Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Phần thưởng của sự vâng lời

Kinh Thánh: II Sử Ký 8:16-18

16 Vả, các vật liệu mà Sa-lô-môn dùng về việc cất đền của Đức Giê-hô-va, đều đã sắm sửa từ ngày đặt nền cho đến khi công việc xong. Đền của Đức Giê-hô-va đã cất xong là như vậy. 17 Khi ấy Sa-lô-môn đi đến Ê-xi-ôn-Ghê-be và Ê-lốt, tại trên mé biển, trong xứ Ê-đôm. 18 Hu-ram bởi tay các tôi tớ mình, gởi đến cho người những tàu và các thủy thủ thạo nghề đi biển; chúng đi với các tôi tớ của Sa-lô-môn đến Ô-phia, lấy tại đó bốn trăm năm mươi ta lâng vàng, và chở về cho vua Sa-lô-môn.

Câu gốc: “Nếu ngươi nghe theo tiếng phán của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, này là mọi phước lành sẽ giáng xuống trên mình ngươi” (Phục Truyền 28:2)

Câu hỏi suy ngẫm:

– Vua Sa-lô-môn đã xây dựng Đền thờ với tinh thần như thế nào?

-Công việc kinh doanh của vua Sa-lô-môn được nói đến ở đây cho thấy điều gì về ông?

-Vì sao ông có được những điều này?

-Bạn thấy mình đang được những ơn phước nào từ Chúa?

Phân đoạn Kinh Thánh này cho biết “Đền của Đức Giê-hô-va đã cất xong…” (câu 16b). Việc hoàn tất xây dựng Đền thờ gắn liền với nỗ lực của vua Sa-lô-môn trong việc chuẩn bị từ vật liệu xây dựng cho đến các điều cần thiết khác. Sự chuẩn bị này được thực hiện chu đáo từ ngày đặt nền cho đến khi hoàn thành xây dựng. Nói cách khác, bởi sự vâng lời Chúa (I Các Vua 5:5), vua Sa-lô-môn đã bắt tay xây dựng Đền thờ với tinh thần nỗ lực liên tục, không ngừng nghỉ cho đến khi công việc xây cất hoàn thành.Hai câu cuối trong chương 8 nói về hoạt động thương mại và sự giàu có cũng như ảnh hưởng của vua Sa-lô-môn (câu 17-18).

Có thể nói rằng đây là hai câu chuyển tiếp gắn liền việc hoàn tất xây dựng Đền thờ (câu 16) với việc vua Sa-lô-môn nhận được những ơn phước lớn lao từ Chúa ban do sự vâng lời của ông trong công việc xây cất Đền thờ (II Sử Ký 8:17 – 9:28). Hai câu 17-18 này là những tia sáng đầu tiên lóe lên cho ta thấy sự giàu có và ảnh hưởng của vua Sa-lô-môn đối với các nước lân bang.Nhiều của cải vua Sa-lô-môn có được là do ngành kinh doanh bằng đường biển đem lại. Công việc kinh doanh này được sự giúp sức của người Phê-ni-xi, vốn nổi tiếng về nghề xây dựng lẫn nghề đi biển (Ê-sai 23:1).

Vua đã đích thân đi đến Ê-xi-ôn Ghê-be và Ê-lốt trên bờ biển trong xứ Ê-đôm, là hai hải cảng ở phía Đông Biển Đỏ, để xem xét công việc kinh doanh hàng hải tại đó. Vua Sa-lô-môn không chỉ nắm giữ những con đường huyết mạch của ngành kinh doanh trên cạn (II Sử Ký 8:4) mà ông còn cùng với vua Hu-ram khai thác kinh doanh đường biển, cho thấy sự giàu có cũng như công việc kinh doanh rất quy mô của vua Sa-lô-môn thời bấy giờ.Khi mô tả sự thịnh vượng, thành công, khôn ngoan, ảnh hưởng… vượt bậc của vua Sa-lô-môn, sách II Sử Ký muốn cho chúng ta thấy những ơn phước ông có được khi vâng lời Chúa để xây dựng Đền thờ. Ngày trước, tổ phụ Áp-ra-ham vâng lời Chúa dâng con một của mình là Y-sác nên Ngài đã hứa với ông: “Bởi vì ngươi đã vâng theo lời dặn ta, nên các dân thế gian đều sẽ nhờ dòng dõi ngươi mà được phước” (Sáng Thế Ký 22:18).

Đức Chúa Trời là nguồn của mọi ơn phước (Gia-cơ 1:17). Ngài có thể ban cho chúng ta mọi ơn phước cả thuộc linh lẫn thuộc thể theo ý Ngài, và một trong những điều kiện để được nhận những ơn phước của Ngài là đời sống vâng lời.Bạn có thực sự sống vâng lời Chúa chưa?

Bạn thể hiện sự vâng lời qua những lĩnh vực nào trong sinh hoạt hàng ngày?

Lạy Chúa, xin tha thứ cho những sự không vâng lời của con đã khiến cho con không nhận được những ơn phước của Ngài. Xin cho con biết sống vâng lời Chúa để đời sống con luôn đẹp lòng Ngài.

● Đọc Kinh Thánh trong ba năm: II Các Vua 25

Nguồn: Bài Học Kinh Thánh Hằng Ngày

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2023. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn