Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Tại sao phải chịu lễ báp-têm?

Tin nhận Đức Chúa Giê-xu là đủ rồi, sao còn phải chịu lễ báp-têm gia nhập Hội Thánh?

Người có tội tin nhận Cứu Chúa Giê-xu thì tuân lời Ngài mà chịu lễ Báp-têm để chứng tỏ mình là môn đồ Ngài. Cũng như kẻ nhập tịch làm công dân nước nào phải vâng theo luật lệ nước ấy. Đức Chúa Giê-xu có phán: “Ai tin và chịu phép báp-têm, sẽ được rỗi; nhưng ai chẳng tin, sẽ bị đoán phạt ” (Mác 16:16). Cho nên ai tin Chúa Giê-xu thì phải chịu lễ Báp-têm và gia nhập Hội Thánh. Chịu lễ Báp-têm là chịu dìm mình trong nước, rồi lên khỏi nước; làm vậy để tỏ ra rằng bởi đức tin, mình đã cùng Đức Chúa Giê-xu đồng chết, đồng chôn và đồng sống lại.
Gia nhập Hội Thánh, nghĩa là những tín đồ của Chúa Giê-xu hiệp lại lập nên một Hội, chẳng phải kết bè kết đảng, cầu lợi cầu danh nhưng chỉ để làm ích cho linh hồn mình và thuận lợi trong việc rao truyền Danh Chúa mà thôi. Đức Chúa Giê-xu dạy chúng ta gia nhập Hội Thánh có nhiều điều lợi:
1. Thêm sự hiểu biết : Người mới tin Chúa như con trẻ mới sinh, còn non nớt, dễ bị cám dỗ. Gia nhập Hội Thánh có Mục sư, Giáo sư đem Kinh Thánh dạy cho. Từ đó sự hiểu biết được thêm lên, đức tin được mạnh mẽ, thắng được ma quỷ cám dỗ.
2. Đức tin vững vàng : Người ta dầu ăn năn trở lại cùng Chúa, song lòng tin dễ nguội lạnh và lui đi. Gia nhập Hội Thánh để có Mục sư an ủi, tín hữu khích lệ, nhờ đó đức tin mạnh mẽ, vững bền.
3. Lập Nước Trời trên thế gian : Người ta nếu chưa trừ hết bản tánh ác thì dẫu lên trời, lòng cũng chẳng vui. Cho nên phải ở trong Hội Thánh, học tập chân lý, làm theo mạng lịnh của Chúa, giữ lòng thánh sạch để mai sau về Nước Chúa, chẳng những được cứu rỗi mà còn được phần thưởng vinh hiển. Hội Thánh có quyền thay mặt Chúa tiếp kẻ tin gia nhập Hội, truất kẻ giả dối ra khỏi Hội, khiến các tín đồ vâng giữ điều đáng vâng, làm sự phải làm, để biệt riêng ra khỏi thế tục và nêu gương sáng cho người đời cùng soi.
4. Hiệp sức rao truyền Danh Chúa : Người tin Chúa đã được cứu, ắt có lòng yêu thương, muốn cứu đồng bào, đồng loại. Nhưng riêng từng người một thì khả năng chưa đủ, của cải có chừng, không làm việc lớn được. Gia nhập Hội Thánh nhiều người hiệp sức, góp của, có thể truyền rao Tin lành dạn dĩ, mạnh mẽ.
Vì các lẽ trên nên ai tin Chúa cần chịu lễ Báp-têm và gia nhập vào Hội Thánh.

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2023. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn