Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Bài ca thỏa lòng

Kinh Thánh: Lu-ca 2:25-33

25 Vả, trong thành Giê-ru-sa-lem có một người công bình đạo đức, tên là Si-mê-ôn, trông đợi sự yên ủi dân Y-sơ-ra-ên, và Đức Thánh Linh ngự trên người. 26 Đức Thánh Linh đã bảo trước cho người biết mình sẽ không chết trước khi thấy Đấng Christ của Chúa. 27 Vậy người cảm bởi Đức Thánh Linh vào đền thờ, lúc có cha mẹ đem con trẻ là Jêsus đến, để làm trọn cho Ngài các thường lệ mà luật pháp đã định, 28 thì người bồng ẵm con trẻ, mà ngợi khen Đức Chúa Trời rằng: 29 Lạy Chúa, bây giờ xin Chúa cho tôi tớ Chúa được qua đời bình an, theo như lời Ngài; 30 Vì con mắt tôi đã thấy sự cứu vớt của Ngài, 31 Mà Ngài đã sắm sửa đặng làm ánh sáng trước mặt muôn dân, 32 Soi khắp thiên hạ, Và làm vinh hiển cho dân Y-sơ-ra-ên là dân Ngài. 33 Cha mẹ con trẻ lấy làm lạ về mấy lời người ta nói về con.

Câu gốc: “Ta sẽ cho người thỏa lòng sống lâu, Và chỉ cho người thấy sự cứu rỗi của ta” (Thi Thiên 91:16)

Câu hỏi suy ngẫm:

-Kinh Thánh mô tả ông Si-mê-ôn là người như thế nào?

-Ông đã có lời khấn nguyện gì với Đức Chúa Trời?

-Chúa đã làm gì cho ông và ông đã ca ngợi Ngài như thế nào?

-Tinh thần ca ngợi Chúa của cụ Si-mê-ôn khích lệ chúng ta điều gì?

Bốn mươi ngày sau khi Chúa Giê-xu giáng sinh, ông bà Giô-sép, Ma-ri đem Hài nhi Giê-xu lên Đền thờ Giê-ru-sa-lem để làm lễ tinh sạch cho bà Ma-ri (Lê-vi Ký 12:1-8) và làm lễ dâng con trai đầu lòng cho Đức Chúa Trời (Xuất Ê-díp-tô Ký 13:11-16). Trong thành Giê-ru-sa-lem có ông Si-mê-ôn là người “công bình đạo đức” nghĩa là ông vẫn tuân giữ Lời Chúa dạy trong suốt những năm tháng của cuộc đời, ông cũng là người “trông đợi sự yên ủi dân Y-sơ-ra-ên”, ông vẫn giữ niềm hy vọng về sự đến của Đấng Mê-si-a để giải cứu dân Ngài. Chúa đã hứa với ông là ông sẽ không chết trước khi thấy Đấng Mê-si-a mà ông và dân Y-sơ-ra-ên đang trông đợi. Khi ông Si-mê-ôn được gặp Hài nhi Giê-xu tại Đền thờ và được bồng Con Trẻ, ông đã hát một bài ca thỏa lòng để cảm tạ Chúa, và ông sẵn sàng về với Chúa nếu Ngài muốn (câu 29).Trong bài ca của mình, ông Si-mê-ôn bày tỏ ba đặc điểm quan trọng của Đấng Mê-si-a.

Thứ nhất, Đấng Mê-si-a đem lại sự cứu rỗi (câu 30), từ “cứu vớt” có nghĩa là sự cứu rỗi, chính Chúa Giê-xu sẽ chuộc tội cho cả nhân loại.

Thứ hai, Đấng Mê-si-a không chỉ là Đấng Cứu Thế của dân Do Thái nhưng là của muôn dân (câu 31), điều này đã được các tiên tri nói đến (Ê-sai 49:6).

Thứ ba, Đấng Mê-si-a sẽ mặc khải chân lý của Đức Chúa Trời cho mọi người (câu 31), “soi khắp thiên hạ” nói đến sự soi sáng của Chúa để nhiều người có thể hiểu được chân lý của Đức Chúa Trời.Sự giáng sinh của Chúa Giê-xu đem đến sự an ủi cho mọi người, ngày nay chúng ta không phải chỉ bế Hài nhi Giê-xu trên tay như ông Si-mê-ôn nhưng Chúa đã ngự vào trong mỗi tấm lòng của chúng ta là những người đã tin Ngài. Chúng ta biết được giá trị của sự cứu chuộc và cũng được Đức Thánh Linh soi sáng để có thể hiểu được

Lời Kinh Thánh, vì vậy chúng ta phải bày tỏ niềm vui cùng sự thỏa lòng trong mọi hoàn cảnh cuộc đời mình, hãy luôn nhớ rằng chúng ta đang sở hữu điều quý giá nhất. Chúa đời này luôn muốn làm mù lòng chúng ta để chúng ta không cảm thấy thỏa lòng, luôn lo lắng bất an, sợ hãi, khiến chúng ta chăm tìm sự thỏa lòng cho mình bằng những giá trị tạm bợ của đời này như tiền bạc, danh vọng, quyền lực v.v… Hãy học tập tinh thần của Sứ đồ Phao-lô trong thư Phi-líp 4:11b “…vì tôi đã tập hễ gặp cảnh ngộ nào, cũng thỏa lòng ở vậy.” Có như thế, chúng ta mới có thể cất lên được bài ca thỏa lòng như cụ Si-mê-ôn.

Bạn có luôn cất cao bài ca thỏa lòng trong cuộc sống không?

Lạy Chúa Giê-xu, Đấng đã giáng sinh để cứu chuộc con, xin Chúa soi sáng để con có thể nhận ra giá trị của sự cứu chuộc con có trong Ngài, xin cho con luôn cất cao bài ca của sự thỏa lòng trong mọi hoàn cảnh của đời con.

● Đọc Kinh Thánh trong ba năm: II Các Vua 22:1 – 23:3

Nguồn: Bài Học Kinh Thánh Hằng Ngày

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2023. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn