc giục trong lòng chúng ta.

Khi chúng ta vâng phục Chúa thì quyền năng của Đức Thánh Linh và Lời Chúa sẽ bắt phục người nghe để họ tin nhận Chúa mà được cứu. Xin Chúa cho chúng ta dạn dĩ rao truyền Danh Chúa cho đồng bào mình.Bạn vâng phục Chúa Thánh Linh trong công tác rao truyền Danh Chúa như thế nào?Lạy Chúa, xin cho con luôn đầu phục Đức Thánh Linh. Xin ban cho con lòng vâng phục Chúa trọn vẹn và dạn dĩ rao truyền Danh Chúa để nhiều người nhận được sự cứu rỗi Chúa ban.

● Đọc Kinh Thánh trong ba năm: II Các Vua 8

Nguồn: Bài Học Kinh Thánh Hằng Ngày

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn