Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Môn đồ giả

Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 7:20-23

“Ấy vậy, các ngươi nhờ những trái nó mà nhận biết được. Chẳng phải hễ những kẻ nói cùng ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, thì đều được vào nước thiên đàng đâu; nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của Cha ta ở trên trời mà thôi. Ngày đó, sẽ có nhiều người thưa cùng ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, chúng tôi chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri sao? nhân danh Chúa mà trừ quỉ sao? và lại nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ sao? Khi ấy, ta sẽ phán rõ ràng cùng họ rằng: Hỡi kẻ làm gian ác, ta chẳng biết các ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi ta!” (BTT).

Chúng ta sẽ biết được một người như thế nào khi nhìn vào những điều họ làm trong một khoảng thời gian dài. “Bông trái” trong đời sống của họ thể hiện những điều trong tấm lòng của họ một cách tự nhiên. Đó cũng là cách để nhận biết đâu là tiên tri giả (Ma-thi-ơ 7:15-20). Chúa Jêsus đã từng đề cập đến các nhà lãnh đạo tôn giáo trong thời của Ngài là những người tự cho mình là phát ngôn viên cho Đức Chúa Trời nhưng lại chống đối ý muốn của Ngài. Khi Chúa Jêsus thi hành chức vụ, giảng dạy và làm nhiều phép lạ, có đoàn dân đông đi theo Chúa. Họ tự xưng là môn đồ của Ngài, nhưng nhiều người thì không phải.

Chúa Jêsus biết lòng của họ. Họ thật sự muốn được cung cấp thức ăn (Giăng 6:26-29), hoặc được giải phóng khỏi sự đô hộ của đế quốc La Mã (Giăng 6:15) hoặc được sử dụng năng quyền thuộc linh (Công vụ 8:18-23). Họ chính là những môn đồ giả, và khi Chúa Jêsus cho họ biết rằng số phận trên đất của Ngài đầy sự phản bội, đau khổ và cuối cùng là sự chết – họ không còn đi theo Ngài nữa (Giăng 6:66-69). Đối với họ, ước mơ được chia sẻ vinh quang với Đấng Christ không bao gồm việc vác thập tự giá (Ma-thi-ơ 10:38); vì vậy, họ từ bỏ Ngài.

Không phải ai tự cho mình là môn đồ đều là môn đồ thật sự. Ngay cả những người tạo danh tiếng bằng sự diễn thuyết đầy năng quyền và những phép lạ đều là môn đồ giả nếu họ không làm theo ý muốn Cha. Thật vậy, Chúa Jêsus đã báo trước rằng vào Ngày Phán Xét, rất nhiều người theo tôn giáo sẽ bộc lộ đời sống đầy quyền lực của họ trước mặt Ngài, nhưng sẽ bị từ chối vào Thiên Đàng vì không làm theo những gì Đức Chúa Cha bảo họ làm. Họ là những kẻ giả hình làm mọi việc theo ý riêng, tìm kiếm vinh quang cho bản thân và nhận phần thưởng khen ngợi từ con người (Ma-thi-ơ 6:1,5,16). Họ phớt lờ ý muốn Chúa và trật mất phần thưởng của Ngài.

Thoạt nghe có vẻ rất kỳ lạ khi Chúa Jêsus mô tả những việc như giảng dạy, đuổi quỷ và làm phép lạ là những “việc gian ác”; ngay cả khi họ nhân danh Chúa mà làm. Nhưng nếu không theo ý muốn của Chúa, thì đó là việc gian ác. Đây quả là vấn đề nghiêm túc đối với mười hai môn đồ, và chính Phi-e-rơ cũng nhớ về lần Chúa gọi ông là “Sa-tan,” khi ông đã cản trở ý muốn của Đức Chúa Trời (Ma-thi-ơ 16:23). Nếu những người đã được Đấng Christ lập làm sứ đồ cần nghe lời thách thức nầy để mọi động cơ và hành động của họ đều thuận phục ý muốn của Đức Chúa Trời, thì ngày nay chúng ta cũng cần như vậy. Tất cả những người làm việc cho Chúa đều cần nhớ rằng họ đang làm theo ý muốn Cha, chứ không theo ý riêng của mình dù trong bất kỳ bối cảnh nào, ở nhà, nơi làm việc hay ở nhà thờ. “Chúng ta hãy xét và thử đường mình, trở về cùng Đức Giê-hô-va.” (Ca Thương 3:40)

Kính lạy Đức Chúa Trời, Đấng phán xét thế gian! Con xin cảm ơn Chúa vì đã cảnh báo con về cách Ngài sẽ đoán xét con. Con ăn năn về sự kiêu ngạo và sự công bình riêng của con, là những điều thật sự giả hình. Một lần nữa con xin Chúa chỉ dạy con cách làm đẹp lòng Ngài và ban cho con sự can đảm để tự bỏ mình đi, và vác thập tự giá mà theo Ngài. Nhân danh Chúa Jêsus Christ, Amen.

Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn