Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Đức tin và thất bại

Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 1:2-6a

“Áp-ra-ham sanh Y-sác; Y-sác sanh Gia-cốp; Gia-cốp sanh Giu-đa và anh em người. Giu-đa bởi Tha-ma sanh Pha-rê và Xa-ra. Pha-rê sanh Ếch-rôm; Ếch-rôm sanh A-ram; A-ram sanh A-mi-na-đáp; A-mi-na-đáp sanh Na-ách-son; Na-ách-son sanh Sanh-môn. Sanh-môn bởi Ra-háp sanh Bô-ô. Bô-ô bởi Ru-tơ sanh Ô-bết. Ô-bết sanh Gie-sê; Gie-sê sanh vua Đa-vít.” (BTT)

Ma-thi-ơ mô tả tổ phụ về phần xác của Chúa Jêsus Christ thành ba giai đoạn: từ Áp-ra-ham đến Đa-vít, từ Đa-vít đến thời kỳ lưu đày và từ thời kỳ lưu đày đến sự ra đời của Chúa Jêsus. Ma-thi-ơ nhấn mạnh rằng Chúa Jêsus đang ở đỉnh cao của dòng dõi đức tin, là những người tin cậy Đức Chúa Trời thực hiện lời hứa của Ngài. Áp-ra-ham đã chứng minh rõ ràng điều đó khi ông di chuyển từ U-rơ (thuộc Iraq ngày nay) đến Đất Hứa. Nhưng dọc đường Áp-ra-ham cũng thất bại; ông cũng không vâng lời, lừa dối và hoài nghi.

Áp-ra-ham không phải gương mẫu về sự hoàn hảo. Ông là tấm gương về sự ăn năn, vâng lời và đức tin, sau khi nhận ra tội lỗi và thất bại của mình – là điều được chuộc bởi tế lễ chuộc tội tối thượng là Chúa Jêsus. Điều này cũng đúng đối với từng người kế tự ông, kể cả Vua Đa-vít. Danh sách còn có hai phụ nữ không phải là người Do Thái. Kỵ nữ Ra-háp và Ru-tơ người Mô-áp không có quyền thuộc về gia đình của Đức Chúa Trời nhưng họ khao khát Đức Chúa Trời và tôn vinh Ngài trên cả bản thân họ. Họ không chỉ được chấp nhận giữa vòng dân sự của Đức Chúa Trời mà còn được đặc ân trở thành tổ phụ trực tiếp của Đức Chúa Jêsus.

Nếu Đức Chúa Trời chỉ chọn những người hoàn hảo, thì sẽ không có ai trong gia đình của Ngài, vì tất cả đều đã phạm tội. Mỗi thánh nhân cũng là một tội nhân, nhưng là một người đã được cứu bởi ân điển. Chỉ có Chúa Jêsus là không bao giờ phạm tội, nhưng Ngài được biết đến như là bạn của tội nhân. Danh sách những người này khích lệ chúng ta rằng Đức Chúa Trời có thể sử dụng những tội nhân thiếu hụt tiêu chuẩn của Ngài. Ngài dệt họ thành câu chuyện của dân sự Ngài; sử dụng họ và tôi luyện họ. Chúng ta cũng được khích lệ rằng Ngài muốn sử dụng mỗi chúng ta để góp phần làm Vương quốc Ngài được lớn mạnh và danh Ngài được vinh hiển. Bạn có thể cảm thấy tội lỗi khiến bạn không đủ tư cách để Chúa sử dụng: điều này cũng đúng với các anh hùng đức tin trong Kinh Thánh. Cũng giống như họ, điều quan trọng là chúng ta phải ăn năn và từ bỏ tội lỗi mình, để cho Chúa thay đổi chúng ta hầu Ngài được tôn vinh.

Lạy Chúa nhân từ, cảm ơn Ngài đã đem những con người yếu đuối vào vương quốc của Ngài và đó cũng là cách Ngài tiếp cận thế giới bằng lẽ thật và tình yêu. Con cảm ơn Ngài vì Chúa Jêsus là tế lễ hy sinh chuộc mọi tội lỗi của chúng con. Xin Chúa tha thứ khi con nản lòng vì tội lỗi của mình, bị cám dỗ rời xa Chúa và không chịu hầu việc Ngài. Xin Chúa giúp con noi gương tổ phụ của Chúa Jêsus, là những người biết ăn năn tội lỗi và quay lại vâng theo Lời Ngài; Con biết rằng Chúa có thể và sẽ sử dụng con như Ngài đã sử dụng họ. Trong danh Chúa Jêsus, Amen.

Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2023. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn