Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Đại-sứ của Đấng Christ

Kinh Thánh: II Cô-rinh-tô 5:18-20

18 Mọi điều đó đến bởi Đức Chúa Trời, Ngài đã làm cho chúng ta nhờ Đấng Christ mà được hòa thuận lại cùng Ngài, và đã giao chức vụ giảng hòa cho chúng ta. 19 Vì chưng Đức Chúa Trời vốn ở trong Đấng Christ, làm cho thế gian lại hòa với Ngài, chẳng kể tội lỗi cho loài người, và đã phó đạo giảng hòa cho chúng tôi. 20 Vậy chúng tôi làm chức khâm sai của Đấng Christ, cũng như Đức Chúa Trời bởi chúng tôi mà khuyên bảo. Chúng tôi nhơn danh Đấng Christ mà nài xin anh em: hãy hòa thuận lại với Đức Chúa Trời.

Câu gốc: “Vậy chúng tôi làm chức khâm sai của Đấng Christ, cũng như Đức Chúa Trời bởi chúng tôi mà khuyên bảo. Chúng tôi nhân Danh Đấng Christ mà nài xin anh em: Hãy hòa thuận lại với Đức Chúa Trời” (câu 20 BTT)

Câu hỏi suy ngẫm:

-Nhờ đâu chúng ta được hòa thuận lại với Đức Chúa Trời?

-Chúa đã ủy thác cho chúng ta chức vụ gì?

-Bạn phải làm gì để trở thành một đại sứ kết quả cho Chúa?

Từ khi ông bà A-đam Ê-va phạm tội, bị đuổi ra khỏi vườn Ê-đen, con người trở nên bất hòa với Chúa và đánh mất mối tương giao với Ngài. Tạ ơn Chúa, chính nhờ sự chết đền tội của Chúa Giê-xu trên thập tự giá mà chúng ta được phục hòa với Đức Chúa Trời, được bước vào trong mối liên hệ với Chúa, và điều tuyệt vời hơn nữa là chúng ta được Chúa giao cho “chức vụ giảng hòa” (câu 18), tức là chức vụ hòa giải giữa con người với Đức Chúa Trời qua công tác rao truyền Phúc Âm, nhờ công ơn chuộc tội của Chúa Giê-xu mà chúng ta được xóa sạch tội lỗi và được xem là người công chính trước mặt Ngài (Ê-phê-sô 2:13-18).

Khi một người đặt lòng tin nơi Chúa Giê-xu, người đó không còn là kẻ thù, người xa lạ hay bất hòa với Đức Chúa Trời nữa, nhưng được ban cho địa vị làm con của Ngài (Giăng 1:12). Và một khi được phục hòa với Đức Chúa Trời, người đó nhận được đặc quyền trở thành sứ giả của Đấng Christ để mang sứ điệp hòa giải đến cho người khác (câu 19).

Tại đây, Sứ đồ Phao-lô khẳng định: “chúng tôi là đại sứ của Đấng Christ” mang ý nghĩa chúng ta là những người đại diện cho Chúa Giê-xu để đem hòa bình đến cho nhân loại. Chúa dùng chúng ta khuyên mời người khác ăn năn quay trở lại với Ngài. Chúng ta nhân Danh Chúa Giê-xu để giúp người khác hòa thuận lại với Đức Chúa Trời (câu 20).

Là đại sứ của Đấng Christ nghĩa là chúng ta đại diện Chúa Giê-xu để rao giảng về Ngài giữa thế gian này với tinh thần tôi tớ (II Cô-rinh-tô 4:5). Thật là một đặc ân quá lớn lao cho mỗi Cơ Đốc nhân khi được làm người đại diện Nước Trời để mang hòa bình đến cho trần gian. Được Chúa cứu và được Ngài đặc cách cho làm đại sứ của Đấng Christ là một vinh dự và cũng là trách nhiệm. Mỗi con cái Chúa là đại sứ cho Đức Chúa Trời với trách nhiệm vô cùng quan trọng, đó là trách nhiệm của một sứ giả hòa bình giúp tội nhân hòa thuận lại với Chúa.

Để làm một đại sứ kết quả, chúng ta không được xem nhẹ sứ vụ được giao và phải luôn ở trong mối tương giao với Chúa để nhận lấy năng lực từ Ngài. Chúng ta thực thi trách nhiệm này với lòng kính sợ và yêu mến Chúa, yêu mến tha nhân và sự thôi thúc không ngừng của Chúa Thánh Linh.

Bạn đang là một đại sứ kết quả cho Đấng Christ phải không?

Lạy Chúa, xin nhắc con luôn nhớ con là đại sứ của Ngài để con biết thực thi trách nhiệm Chúa giao như một sứ giả hòa bình, giúp người khác trở về hòa thuận lại với Đức Chúa Trời.

● Đọc Kinh Thánh trong ba năm: II Các Vua 5

Là Hội Thánh Tin Lành đầu tiên tại Sài Gòn, trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, được thành lập năm 1920.
Sứ mệnh Hội Thánh:
“TẤT CẢ VÌ NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CỨU”

© 2024. Bản quyền thuộc về Hội Thánh Tin Lành Sài Gòn