Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Cơ Đốc nhân có được thiên sứ bảo vệ đặc biệt không?

Hỏi: Có phải mỗi tín hữu trong Đấng Christ có một thiên sứ bảo vệ đặc biệt không?
Đáp: Nhiều Cơ Đốc nhân tin rằng mỗi tín hữu trong Đấng Christ có một thiên sứ bảo vệ đặc biệt. Mặc dù ý kiến nầy dựa vào Kinh Thánh, nhưng cần xem kỹ những phần Kinh Thánh nói về điều nầy.

Trong Cựu Ước, Gia-cốp (Sáng thế Ký 48:16) và tác giả Thi thiên (Thi thiên 34:7) đã được sử dụng để ủng hộ ý kiến về thiên sứ bảo vệ. Tuy nhiên, những phần Kinh Thánh nầy nói về thiên sứ của Đức Giê-hô-va hoặc gián tiếp (Gia-cốp gọi Đức Chúa Trời là Thiên Sứ, Đấng giải cứu của ông) hoặc trực tiếp (tác giả Thi thiên cho rằng sự giải cứu là nhờ thiên sứ của Đức Giê-hô-va đi cùng những kẻ kính sợ Ngài). Cả hai phần Kinh Thánh nầy không nói đến các thiên sứ bảo vệ trên bình diện cá nhân.

Trong Tân Ước, sau khi Phi-e-rơ được giải thoát khỏi ngục bởi sự cứu giúp của thiên sứ (Công vụ các sứ đồ 12:6-11), ông đến nhà của Ma-ri, mẹ của Giăng Mác (Công vụ các sứ đồ 12:12). Đầy tớ gái tên là Rô-đơ báo với mọi người trong nhóm cầu nguyện là Phi-e-rơ đang đứng bên ngoài, nhưng họ quả quyết rằng đó chỉ là thiên sứ của ông (tham chiếu Công vụ các sứ đồ 12:13-15). Có hai cách giải thích về phản ứng nầy, và không có cách giải thích nào nói là thiên sứ bảo vệ. Trước nhứt, có thể họ cho rằng Phi-e-rơ đã bị chém đầu như Gia-cơ (Công vụ các sứ đồ 12:1,2) và đó là sự hiện hình của Phi-e-rơ sau khi chết. Thứ hai, cũng có thể là việc sử dụng từ liệu thiên sứ trong tiếng Hy-lạp ἄγγελος ở đây nói đến sứ giả con người (xem Ma-thi-ơ 11:10; Mác 1:2; Gia-cơ 2:25) thông báo cái chết của Phi-e-rơ.

Câu Kinh Thánh thường được sử dụng để nói đến các thiên sứ bảo vệ là Ma-thi-ơ 18:10: “Hãy giữ mình đừng khinh dể một đứa nào trong những đứa trẻ nầy; vì Ta bảo các ngươi, các thiên sứ của chúng nó trên trời thường thấy mặt Cha Ta, là Đấng ở trên trời.” Tuy nhiên, câu Kinh Thánh nầy không đưa ra giả thuyết rằng mỗi tín hữu trong Đấng Christ có một thiên sứ bảo vệ cách cá nhân, mà đúng hơn là tín hữu trên bình diện tập thể được các thiên sứ nói chung, thường là nhiều thiên sứ cứu giúp một người cùng một lúc, như đội binh thiên sứ hùng mạnh chiến đấu cho Y-sơ-ra-ên (tham chiếu 2 Các vua 6:17), và các thiên sứ do Đức Chúa Trời sai đến để bảo vệ những ai đặt lòng tin nơi Ngài (tham chiếu Thi thiên 91:1). Kinh Thánh không nói rõ cách các thiên sứ hành động và khi nào hành động, nhưng nói rõ rằng các thiên sứ là những thần hầu việc, tức là các thiên sứ nầy được sai đi để giúp việc những người sẽ hưởng cơ nghiệp cứu rỗi (tham chiếu Hê-bơ-rơ 1:14). Cũng vậy, cho đến khi chúng ta được cất lên trời, chúng ta sẽ không bao giờ biết các thiên sứ Ngài đã giúp chúng ta nhiều bao nhiêu.

Nói tóm lại, dù Cơ Đốc nhân chúng ta có bao nhiêu thiên sứ được sai đến để bảo vệ chúng ta hay không, thì chúng ta có sự đảm bảo chắc chắn từ Đức Chúa Trời rằng là con cái của Ngài trong Đấng Christ, Ngài dùng mọi sự hiệp lại làm ích cho chúng ta, kể cả việc sai các thiên sứ giúp đỡ và bảo vệ chúng ta (tham chiếu Rô-ma 8:28-30), và Đức Chúa Giê-xu Christ sẽ chẳng lìa, chẳng bỏ chúng ta (xem Hê-bơ-rơ 13:5,6).

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn