Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Chúa lập chức vụ Thầy Tế Lễ

Kinh Thánh: Xuất Ê-díp-tô Ký 28:1-5

1 Trong vòng dân Y-sơ-ra-ên, ngươi hãy chọn A-rôn, anh ngươi, cùng các con trai ngươi, là Na-đáp, A-bi-hu, Ê-lê-a-sa, và Y-tha-ma, lập lên làm chức tế lễ trước mặt ta. 2 Ngươi hãy chế bộ áo thánh cho A-rôn, anh ngươi, để người được vinh hiển trang sức. 3 Hãy truyền cho hết thảy kẻ thông minh, là người ta đã ban đầy tính trí huệ, chế bộ áo cho A-rôn, đặng biệt người riêng ra thánh, hầu cho người làm chức tế lễ trước mặt ta. 4 Đây là bộ áo mà họ sẽ chế: Bảng đeo ngực, ê-phót, áo dài, áo lá trong thêu, mũ và đai. Thế thì, họ sẽ chế bộ áo thánh cho A-rôn, anh ngươi, cùng các con trai người, để các người đó làm chức tế lễ trước mặt ta. 5 Họ sẽ dùng kim tuyến, chỉ màu tím, đỏ điều, đỏ sặm, và vải gai mịn.

Câu gốc: “Trong vòng dân Y-sơ-ra-ên, ngươi hãy chọn A-rôn, anh ngươi, cùng các con trai người, là Na-đáp, A-bi-hu, Ê-lê-a-sa, và Y-tha-ma, lập lên làm chức tế lễ trước mặt ta” (câu 1).

Câu hỏi suy ngẫm:

-Chúa lập chức vụ thầy tế lễ như thế nào? Làm chức tế lễ trước mặt Chúa là gì?

-Lễ phục của thầy tế lễ phải được làm như thế nào, điều này có ý nghĩa gì?

-Bạn làm gì để xứng đáng với chức tế lễ nhà vua Chúa ban?

Các thầy tế lễ được Chúa chọn trong chi phái Lê-vi, Ngài gọi tên từng người: Ông A-rôn và các con trai của ông là các ông Na-đáp, A-bi-hu, Ê-lê-a-sa và Y-tha-ma (câu 1). Việc lập lại cụm từ “làm chức tế lễ trước mặt ta” ba lần (câu 1, 3, 4) trong năm câu Kinh Thánh nhằm nhấn mạnh chức vụ thầy tế lễ rất quan trọng trước mặt Chúa và đời sống tâm linh của dân Chúa. Các thầy tế lễ đại diện dân chúng đứng trước mặt Chúa, thực hiện các nghi thức dâng của lễ hằng ngày, lễ chuộc tội, tạ ơn cùng các của lễ khác cho cá nhân hay cả dân chúng mà Chúa quy định. Họ chăm sóc Đền Tạm của Chúa, quét dọn, giữ cho đèn cháy suốt đêm (Xuất Ê-díp-tô Ký 27:21). Họ dạy dỗ dân chúng thờ phượng Chúa, đọc luật pháp của Chúa (Phục Truyền 31:9-13), khiêng Hòm Giao Ước khi dân chúng di dời chỗ đóng trại (Phục Truyền 31:9, 25).Đức Chúa Trời ưu ái và quý trọng chức vụ tế lễ của ông A-rôn và các con trai ông qua việc cho họ được vinh dự trong bộ lễ phục thánh trang trọng (câu 2). Lễ phục của ông A-rôn gồm bảng đeo ngực, ê-phót, áo dài, áo lá trong có thêu, mũ và đai, được những người thợ giỏi có sự thông sáng và bàn tay khéo léo Chúa ban may kết bằng các chất liệu là vàng, đá quý, kim tuyến, chỉ màu tím, đỏ điều, đỏ sặm trên nền vải gai mịn như chất liệu làm các vật thánh trong Đền Tạm.Ngày nay, chúng ta không còn phải dâng lên những của lễ hằng ngày và của lễ chuộc tội hằng năm nữa, bởi chính Chúa Giê-xu là Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm đã dâng chính mạng Ngài chuộc tội thế gian một lần đủ cả (Hê-bơ-rơ 8:1-12). Chúa kêu gọi những người dâng trọn cuộc đời làm mục sư, truyền đạo để rao giảng về sự cứu chuộc, dạy cho con dân Chúa cầu nguyện, học Lời Chúa và làm theo Lời Chúa để ai nấy mỗi ngày trở nên giống Chúa hơn. Chúa cũng đã chọn tất cả con dân Ngài làm thầy tế lễ để đến gần Chúa và làm nhân chứng cho Ngài giữa thế gian, “Nhưng anh em là dòng giống được lựa chọn, là chức thầy tế lễ nhà vua, là dân thánh, là dân thuộc về Đức Chúa Trời, hầu cho anh em rao giảng nhân đức của Đấng đã gọi anh em ra khỏi nơi tối tăm, đến nơi sáng láng lạ lùng của Ngài” (I Phi-e-rơ 2:9). Chúa Giê-xu cũng xác nhận rằng Cha Ngài sẽ tôn quý những ai đáp lời kêu gọi và phụng sự Ngài (Giăng 12:26).

Bạn có nhận biết mình mang chức phận là thầy tế lễ nhà vua không?

Lạy Chúa, con tạ ơn Chúa đã ban cho con ơn cứu chuộc và gọi con làm thầy tế lễ của nhà vua! Cầu xin Chúa giúp con sống xứng đáng với vị trí thầy tế lễ, làm tốt vai trò của người trung gian đưa dẫn nhiều người chưa biết Chúa đến với Ngài.

● Đọc Kinh Thánh trong ba năm: I Các Vua 21:11-29

Nguồn: Bài Học Kinh Thánh Hằng Ngày

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn