Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Phẩm tính bình-an

Kinh Thánh: Ga-la-ti 5:22-23

22 Nhưng trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ: 23 không có luật pháp nào cấm các sự đó.Câu gốc: “Nhưng trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ” (câu 22).       

Câu hỏi suy ngẫm:

Phẩm tính bình an của trái Thánh Linh có ý nghĩa gì?

Sứ đồ Phao-lô muốn con cái Chúa sản sinh ra phẩm tính bình an như thế nào trong đời sống?

Làm thế nào bạn có thể sống bình an giữa thế giới đầy biến động này?       

Sau phẩm tính “yêu thương” và “vui mừng,” Sứ đồ Phao-lô đề cập đến phẩm tính “bình an” một trong những mỹ đức của Trái Thánh Linh mà Cơ Đốc nhân cần phải sản sinh khi có Chúa Thánh Linh cai trị. Bình an là trạng thái không sợ hãi hốt hoảng nhưng an tâm và thỏa lòng giữa muôn vàn lo âu trong cuộc sống. Đó là trạng thái có được khi ở trong sự hiệp nhất với Đức Chúa Trời và hòa hợp với người khác. Phẩm tính bình an là một trong những mỹ đức được sản sinh ra trong đời sống con cái Chúa từ sự cai trị và hành động của Chúa Thánh Linh. Khi chúng ta đầu phục và phó thác mình cho Chúa để Ngài kiểm soát tấm lòng, ý chí và tâm trí của chúng ta thì phẩm tính bình an sẽ hiện diện trong lòng chúng ta. Và một khi chúng ta được hòa thuận với Đức Chúa Trời, tấm lòng được bình an thì chúng ta sẽ dễ dàng sống hòa bình với người khác.         

Sứ đồ Phao-lô nhiều lần đề cập đến “sự bình an” mà con cái Chúa có được trong Chúa Cứu Thế Giê-xu và từ đó đời sống sẽ sinh ra phẩm tính bình an để ảnh hưởng đến người khác. Trong hầu hết các thư tín của Sứ đồ Phao-lô, có lẽ ông hiểu rằng con người rất dễ đánh mất sự bình an, nên ông luôn cầu xin sự bình an của Chúa hiện diện trong đời sống con dân Chúa. Ông cầu nguyện rằng: “Nguyền xin chính Chúa bình an ban sự bình an cho anh em trong mọi khi, đủ mọi cách! Lại xin Chúa ở cùng anh em hết thảy!” (II Tê-sa-lô-ni-ca 3:16).       

 Sứ đồ Phao-lô cũng khuyên chúng ta: “Nếu có thể được, thì hãy hết sức mình mà hòa thuận với mọi người” (Rô-ma 12:18). Phẩm tính bình an mà con dân Chúa có được sẽ khích lệ chúng ta đem hòa bình đến cho người khác trong nếp sống hàng ngày. Chính Chúa Giê-xu dạy trong các phước lành rằng: “Phước cho những kẻ làm cho người hòa thuận, vì sẽ được gọi là con Đức Chúa Trời!” (Ma-thi-ơ 5:9). Khi chúng ta tin nhận Chúa Giê-xu, trở nên con cái Đức Chúa Trời, được hòa thuận với Ngài thì Chúa muốn chúng ta cũng sống hòa thuận với người khác và giúp người khác sống hòa thuận với nhau nữa.         

Tuy nhiên, cuộc sống xung quanh rất dễ làm cho chúng ta bất an, sợ hãi. Vì thế, chúng ta cần phải luôn cảnh tỉnh, giữ mình trong sự hiện diện và dẫn dắt của Chúa Thánh Linh. Hãy để sự bình an của Chúa luôn ngự trị trong tấm lòng và từ đó đời sống sẽ sinh ra phẩm tính bình an, mang hòa bình đến cho người xung quanh và cho thế giới đầy biến động này.

Cuộc đời bạn có thể hiện phẩm tính bình an của Chúa Thánh Linh chưa?     

Lạy Chúa, nguyện cuộc đời con sẽ sản sinh ra phẩm tính bình an của Chúa Thánh Linh hàng ngày để con có thể giúp người khác nhận biết Chúa và cũng có sự bình an trong Ngài.

● Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Lê-vi Ký 1-2—Nguồn: Bài Học Kinh Thánh Hằng Ngày

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2023. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn