Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Được Chúa Sai Phái

Kinh Thánh: Giăng 20:19-22

19 Buổi chiều nội ngày đó, là ngày thứ nhất trong tuần lễ, những cửa nơi các môn đồ ở đều đang đóng lại, vì sợ dân Giu-đa, Đức Chúa Jêsus đến đứng chính giữa các môn đồ mà phán rằng: Bình an cho các ngươi! 20 Nói đoạn, Ngài giơ tay và sườn mình cho môn đồ xem. Các môn đồ vừa thấy Chúa thì đầy sự mừng rỡ. 21 Ngài lại phán cùng môn đồ rằng: Bình an cho các ngươi! Cha đã sai ta thể nào, ta cũng sai các ngươi thể ấy. 22 Khi Ngài phán điều đó rồi, thì hà hơi trên môn đồ mà rằng: Hãy nhận lãnh Đức Thánh Linh.

Câu gốc: “Cha đã sai ta thể nào, ta cũng sai các ngươi thể ấy” (câu 21b)

Câu hỏi suy ngẫm:

-Các môn đồ của Chúa Giê-xu đang ở đâu?

-Tâm trạng của họ thế nào?

-Điều đầu tiên Chúa Giê-xu làm khi hiện ra với họ là gì?

-Ngài làm gì khi sai phái họ?

-Được Chúa sai phái có ý nghĩa gì đối với bạn?

Chiều ngày thứ nhất trong tuần, là ngày Chúa Giê-xu sống lại từ cõi chết, các môn đồ Ngài đang họp lại ở một nơi kín đáo vì sợ người Do Thái (câu 19). Dù Sứ đồ Giăng và Sứ đồ Phi-e-rơ đã nhìn thấy ngôi mộ trống (Giăng 20:3-10), cả bà Ma-ri Ma-đơ-len cũng đến mộ, gặp Chúa Giê-xu phục sinh và báo cho các môn đồ biết mọi điều (Giăng 20:11-18) nhưng họ vẫn còn hoang mang, lo sợ và lẩn trốn khỏi người Do Thái. Chúa Giê-xu hiểu rõ tâm trạng của họ.

Vì thế, điều đầu tiên Ngài làm là trấn an họ bằng câu: “Bình an cho các ngươi!” Chúa biết sự bình an là điều các môn đồ cần nhất trong lúc đó (câu 19).

Tiếp theo, Ngài cho họ xem “tay và sườn” còn dấu vết thương tích của Ngài để họ tin chính đó là Thầy của họ. Các môn đồ đã thấy và nhận ra Chúa Giê-xu nên rất vui mừng (câu 20).Sau khi hàn huyên, Chúa Giê-xu biết các môn đồ Ngài vẫn rất cần sự bình an nên một lần nữa Ngài lại trấn an họ bằng câu chúc “Bình an cho các ngươi!” Liền sau đó, Ngài trao ban sứ mạng quan trọng cho các môn đồ, “Cha đã sai Ta thể nào, Ta cũng sai các ngươi thể ấy” (câu 21).

Trước khi Chúa “sai” họ, Ngài khẳng định sứ mạng của Ngài như một tấm gương để họ noi theo. Các môn đồ theo Chúa suốt ba năm qua, họ đã nhìn thấy chức vụ của Chúa Giê-xu và biết rõ sứ mạng Đức Chúa Cha sai phái Ngài là gì.

Bây giờ, Ngài trao sứ mạng đó lại cho các môn đồ để họ tiếp tục thực hiện sau khi Ngài về trời. Tuy nhiên, Chúa Giê-xu biết rõ họ không thể thực hiện sứ mạng này một mình mà cần có sự đồng hành của Chúa Thánh Linh. Vì thế, Ngài “hà hơi” để ban Thánh Linh cho họ (câu 22). Đây là điều rất quan trọng và cần thiết đối với một người được sai phái. Đến ngày Lễ Ngũ Tuần đầu tiên sau khi Chúa thăng thiên, Đức Thánh Linh được ban xuống, các sứ đồ được đầy dẫy Thánh Linh và họ thi hành sự ủy thác của Chúa thật kết quả, để từ đó Hội Thánh Chúa được thành lập (Công Vụ 2:1-47).Ngày nay, tất cả chúng ta là những người nhận được ơn cứu rỗi từ người khác, chúng ta cũng cần tiếp tục sứ mạng Chúa sai phái rao truyền Phúc Âm cho người khác nữa.

Chúng ta đã được Đức Thánh Linh ngự trong lòng, vì vậy khi ra đi rao truyền Danh Chúa chúng ta nên không sợ hãi, nản lòng. Được Chúa sai phái là một đặc ân đối với mỗi Cơ Đốc nhân vì chúng ta trở thành sứ giả của Chúa để mang sứ điệp tình yêu và bình an đến cho mọi người.

Bạn có nhận biết mình được Chúa sai phái trong thế gian này không?

Bạn thực hiện sứ mạng Chúa giao thế nào?

Lạy Chúa, xin giúp con luôn nhận biết đặc ân và trách nhiệm Chúa sai phái để hết lòng thực thi sứ mạng rao giảng Phúc Âm trong quyền năng của Chúa Thánh Linh.

● Đọc Kinh Thánh trong ba năm: II Các Vua 4:8-44

Nguồn: Bài Học Kinh Thánh Hằng Ngày

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn