Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Chương trình bồi linh giáo viên Trường Chúa nhật năm 2023

Theo thông lệ hằng năm trước ngày Cơ Đốc giáo dục, các giáo viên Trường Chúa nhật có cơ hội học bồi linh.

Chương trình bồi linh năm nay có chủ đề là “DẠY VÀ SỐNG”. Câu gốc nền tảng trong II Ti-mô-thê 2:15 “Hãy chuyên tâm cho được đẹp lòng Đức Chúa Trời như người làm công không chỗ trách được, lấy lòng ngay thẳng giảng dạy lời của lẽ thật”.

Các giáo viên Trường Chúa hật được học bồi linh trong hai buổi.

Tối thứ Sáu ngày 08/09/2023 với diễn giả là Mục sư Phan Quang Thiệu, Phó Hội Trưởng II – TLH HTTLVN. Các giáo viên được nhắc nhở bởi Lời của Chúa để biết rằng người dạy đạo phải chuyên tâm trong việc học hỏi Lời Chúa, phải chuyên tâm trong sự cầu nguyện, phải chuyên tâm chăm sóc bầy nhỏ mà Chúa giao phó. Người dạy đạo cũng phải có lòng ngay thẳng. Đời sống người dạy đạo phải được đẹp lòng Đức Chúa Trời giống như người làm công không chỗ trách được. Và phước hạnh cho người chuyên tâm dạy Lời Chúa là sẽ được Chúa khen thưởng trong cả đời này lẫn đời sau.

Vào sáng thứ Bảy ngày 09/09/2023 các giáo viên tiếp tục học Lời Chúa với diễn giả là Mục sư Lâm Hữu Phúc.

Bài học nhắc nhở người dạy đạo phải sống với quyền năng của Lời Chúa: phải giấu Lời Chúa trong lòng, suy gẫm về giềng mối Chúa, chăm xem đường lối Chúa, ưa thích luật lệ Chúa và không quên Lời của Ngài. Khi truyền dạy Lời Chúa thì phải có trách nhiệm, có tình yêu thương, thánh sạch trong suy nghĩ và không được thoả hiệp với điều sai.

Cảm tạ ơn Chúa qua hai buổi học, các giáo viên Trường Chúa nhật được Lời Chúa nuôi dưỡng cho phần tâm linh giúp tăng trưởng thêm trong đức tin, hầu cho mỗi ngày kinh nghiệm Chúa càng hơn để sống, học, dạy và làm theo Lời Chúa.

Một số hình ảnh của chương trình bồi linh:

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2023. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn