Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Điều mầu nhiệm của nước thiên đàng

Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 13:10-13

Môn đồ bèn đến gần Ngài mà hỏi rằng: “Sao thầy dùng thí dụ mà phán cùng chúng vậy?” Ngài đáp rằng: “Bởi vì đã ban cho các ngươi được biết những điều mầu nhiệm của nước thiên đàng, song về phần họ, thì không ban cho biết. Vì sẽ cho thêm kẻ nào đã có, thì họ sẽ được dư dật; nhưng kẻ nào không có, thì lại cất luôn điều họ đã có nữa. Vậy nên ta phán thí dụ cùng chúng; vì họ xem mà không thấy, lắng tai mà không nghe, và không hiểu chi hết.” (BTT)

Chúa Jêsus đang huấn luyện các sứ đồ để lãnh đạo Hội Thánh và truyền giáo cho thế giới (một nhiệm vụ mà họ hoàn toàn không biết vào lúc đó). Ngài muốn họ đặt câu hỏi vì Ngài muốn chia sẻ “những điều mầu nhiệm” của Ngài với những người sẽ quý trọng họ. Những điều thánh thiện cần được đối xử hết sức cẩn trọng (Ma-thi-ơ 7:6). Trách nhiệm của Chúa Jêsus không phải là giáo dục và chữa lành một quốc gia, mà là chuẩn bị một số ít người để thay đổi thế giới thông qua những “điều mầu nhiệm” đó.

Chúa Jêsus đã chọn họ với những lý do đặc biệt: một người thì phản bội Ngài cho đến chết còn những người khác thì rao giảng sự sống mới trong Chúa Jêsus. Thời gian huấn luyện chỉ khoảng hai năm rưỡi và trong thời gian đó họ cần học cách nhìn mọi thứ theo quan điểm của Đức Chúa Trời. Họ là những người ít học (Công vụ 4:13) nhưng họ đã học được những điều mầu nhiệm của nước thiên đàng vì họ khao khát hiểu biết những gì Ngài đang dạy.

Bằng cách trích dẫn Phục Truyền Luật Lệ Ký 29:4 và Giê-rê-mi 5:21, Chúa Jêsus cho thấy rằng Luật pháp và các Tiên tri đã bảo trước về sự mù lòa của dân Y-sơ-ra-ên và toàn thế giới. Vì vậy, Ngài không ném những viên ngọc trai của lẽ thật cho những người không biết quý trọng chúng (Ma-thi-ơ 7:6), nhưng Ngài thì muốn các môn đồ hiểu. Sau khi Ngài từ kẻ chết sống lại, ý nghĩa của tất cả những ẩn dụ này trở nên sống động đối với họ (Giăng 2:22). Và khi nhận lãnh Đức Thánh Linh, họ được ban cho năng lực để dạy dỗ người khác (Công vụ 1:8).

Ngày nay, một số người thích giải trí, bị thu hút hoặc thậm chí được dạy dỗ bởi lời của Chúa, nhưng có ít người khao khát hiểu được những lẽ mầu nhiệm của nước thiên đàng. Kinh Thánh là một bí ẩn đối với những người chế giễu; nhưng ai khao khát học biết về Đức Chúa Trời thì Đức Thánh Linh sẽ mở những kho tàng vô giá đó. Đừng ngạc nhiên rằng khi bạn khao khát nhiều hơn, thì Chúa sẽ cho bạn hiểu nhiều hơn nữa. Vậy nên, hãy cầu xin Ngài mở mắt cho bạn để thấy những điều mầu nhiệm của nước thiên đàng (Thi thiên 119:18); và học cách vâng lời Ngài, … và khi bạn vâng lời thì Ngài sẽ chỉ cho bạn nhiều hơn.

Lạy Chúa là Đấng bày tỏ những lẽ mầu nhiệm, cảm ơn Ngài đã cho con thấy Ngài yêu con nhiều như thế nào và Phúc Âm của Ngài có thể biến đổi đời sống của những người tin Chúa Jêsus ra sao. Xin tha thứ cho con vì cảm thấy thoả mãn khi chỉ biết một ít về Ngài, vì đã hài lòng với những thứ tạm bợ của trần gian. Xin cho con đói khát sự công bình, và giúp con hiểu bước tiếp theo là vâng lời Ngài. Trong danh Chúa Jêsus. Amen!

Chuyển ngữ: Ban Phiên dịch HTTL. Sài Gòn
Nguồn: Word@Work

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn