Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Tin lành có phải là một tôn giáo không?

Có hai phương diện cần lưu ý ở đây:

  1. Phương diện tổ chức:
    Ta phải hiểu rằng khi nào có một nhóm người cùng sinh hoạt và làm việc chung với nhau thì cần phải có tổ chức. Vì vậy, những người Tin Lành ở trong một tổ chức, nơi đó rao giảng giáo lý về ơn cứu rỗi của Đức Chúa Trời qua Đức Chúa Giê-xu. Đó là ý nghĩa của từ tôn giáo.
  2. Phương diện tín lý:
    Rô-ma 1:16 giải thích Tin Lành là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin. Ngay hai chữ Tin Lành (tin tức tốt lành) cũng nói lên ý nghĩa Tin Lành không phải là một tôn giáo.
    Chúng ta rao giảng Tin Lành, không phải mời người khác vào tổ chức Tin Lành, bèn là mời họ tiếp nhận ơn cứu rỗi của Đức Chúa Giê-xu. Sau khi tin Chúa Giê-xu, thì nên gia nhập vào Hội Thánh Tin Lành để học hỏi thêm về Chúa, về giáo lý và củng cố niềm tin.