Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Hãy tạ ơn Chúa

Kinh Thánh: Cô-lô-se 1:12-14

12 Hãy tạ ơn Đức Chúa Cha, Ngài đã khiến anh em có thể dự phần cơ nghiệp của các thánh trong sự sáng láng: 13 Ngài đã giải thoát chúng ta khỏi quyền của sự tối tăm, làm cho chúng ta dời qua nước của Con rất yêu dấu Ngài, 14 trong Con đó chúng ta có sự cứu chuộc, là sự tha tội.

Câu gốc: “Hãy tạ ơn Đức Chúa Cha, Ngài đã khiến anh em có thể dự phần cơ nghiệp của các thánh trong sự sáng láng” (câu 12).

Câu hỏi suy ngẫm:

-Sứ đồ Phao-lô nêu ra những lý do nào chúng ta cần tạ ơn Chúa?

-Tại sao cần tạ ơn Chúa về ơn cứu chuộc của Ngài trước hết?

-Bạn thường tạ ơn Chúa về điều gì?

Con người nói chung ai cũng có nhiều lý do để tạ ơn Ông Trời vì “nhờ Trời mưa gió thuận hòa, nào cày nào cấy trẻ già đua nhau” hoặc “Ơn Trời mưa nắng phải thì…” Riêng đối với Cơ Đốc nhân không chỉ phải tạ ơn Đức Chúa Trời về sự ban cho các nhu cầu trong cuộc sống nhưng còn về ơn cứu rỗi lớn lao, lạ lùng của Ngài.

Trong Cô-lô-se 1:12-14, Sứ đồ Phao-lô nêu ra 4 lý do chúng ta cần tạ ơn Chúa.Thứ nhất, “Ngài khiến chúng ta có thể dự phần cơ nghiệp của Ngài” (câu 12): chính nhờ sự chết của Chúa Giê-xu mà chúng ta có đủ tư cách và được ban cho quyền để nhận cơ nghiệp đời đời của Chúa (Giăng 1:12, II Cô-rinh-tô 5:21, Hê-bơ-rơ 9:15). Chúng ta được xưng công bình và nhận đặc quyền trở nên con cái của Đức Chúa Trời. Đây là một đặc ân quá lớn dành cho mỗi con dân Chúa.Thứ hai, “Ngài giải thoát chúng ta khỏi quyền của sự tối tăm” (câu 13a): Chúa giải cứu chúng ta khỏi quyền thống trị của thế lực mờ tối là Sa-tan, thoát khỏi xiềng xích của tội lỗi và được tự do trong mối liên hệ với Chúa. Chính sự chết và sự sống lại của Chúa Giê-xu đã công bố sự đắc thắng cho những ai tin nhận Ngài (Cô-lô-se 2:15, I Cô-rinh-tô 15:25-26).

Thứ ba, “Ngài đem chúng ta vào Vương quốc của Con yêu dấu Ngài” (câu 13b): Chúa đã “dời” hay di chuyển chúng ta ra khỏi sự thống trị của quyền lực tối tăm, sang Nước sáng láng là Vương quốc vĩnh hằng của Con Ngài (Ê-phê-sô 1:5-6).Thứ tư, “Ngài cứu chuộc chúng ta trong Con Ngài” (câu 14): Bởi huyết của Chúa Giê-xu mà chúng ta được tha tội và cứu chuộc. Nghĩa là chúng ta được giải thoát khỏi án phạt của tội lỗi nhờ sự đổ huyết đền tội của Chúa Giê-xu tại thập tự giá (Ê-phê-sô 1:7, Hê-bơ-rơ 9:12).

Với những lý do trên, Cơ Đốc nhân không thể không tạ ơn Chúa vì đó là ơn quá lớn dành cho mỗi chúng ta. Nếu không bởi ân sủng, tình yêu thương và sự nhân từ của Chúa thì chúng ta vẫn còn chìm đắm trong tội lỗi và ở dưới quyền cai trị của thế lực mờ tối, không nhìn biết ánh sáng, chân lý, tình yêu thương và sự cứu chuộc Chúa đã làm cho mình. Vì thế, mỗi ngày trong đời sống chúng ta phải luôn thể hiện lòng biết ơn Chúa qua nếp sống của mình, từ suy nghĩ, lời nói đến hành động. Đặc biệt, hãy tạ ơn Chúa về ơn cứu chuộc của Ngài trước hết. Khi một người biết tạ ơn Chúa vì nhận được ơn cứu chuộc của Ngài, người ấy sẽ càng khám phá ra biết bao ơn phước khác được ban cho từ Cha Thiên Thượng để tiếp tục tạ ơn Ngài.

Bạn có thường xuyên tạ ơn Chúa về ơn cứu chuộc của Ngài cho cuộc đời bạn không?Lạy Chúa, xin giúp con luôn nhớ đến ơn cứu chuộc của Chúa Cứu Thế Giê-xu và luôn tạ ơn Ngài trong nếp sống hàng ngày của con.

● Đọc Kinh Thánh trong ba năm: I Các Vua 18:1-35

Nguồn: Bài Học Kinh Thánh Hằng Ngày

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2023. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn