Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Đấng có quyền tha tội

Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 9:1-8

1 Đức Chúa Jêsus xuống thuyền lại trở qua biển và đến thành mình. 2 Nầy, có người đem lại cho Ngài một người đau bại nằm trên giường. Đức Chúa Jêsus thấy đức tin của các người đó, thì phán cùng người bại rằng: Hỡi con, hãy vững lòng, tội lỗi con đã được tha. 3 Khi ấy, có một vài thầy thông giáo đều nghĩ thầm rằng: Người nầy nói lộng ngôn. 4 Song Đức Chúa Jêsus biết ý tưởng mấy thầy đó, thì phán rằng: Nhân sao trong lòng các ngươi có ác tưởng làm vậy? 5 Trong hai lời nầy: một là nói, tội lỗi ngươi đã được tha; hai là nói, ngươi hãy đứng dậy mà đi, thì lời nào dễ nói hơn 6 Vả, hầu cho các ngươi biết Con người ở thế gian có quyền tha tội, thì Ngài phán cùng người bại rằng: Hãy đứng dậy, vác lấy giường, mà trở về nhà ngươi. 7 Người bại liền dậy mà trở về nhà mình. 8 Đoàn dân thấy phép lạ đó, thì ai nấy đều sợ hãi, và ngợi khen Đức Chúa Trời đã cho người ta được phép tắc dường ấy.

Câu gốc: “Đức Chúa Giê-xu thấy đức tin của các người đó, thì phán cùng người bại rằng: Hỡi con, hãy vững lòng, tội lỗi con đã được tha” (câu 2b)

Câu hỏi suy ngẫm:

-Điều nào cho thấy người bại có đức tin nơi Chúa Giê-xu?

-Vì sao Chúa tha tội cho người bại trước khi chữa lành bệnh cho ông?

-Điều này có ý nghĩa gì?

-Bạn cần làm gì để nhiều người cũng được tha tội?

Danh tiếng Chúa Giê-xu lúc này đã được nhiều người biết đến. Đó là lý do vì sao các bạn của người bại biết đến Chúa Giê-xu và đem người bại đến cùng Ngài. Họ tin rằng Chúa Giê-xu sẽ chữa lành bệnh cho bạn của mình. Người bại cũng có đức tin nơi quyền năng chữa lành của Chúa Giê-xu vì ông đồng ý để các bạn mang ông đến với Ngài. Chúa đã thấy đức tin của ông và các bạn ông (câu 2b).

Đặc biệt khi Chúa ra lệnh cho ông đứng dậy vác giường về nhà thì ông đã tin và làm theo mà không thắc mắc (câu 6-7). Cao điểm của câu chuyện này không nằm ở việc người bại được Chúa Giê-xu chữa lành, nhưng nằm ở chỗ Chúa Giê-xu tuyên bố tội của người bại được tha. Người Y-sơ-ra-ên lúc bấy giờ tin rằng đau ốm bệnh tật là do hậu quả của tội lỗi (Giăng 9:2-3). Và Chúa Giê-xu giải quyết nan đề tội lỗi cho người bại, tức là căn nguyên của tội lỗi theo cách nhìn của họ.Chúa Giê-xu ưu tiên công bố tha tội cho người bại trước cho thấy vấn đề tâm linh mới là nhu cầu cơ bản nhất của con người. Nếu không bởi sự tha tội của Chúa Giê-xu, tội lỗi con người sẽ không bao giờ được giải quyết, và con người không có cách nào để làm hòa với Đức Chúa Trời. Sứ đồ Ma-thi-ơ đã dùng câu chuyện này để khẳng định với độc giả của ông rằng, Chúa Giê-xu chính là Đấng có quyền tha tội cho con người nhằm giúp họ nhận biết thêm về Chúa trong hành trình đức tin của mình.Con người ngày càng đánh mất cảm thức về tội lỗi.

Nhiều người làm những điều sai trật nhưng cũng không hề cảm thấy ray rứt. Người ta cũng không nhận thấy tội lỗi là căn nguyên của mọi vấn đề trong đời sống. Bài học hôm nay giúp chúng ta nhận ra nếu tội lỗi không được giải quyết thì không điều gì được giải quyết. Và chỉ có Chúa Giê-xu mới là Đấng có quyền tha tội cho con người. Ai trong chúng ta cũng cần đến sự tha tội của Chúa Giê-xu mỗi ngày như lời bài cầu nguyện Chúa dạy: “Xin tha tội lỗi cho chúng con…” Không chỉ chúng ta cần sự tha tội nơi Chúa Giê-xu, nhưng cả thế giới cũng cần sự tha tội của Ngài nữa.

Là những người kinh nghiệm được sự tha tội, chúng ta cần sốt sắng ra đi công bố về quyền tha tội của Chúa Giê-xu với xóm giềng, trong nơi Chúa đặt để tại công sở, trường học, hay những cơ hội hằng ngày Chúa đem đến… để nhiều người có cơ hội nhận được sự tha tội như chúng ta.

Bạn có dành thời gian để xưng ra với Chúa về những tội lỗi mình đã phạm và cầu xin sự tha thứ nơi Ngài không?

Lạy Chúa, là Đấng đã giải thoát con khỏi thế lực tối tăm của tội lỗi. Xin thúc giục con luôn sống trong tinh thần chứng nhân, mạnh mẽ công bố quyền tha tội của Chúa Giê-xu cho người khác biết.

● Đọc Kinh Thánh trong ba năm: II Các Vua 11:1-20

Nguồn: Bài Học Kinh Thánh Hằng Ngày

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2022. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn