Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Tôn giáo dạy làm lành lánh dữ – Tin lành cũng vậy?

Tôn giáo nào cũng dạy làm lành lánh dữ, đưa ra những phương cách giúp cho con người sống đạo đức hơn. Tin Lành cũng vậy thôi.

Nhận định trên đúng cho tất cả các tôn giáo khác trừ Tin Lành, vì Tin Lành không dạy cách để con người sống đạo đức mà ngược lại, Tin Lành tuyên bố con người không thể nào dùng sức riêng của mình để sống đạo đức được. Con người hoàn toàn thất bại khi cố gắng sống đạo đức, càng cố gắng càng thấy mình tệ hơn.

Một Thánh nhân đã nói trong Kinh Thánh: “Vả, tôi biết điều lành chẳng ở trong tôi đâu, nghĩa là trong xác thịt tôi, bởi tôi có ý muốn làm điều lành, nhưng không có quyền làm trọn, vì tôi không làm điều mình muốn, nhưng làm điều dữ mình không muốn ”. Và Thánh nhân này kết luận: “Ví bằng tôi làm điều không muốn, ấy chẳng phải tôi làm điều đó nữa, nhưng là tội lỗi ở trong tôi vậy ” (Rô-ma 7:18-20).

Không có một phương cách nào giúp cho con người tự mình sống đạo đức được cả, kể cả “theo đạo Tin Lành”, vì tôn giáo không cứu được con người.
Chúng ta là những con người tội lỗi, và cả thế giới nầy cũng không có một ai sống đạo đức toàn hảo cả như Kinh Thánh chép: “Chẳng một người công bình nào hết, dẫu một người cũng không ” (Rô-ma 3:10). Rất nhiều phương cách được đưa ra để giúp con người sống đạo đức hơn, nhưng vì tội lỗi đã ở trong bản chất của con người nên trước mặt Đức Chúa Trời mọi cố gắng đó cũng chỉ như là một chiếc áo nhớp nhúa tội lỗi mà thôi (Ê-sai 64:6).

Để giải quyết cái gốc tội lỗi đó, Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời, phải đến trần gian chịu chết đền tội cho con người, rồi Ngài đã sống lại từ trong kẻ chết để đảm bảo giá trị đền tội.

Kinh Thánh phán: “Thật vậy, khi chúng ta còn yếu đuối, Đấng Christ đã theo kỳ hẹn chịu chết vì kẻ có tội ”. Do đó, đối với người tin nhận Chúa Giê-xu là Đấng chịu chết cho cá nhân mình, thì Kinh Thánh phán: “Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác ” (IGiăng 1:9).

Vì vậy cách duy nhất để có thể sống đạo đức là tin và tiếp nhận Chúa Giê-xu vào lòng để Ngài sống trong chúng ta. Ngoài cách tin nhận Chúa Giê-xu thì không còn bất kỳ phương cách nào khác.